10
Guyau la Guyugwayu isilavi Bwala Kwebumaboma
E yeigu agisi makawala kailuya odubasi minasina nammomova isim pinupanesi, e odabala kailuya makaina kwaitala vavagi kala gigisa makawala takaikaia eibubulokaisi makwaina metoya dakuna kwevivivila yagala sapaya. + E Yaubada iluki tau matauna kala karekwa eisisikoma yakakaraia kawala, “Kula oluwalaisi wiri makwaisina osikowasi minasina bubuli nammomova e kuyeili pwanosi kuwokakata. Oluvi kuluvigai makuwosina ovalu viloumwaidona.”
E yeigu agigisi wala tau matauna ila. + Minasina nammomova isim pinupanesi eitotusi mapilana opilibolimila wa Bwala Kwebumaboma avai tuta tau matauna leisuvi leila, oluvi mseu ivakasuwoki wala matabudona kabosigugula. E guyau iyomitali migila saina guyugwayu, iyoumatila metoya baisa minasina bubuli nammomova. E imokila ila Bwala Kwebumaboma lulula. Oluvi lowalowa igubami wala Bwala Kwebumaboma, e kabosigugula matabudona, e lumalama saina peula iuvisigili. E butula minasina nammomova si katupapapa ima wala ililiku matabudona okoukweda. Butula makawala kaigala Yaubada Topeuligaga.
Avai tuta Guyau ikaraiwogi tau matauna eisikam karekwa yakakaraia bikau sitana kova metoya oluwalaisi wiri makwaisina osikowasi minasina bubuli nammomova e tau matauna ila itouli opapala wiri kwaitala. Natana minasina bubuli nammomova isaili yamala wa kova makovana eikanukwenu oluwalaisi, e ikau sitana pwanosi e isaiki tau matauna eisisikam karekwa yakakaraia. E tau matauna ikau baisa pwanosi e ila.
E osikowala pinupanesi bubuli minasina nammomova yeigu agisi kala gigisa makawala tomota yumasi. 9-10 Tuvaila agisi kwaivasi wiri, komwaidona makwaisina wiri makawala wala kasi gigisa, e kwaitala kwaitala wiri opapala minasina natana natana. Makwaisina wiri ivivivilasi makawala dakuna makwaisina saina kwevivivila, e kwaitala kwaitala makwaisina wiri itotusi e kwaiyuwela itowalaiyaisi wala sesia itobubotaisi wala si kaitotu. + 11 Avai tuta minasina bubuli nammomova bimotatinasi, e wiri makwaisina bisakaulokaisi mitasi deli tuboulosi okakata deli okikiwama gala bitakivili titoulela wala. E komwaidona makwaisina bisakaulasi ammapilana ninasi bilosi gulitinidesi wala, gala kabopwalova. 12 Uwosi, tupwasi, yumasi, pinupanesi, deli wiri makwaisina matilawokuva wala ikuboli komwaidona. + 13 Wiri makwaisina makawala wala makwaisina lagisibogwi kilisala makwaina kwaimatala.
14 Natana natana minasina bubuli nammomova migisi kala bawa kwaivasi. Migatala migila makawala bulumakau, migiyuwela makawala tomota migila, migitolula makawala laiyoni migila, migivasila makawala mluveka migila. + 15 (Minasina bubuli nammomova makawala wala minasina lagisibogwi wa Waya Keba.) Avai tuta nammomova minasina biyowasi bilosi walakaiwa, 16 e wiri makwaisina biyowoiyaisi wala. Avai tuta minasina biyosokanaisi pinupanesi biyowasi, e wiri makwaisina deli wala bilauwaisi. 17 Avai tuta nammomova minasina bitoulisi, e wiri makwaisina bitoulisi wala. E avai tuta nammomova biyowasi, e wiri makwaisina deli wala, paila uula nammomova minasina ipwalovaisi makwaisina.
18 Oluvi Guyau la guyugwayu isilavi Bwala Kwebumaboma lulula e ivaloula ila okabala odubasi minasina nammomova. 19 Yeigu agigisi wala minasina ikatupapasi iyowasi, e wiri makwaisina deli wala iyowoiyaisi. Minasina igilasi iwokaiasi Bwala Kwebumaboma lulula mapilana opilibomatu, e guyugwayu makwaina saina visigala odubasi wala minasina. 20 E yeigu bogwa lavitoki tolosila minasina, minasina goli bogwa lagisibogwi baisa kilisala Isireli la Yaubada mapilana wa Waya Keba.
21 Natana natana minasina migila kwaivasi, pilavasi pinupanela, deli osikowala pinupanela kala gigisa makawala tomota yumasi. 22 Migisi lagisi gala tagiligali mamigasina wala lagisibogwi wa Waya Keba. Natana natana biloulasi bilokaisi wala mitasi.
+ 10:1 10.1 Isi 1.26; YG 4.2 + 10:2 10.2 YG 8.5 + 10:9-10 10.9-13 Isi 1.15-21 + 10:12 10.12 YG 4.8 + 10:14 10.14 Isi 1.10; YG 4.7