13
Ayzaytas azazeteth
Ay asikka bena aysiza daanatas haaristana bessis. Xoossafe imetontta dishin daanatethi deena. Ha7i diza daanati Xoossafe daanatidaytakko. Hessa gishshi daana bolla makali7idey Xoossa woga bolla makali7ees. He makali7izaytika ba bolla pirida eheetes. Dere aysizati iitta oothizayta babiseetes attin loo7o oothizayta babisetena. Ne dere aysizades babbontta agana koyazii? Histinko loo7o ootha; izikka nena galatana. Izi nees loo7o oothanas Xoossa oothanichako. Gido attin ne iitta oothida gidiko izas babba. Gaasoyka izi masha coo mela gixxiibeyna; Izi iitta oothizade qaxayanas Xoossa oothanichako. Hessa gishshi iza qixxetes babo xalala gidontta ne qofapankka daanatizades azazistanas besses. Inte giira immizay hessaskko. Aysizayti hessa he oothoza bolla Xoossi istta wothides. Isttafe issas issas bessizayssa immite. Giira immana besizaytas giira immite; qaraxa qanxxanaas bessizaytas qaraxa qanxxite; Babanas bessizaytas babbite; bonichanas bessizata bonichite.
Wodey matida gish inte garisan siiqetite
Inte garisan issay issara siiqetethafe attin oona bollaka accoy doopo. Ase siiqiza uray izi wogaa pollides. “Laymatopa”, “Wodhopa”, “amotofa” gizaytane hara azazoti diikokka “Asi wursaka ne mala siiqa” giza hanno issi wogayn wurikka kuyettides. 10 siiqoy asa bolla iitta oothena; Hessa gishshi siiqoy woga wurisos kuusha. 11 Hayssa wodaa cadi xeellidi hessa oothite. Ha7i hana inte dhisikofe denidiza wodeko. Nu kase ammanosope haa simmin ha7i nuus attiza wodey matides. 12 Qamay aadhin wonttana gees. Hessa gishshi ane nu dhuma ootho wora yeggidi poo7o olla miishshe mayosu. 13 Gallasara hamutiza mala ane wogara hamutosu. magulithanine matho gidon; laymma amonine laymman gidopo; qanatetethanine palaman gidopo. 14 Hessa aggidi Yesus Kiristoosa mayte. Asho amo polanaas qopofite.