4
Tinn Jír á Shinn Mpìr-à Yag Minn Sig Za Mà Da
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)
Yesu dù n yag mà nu ayunn-à ni, n shi mi ri tàg mpìrká bu màhàn. Bìr mpìrká kwonn kàng kwìb sig ku áni, big nànn kab gbam. I byar-à ku dù n kà á kòr-à ni. Ku shi sig á finn kòr-à ni, bìr mpìrká sar sig á nu gàin-à ni. Ku dinya mpìr káníng jírká nìnànn nímá ma tinn jír. Ayau bu-à ku tàg big ku rag,
“Aning fig jírmí. Mpìr zyun yag sig mà dawá ni jirà aku minn za. Barà ku ri minn za àdòníng, káhi ta kù wann á gbìb-à ni, ayinnbuká bi mì wun ji rìg-à. Swaiká káhi ta kù wann sig á jànn abàn-à ni. Jànn-à yan sig á shinn abàn-à hi ni títi nímá. A byar-à níng, nonn fig bàna za-à í nga nann zu rìg-à kíni, jir kai bàna jànn-à hi zwàun fig bàna. Barà àyúnn-à nann zu n fàn wann áni àdòníng, jìká í wim wu rìg-à, jir kai bàna adinnká kà zwàun fig bàna. Swaiká káhi ta kù kà sig áyau sí, síká hi wài nann zu, n bim nann zu rìg á shinn zaká ni, zaká sa fig yìr bàna. Swaiká káhi ta kù wann sig á byar jànn ǹsàn, nga nann zu ǹsàn nímá, n yìm adau wàni, n sa swàb kà yìr wàni. Adau za-à hi shi sig ǹkwònn ǹkwònn nímá, sa hing yìr wàni, yìrká káhi kab dìzyun agban dwib, káhi kab dìb-sara, káhi kab dìb-swana.”
I wà ku dang rag, “Mpìr zyun-à ma shi sig ma sung-à kwá fig jír, aku fig.”
Yesu Dinya Big Bu-à Sa Ku Ri Dang Tinn Jír
(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Sai-à Yesu dwim gàfinn dìr ma bìr mpìrká, yann sukàwá dwib agban pyànà big ma mpìrká dà sig mà byarbá ni níng, big bib ku yìr jír-à ku dang sig níng. 11 I byar-à ku dinya big rag, “Bigná Shìdun zìm hing aning yì yìr jírwá á shinn barà ku na sig kùrwá ni. Ama mpìrká kádà níng, jírwá shi ya sig big í tinn jír. 12 Wàníng shi ya sig big àràg barà big ba sig á tarkada Shìdun ni n rag,
‘Bá myàng má myàng jakàng, ama bá myàng yì fig bàna.
Bá fig má fig jakàng, ama bá fig yì fig bàna.
Nìm ma nímá bàna, big nìm má bi á byar Shìdun,
ku nìm má yafa ya big bu pyìrbá.’ ”
Yesu Dinya Byann Big Yìr Tinn Jír-à á Shinn Aminn Za
(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 I wà ku bib big rag, “To, barà ning fig yì fig yìr tinn jír-à níng bàna níng, ná sáshinn má fig yì yìr tinn jírká kádà rà? 14 Bu-à mpìr-à níng minn yag sig níng, shi sig àràg í jir Shìdun. 15 Swai buká kù wann sig á gbìb-à ni níng, shi sig àràg í mpìrká ma fig hing jir Shìdun, gbìb fig tá bàna, Shaitan bi mi ri zìg rìg bu-à big fig sig á pìkyinnbá ni. 16 Swai buká kù wann sig á byar abàn níng, shi sig àràg mpìrká fig sig jir Shìdun ma pìkyinn àjwár. 17 Ama big bir zwàun fig pìkyinnbá áni bàna. Bá shi nonn títi nímá, ama shwìn ma bi dìg hing big jirà big zìg sig jir Shìdun níng, í nànn-à hi big í dà fim rìg-à gbìb-à hi kíni. 18 Swai buká kù kà sig áyau sí níng, shi sig àràg mpìrká ri fig jir Shìdun, 19 ama big ri kyab shwìn dunyaru, big ri zìm bu dunyaru, big ri sa sunu wàni. Bu káníng ri sa big, big ri dà finn jír-à big fig sig, mi ri myàng jír-à hi àràg í bu zyun bàna. 20 Swai buká kù wann sig á jànn-à ǹsàn níng, big shi sig àràg í mpìrká ri fig jir Shìdun, mi ri zìg ma kyinn ńzyun, mi ri sa swàm ma kàhi. Big shi sig àràg í swai buká ri sa yìr, káhi yìr dìzyun agban dwib, káhi yìr dìb-sara, káhi yìr dìb-swana.”
Tinn Jír á Shinn Pitila
(Luk 8:16-18)
21 Yesu dinya big tinn jír zyun n rag, “Mpìr ma mònn bàg hing pitila kwá bir dim kwài áni rà, kó kwá sìnn kà á mìr buná rà? Kwá sìnn á shinn bu jirà mpìrká abig myàng àyarwá rà, kó bàna rà? 22 Bu-à ba tàm sig bidìm pár, bá zìg zu bi rìg á myann, bu-à ba bir dim sig bidìm pár, bá pù fim rìg bu-à hi. 23 Mpìr-à ma shi sig ma sung-à kwá fig jír, aku fig.”
24 Ku dinya big rag, “Aning fig jírmí. Tasa-à ning màg ya sig mpìr áni, í tasa-à bá màg ya ning áni tìnn. Má kab wà ning màg ya sig mpìr. 25 Mpìr zyun-à ma shi ma bu, bá ya swàb kà ya ku. Mpìr zyun-à ma bàna ma kàhi, kó wà títi-à ku shi sig ma kàhi níng, bá zìg rìg á vùwá ni.”
Tinn Jír á Shinn Barà Yìr Bu Ri Wài Nann Zu
26 Yesu dinya big rag “Kùr Shìdun shi sig àràg barà mpìr ri minn yìr bu mà da. 27 Fi-à ma sìr, ku na, byar-à ma kyàr ku dù nann zu, hár à myàng wà yìr za-à níng ma nga nann zu hár ma wài hing. Mpìr-à minn sig níng ri yì fig barà ri sa mi ri wài áni bàna. 28 Jànn-à ma shinnwá í àsàin-à ri sa wài. Wà jijag í swai, í wà bi yìm, í wà n bi sa yìr. 29 Ayúnn-à za-à ma byann hing í wà kwá zìg kwìnn má gib, jir kai bàna sai-à kwá gib áni fòr rìghing. Wàníng í barà kùr Shìdun shi sig áni.”
Mpìrká Ri Bàg Shìdun Ri Swàb Kà Aràg Barà Yìr Masita Ri Wài Níng
(Mat 13:31-32, 34; Luk 13:18-19)
30 Yesu dang rag, “Má mam kùr Shìdun ma kai rà? Má dinya ning barà kùr Shìdun shi sig áni. 31 Kùr Shìdun shi sig àràg í yìr masita, yìr bu-à zwau kab sig kádà, wà big ri minn á jìnn ni. 32 Mpìr zyun yag minn sig mà dawá ni, bu-à ku minn sig níng wài, n yab ayabwá wài kab jì buká kádà ínì, ayinnbuká bi sa lubá áni.”
33 Yesu dinya big jir Shìdun ma tinn jír nìnànn nímá àràg káníng, barà bá fig yì. 34 Ku ri dinya fig big bu zyun átai bàna, sái ma tinn jír. Ama wà ku ma yann sukàwá big ma ḿpyànn, ku ri dinya kyàr káníng.
Yesu Kan Dim Wàu Shyù
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Ayúnn-à níng hi àkamzau, ku dinya yann sukàwá big rag, “Ayi pìm zu yag ning mà jann.” 36 Big fim bìr mpìrká mà sim, ku shi sig á kòr-à ni, big kà á kòr-à ni, n zìg yag rìg ku. Kòrká kádà shi sig màhàn tìnn. 37 I byar-à wàu shyù dù bi ùwài nímá, afag zàpìr ri wìr kà mà yau kòr-à ni. Kòr-à ri zìm aku sib kà wann rìg. 38 Yesu na sig á mìr kòr-à ni mà sim. Ku na sìnn sig shinnwá á bu-à big ri na sìnn shinn áni. I byar-à yann sukàwá big bar finn zir ku n dinya ku rag, “Malam, yá wa wu á zàpìr-à ni, á fala fig yi bàna rà?”
39 I byar-à ku finn zir n yan ta wàu-à ri gbar níng hi, n dinya zàpìr-à hi rag, “A shi kim.” I byar-à wàu-à í na tag wann rìg-à. Byar-à í shi rìg-à yirr. 40 Ku bib yann sukàwá big rag, “Bu-à sa ning ri shàr zinn àdòníng í jir kai rà? Hár tàma-à níng, ning bàna ma pìkyinn bir rà?”
41 I byar-à big shàr rìg zinn wàni, big bib bar dìrbá n rag, “Mpìr-à níng í ni rà? Hár wàu ma zàpìr ri wib ku.”