3
Ashon ceeqistanas bessena
Ta ishato hayssafe hara ta intena gizay Godan ufa7etite. Ha7ika zaarada izo ta intes xaafiko tana salethena. Intenaka go7ana. Heyta kana mala husikatizaytape iitta oothizaytapene asas meqethi menthiza asatape naagettite. Tumu qaxxaaretidaytine Xoossu woossizayti Yesus kiristoosan ceeqizaytine ashon ceeqetontayti ashonika ammanetonttayti nunako. Ta ceeqana koyko asho baggara ceeqana miishi taasika dees. Oonasika ashon ceeqiza miishi diza milatiko ta izape aadhayssi. Tani yelletida ossipuntha galas qaxxaristadis. Ta Isiraa7eele zerethine Biniyame kochafe yeletadis. Ibirawista gidon taka adda Ibiraweko. Woga baggara oychizadey diiko ta kase Perisawe. Muse wogas zili7etizayssa gidiko tra kase woossa keeththa goodizadeko. Woga naagon beetiza xiillotethi gidiko kase ta bolla issi wothoyka deena. Gido attin taas go7a gididayssa wursia kirisoosa gishshi gaada go7ay baynda miisha mala qoodadis. Hessafeka ta goda Yesus kiristoosa erope aadhizay haray aykoyka bayndayssa ta ammaniza gishshi wursiaka coo mela g o7ay baynda miisha mala qoodadis. Tani iza gishshi gaada wursiaka aggadis. Ta kiristoosa demmana gaada wursio miishaka wora wodhida iitta miisha mala qoodadis. Tani hessaththo oothiza gaasoy kase Muse wogan taas diza xiillotetha aggada ammanon beettiza Xoossa xiilloteth kiristoosan ammanada demmanasine ta izara issife deyansiko. 10 Kiristoosane izi hayqi dendida dentha woliqa ta erana mala iza waayeka ta izara gishistana malane hayqonka ta iza milatana mala amottays. 11 Hessaththoka ta hayqqa dendidape guye medhinas daanas koyayss.
Wurisieth gakanas wothe
12 Ta hayssa wursia demmadis woykko hayssatho hanadis guusu gidena. Gido attin Yesus kiristoosay tana bees hisitidi taas giigissida woyto ekkanas minna wotha bolla dayss. 13 T a ishato ta ha7i ta koyzayssaka oyikida mala qoodike. Gido attin ta issi miishi oothana. Tape guyera dizayssa agga aggada tape sinthan dizayssa oykanas zaradhayss. 14 Xoossi tana Yesus kiristoosa baggara pude xeygida gishshi woyto gaka ekkanas elelayss.
15 Hessa gishshi nuni ammanon minnidayti wurikka haniza yoo wursi hessafe xeellatho xeellanas besses. Issi issi dumma qofay intes diiko hessaka Xoossi intes qonccisana. 16 Gidikoka nu ha7i gakki eridazan ane simeretos. 17 Ta ishato ane inte ta haniza mala tana kaallitene harataraka issife deyite. Nu nuna intes lemuso hisiti bessida mala diza asata wozinan wothite. 18 Gaasoyka hayssafe kase ta intes zaara zaara yootida mala ha7ika zaarada afunthara intes yootayss. Daroti kiristoosa masiqales morike gididi simeretettes. 19 Istta wursieth dhayoko. Istta uloy istta Xoossuko. Isttas kawushatethay isttas bonchoko. Istta wozinay shempiday ha biitta duusankko. 20 Nu derey gidiko salonkko. Heepe buro yaanayssa nuna ashida Goda Yesus kiristoosa yuusa laamotethan naagon doosu. 21 Izika wursi bees haarisida woliqara kawushe gidida nu asatetha bonchetida ba asatetha milatissidi laamana.