5
*Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά· καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.
Πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις· καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία, εὐτραπελία, §τὰ οὐκ ἀνήκοντα· ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. Τοῦτο γάρ *ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος, ἀκάθαρτος, πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ.
Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς §ἀπειθείας. Μὴ οὖν *γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν· ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ· 11 καὶ μὴ §συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· 12 τὰ γὰρ κρυφῇ *γινόμενα ὑπαὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν. 13 Τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. 14 Διὸ λέγει,
 
Ἔγειρε καθεύδων
καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν,
καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός.
 
15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. 17 Διὰ τοῦτο μὴ §γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ *συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 18 Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, 20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί, 21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ §Χριστοῦ.
22 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν *ὑποτάσσεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ. 23 Ὅτι ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 24  §Ἀλλ*ὥσπερ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί.
25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς· 26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 27 ἵνα παραστήσῃ §αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων, ἀλλἵνα ἁγία καὶ ἄμωμος. 28 Οὕτως ὀφείλουσιν *οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· 29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ §Κύριος τὴν ἐκκλησίαν· 30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, *ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ. 31 Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 32 Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 33 Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν· δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.
* 5:1 γινεσθε ¦ γεινεσθε TH 5:2 ημας … ημων ¦ υμας … υμων WH 5:3 πασα ακαθαρσια ¦ ακαθαρσια πασα CT § 5:4 τα ουκ ανηκοντα ¦ α ουκ ανηκεν CT * 5:5 εστε ¦ ιστε CT PCK 5:5 γινωσκοντες ¦ γεινωσκοντες TH 5:5 ος ¦ ο CT § 5:6 απειθειας ¦ απειθιας WH * 5:7 γινεσθε ¦ γεινεσθε TH 5:7 συμμετοχοι ¦ συνμετοχοι TH WH 5:9 πνευματος 93.9% ¦ φωτος CT 5.4% § 5:11 συγκοινωνειτε ¦ συνκοινωνειτε TH WH * 5:12 γινομενα ¦ γεινομενα TH 5:14 εγειρε ¦ εγειραι PCK TR 5:15 πως ακριβως ¦ ακριβως πως CT § 5:17 γινεσθε ¦ γεινεσθε TH * 5:17 συνιεντες ¦ συνιετε CT 5:19 ψαλμοις ¦ εν ψαλμοις NA 5:19 εν 85.7% ¦ — CT 0.8% § 5:21 χριστου ¦ θεου BYZ HF PCK TR * 5:22 υποτασσεσθε 84.7% ¦ υποτασσεσθωσαν TH 8.5% ¦ — NA SBL WH 0.3% 5:23 ανηρ ¦ ο ανηρ ANT TR 5:23 και αυτος εστι ¦ αυτος CT § 5:24 αλλ ¦ αλλα NA27 SBL TH WH * 5:24 ωσπερ ¦ ως CT 5:24 ιδιοις ¦ — CT 5:25 εαυτων ¦ — CT § 5:27 αυτην ¦ αυτος CT * 5:28 οι ¦ και οι CT 5:29 εμισησεν ¦ εμεισησεν TH 5:29 αλλ ¦ αλλα NA27 PCK SBL TH WH § 5:29 κυριος ¦ χριστος CT * 5:30 εκ της σαρκος αυτου και εκ των οστεων αυτου 91.7% ¦ — CT 2.5% 5:31 αυτου ¦ — CT 5:31 προς την γυναικα ¦ τη γυναικι SBL