12
Mapaila kululuwaisi kami Tobubulig omi tuta igau tubovau, igaugwa gala bikaloubusi yam deli taitu makwaisina bivigaki kala wekai uwomi, e bukulivalasi kawami, “Wooi! Bogwa iwekai wowogu.” Baisa goli tuta matutona gala gagabila bukugisimlilaisi visigasi kalasia, tubukona deli utuyam, e bwau makaisina gala wala bitamwausi. E baisa tuta yumami eipilasaimi, mitaga igau tuta matutona bitatatuvasi. Deli kaikemi baisa tuta kwayapapeula, mitaga igau tuta matutona bogwa bimamasi wala. Kudumi igau bisamolu kaivila wala paila bukugegegilasi kʹami, deli mitami biguyugwayu e gala gagabila bukugisaisi mimilakatila. Taigami bogwa bituli paila bukulegasi kammwata metoya wa keda. E yokomi gala igagabila bukunakaigalaisi kaniku butula ikulikwalisi luya, kaina butula kasousau eiwawaisi luulausa. E mitaga mauna si gilagela bogwa biyommataimi metoya omi masisi. E bukukokolasi paila kala sisu walakaiwa, deli kaina bukusilagi omi tuta loula. Kulumi komwaidona bisousousi e bogwa bukusikuvalusi. E komwaidona avaka avaka magimi bogwa wala bitamwausi.
Komwaidodasi wala bitalosi oda kabovaiwasisi wa laka, e kavivia deli valam biyoyu olopola valu. Buyavi bogwa bimada, woula bogwa biyagi, kaikulumwala bogwa bitawoula deli mitakwabu bogwa bisasa. E wowodasi bikeiita wala bila opwaipwaia e baloma bikeiita baisa Yaubada paila matauna goli eisakaidasi.
E Tokabitam ikaibiga, “Wi, taligaiwa wala. Gala wala avaka dimlela.”
Tokabitam la kabitam kala vigimkovila
Mitaga paila uula matauna Tokabitam saina tokabitamgaga, mapaila tuta komwaidona ivituloki wala tomota avaka la nikoli. Matauna itakutu bigivakala deli la kamokwita mabigasina inevikoli. 10 E matauna Tokabitam ivigikoni mwada binevikoli biga katagam, mitaga biga mabigasina bogwa leigini komwaidona wala mokwitawokuva. 11 Ka, tokabitam si bigatona makawala kala kakata kaitukwa makaisina toyamata sipi eivigakaisi sikaila yausa. Deli bigivakala mabigasina kala peula makawala kaiwawa bitautuki wa kai. E vavagi makwaisina eikikaloubusisi metoya wala baisa Yaubada, matauna wala kada Toyamatasi tomota komwaidona.
12 Ka, latugu, kwaitala vavagi tuvaila ibodi bukuyamata. Buki kala ginigini gala bikalituli, deli takutu sikileiwa igau bisomitaki wowom.
13 Ka, kala vigimkovila, kwaitinidesi wala vavagi balukwaim. Bukukukoli Yaubada, e la karaiwaga bukukwabikuwoli, paila baisa wala uula Yaubada eibubulaidasi. 14 Yaubada igau biyakali da vavagisi komwaidona avaka avaka tauvagaisi, kaina bwaina kaina gaga, ilagoli mimilisi vavagi kwekikium leitauvagaisi.
g 12:1 Mabigana “kami tobubuli” kala lega makawala mina Iberu si biga “kami laka”.