Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
TASALONIKA
Wà Wa Zyun
Bulus ba sig wasika-à níng jirà aku dang gbam pìkyinn mpìrká zyun-à bir sig pìkyinn á byar Yesu Kristi ni mà Tasalonika. Ku sa Shìdun ísoko barà ku fig tai big rag káníng ri bir pìkyinn á byar Yesu ni wàni. Big ri zìm Shìdun mi ri sa swàm wàni. Ku dinya big jír á shinn abib-à big bib sig ku á shinn barà Yesu má kàng bi. Ku dinya big rag abig sa kyann swàm áyau barà big ri shi kir àyúnn-à Kristi má kàng bi níng.
1
I mì Bulus ma Silas ma Timoti ri ba yá ning nì, ning mpìrká á Tasalonika, ká zyun-à ri kwonn shinn á zìnn Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi. Shìdun aku sa sàn ya ning, ma aku ya ning pìkyinn na tag.
Bulus Swam Yan Shìdun á Shinn Mpìrká Ri Bir Pìkyinn
Kó ákaun bidìm pár, yi ri sa ya Shìdun ísoko á jir shinn ná ni. Sai-à yi ma ri vig Shìdun, yi ri vig ku á shinn ná ni. Sai-à yi ma ri vig Shìdun Tayí, yi ri kyab pànn swàm-à ning ri sa á jir shinn pìkyinn birná ni, ma bu ǹsàn-à ning ri sa á jir shinn barà ning ri zìm Kristi, ma barà ning sìnn sig zuná á dìr Shinn Luyí Yesu Kristi ni, n sar gbam sig áni. Wunzàmí big, Shìdun ri zìm ning wàni. Yi yì hing ku shig zu sig ning jirà aning shi í buwá, jir kai bàna sai-à yi bi n dinya sig ning jir àjwár-à níng, yi dang fíg ma nu átai bàna, ama í Shìdun ya síg yi nì gbamwá ma Awun Kyìkyàrwá, í wà ku sìnn kà yi, yi bir sig pìkyinnyí ngbam nímá á jir Shìdun zyun-à yi dang sig. Ning yì hing írì swai shu-à yi shi sig ma ning níng, í shu-à má tàg ning barà ná shi shu ǹsàn. Kó barà ning ri wa shwìn níng, ning zìg hing bar kyonnyí ma bu Shinn Luyí. Ning zìg hing jir Shìdun ma pìkyinn àjwár, àjwár zyun-à ri bi á byar Awun Kyìkyàrwá ni. A jir shinn wàníng ni, í bu-à sa ning shi sig í yìzu á byar mpìrká ká bir sig pìkyinnbá á jànn Makidoniya ma Akaya. A jir shinn ná ni, í bu-à sa jir Shinn Luyí Yesu kàng kwìb gban rìghing jànn-à. Mpìrká kó áni bidìm pár fig hing wà ning bir sig pìkyinn ná. Mpìrká fig sig níng íri mpìrká á Makidoniya ma Akaya bàna. Jir wàníng í bu-à sa yá dang fig rág nì bàna. Big ma shinnbá, big ri dinya mpìrká rag sai-à yi bi sig kyìnn á byarná ni níng, ning bir sig pìkyinn ná á jir Shìdun zyun-à yi dinya sig ning. Ning fim rìghing buki-à ning ri sa, n bi rìghing á byar Shìdun. Ku í Shìdun àjai, ku shi sig ma yonki. 10 Big ri dinya mpìrká rag, ning ri shi kir àyúnn-à wà wùn Shìdun má wann bi á jànn-à ni. Wùn Shìdun-à hi í Yesu. Shìdun gbar dù nann zu rìghing ku mà shar amir-à ni. Ku shi síg nì mpìr-à má pinn zu yi á kwonn wà zyun-à ri bi níng.