13
Kasi vitoubobuta matausina tovitoubobuta sasopa
Guyau ilukwaigu kawala, “Mwa yoku tau, kukwamituli Isireli kala tovitoubobuta matausina availa iutuutusi titoulesi si vitoubobuta. Kuluki matausina binakaigalaisi avaka Guyau la biga.”
Baisa makawala avaka Guyau Yaubada eikaibiga, kawala, “Matausina tovitoubobuta mina ninagowa bidoumsi! Matausina ivitokaisi wala si gigisa titoulesi deli makwaisina kilisala itamitulaisi wala titoulesi. Tauwau mina Isireli ka, mi tovitoubobuta gala wala dimlesi, makawala minasina ugiwagi bimilivalusi olopola viloutala valu viloudadaimi. Matausina gala wala iyamataisi valu ammakatuposina kali eiponana, kaina bikaliivauwaisi kalila valu, mapaila baisa mina Isireli gala wala ambaisa ibodi bikwalasi avai tuta kabilia bikaloubusi ola yam Guyau. Kilisala makwaisina lokugigisaisi kwemmakava wala mi vitoubobuta sopawokuva wala. Ivitokaisi mwada matausina avaka eililivalaisi baisa ulo biga. E matausina idubumaisi wala mwada si biga bikamokwita! Yeigu aluki matausina, kawagu, ‘Makwaisina kilisala lokugigisaisi kwemmakava wala mi vitoubobuta sopawokuva wala. Yokomi lokulivalasi mwada baisa ulo biga, mitaga gala wala sitana alukwaimi!’ ”
Mapaila Guyau Yaubada ilivala baisa matausina kawala, “Mi biga komwaidona bigimakava wala e kilisala komwaidona lokugigisaisi sopawokuva wala. Yeigu akamogaimi wala. Yeigu bamipukwaimi yokomi tovitoubobuta kilisala lokugigisaisi kwemmakava wala deli mi vitoubobuta sopawokuva wala. Avai tuta ulo tomota bisigugulasi bivatobusi si nanamsa, yokomi gala deli bukusigugulasi, e yagami gala biginaisi bila obukila mina Isireli osi boda; yokomi gala avai tuta bukukwaimilavausi omi valu. E oluvi bukunikolaisi mokwita yeigu wala Guyau Yaubada.
10 “Ka matausina tovitoubobuta isinapwaisi wala ulo tomota kawasi komwaidona wala bogwa bwaina! Mitaga komwaidona wala gala bwaina! Ka ulo tomota eiwaiyasi kalila valu dakunawokuva wala, e oluvi tovitoubobuta matausina leimaisi ikumkumasi pupwakauwokuva wala. + 11 E kuluki tovitoubobuta matausina kali makwaina bogwa bikapusi. Yeigu bawitali kuna kunoveka. Kuna kwekulokula bikuni makwaina e deli kwaitala yagila bikoulusa biyuvisau makwaina. 12 E kali makwaina bisiyayeila bikapusi, e tomota komwaidona bikatupoiyaimi, kawasi, ‘Avaka kala bwaina baisa leikumasi pupwakauwokuva wala?’ ”
13 Ka, baisa Guyau Yaubada eilivala kawala, “Metoya ogu gibuluwa, yeigu bavigaki yagila minimani biuu, kuna kunoveka bikuna, deli kuna kwekulokula paila bakodidaimi valu kalila. 14 Yeigu laninamsi bakodidaimi kali makwaina leikumasi e bakopilaku, e tumilawokuva wala bitotu. Kali makwaina bikapusi bikatumataimi komwaidomi. E komwaidona tomota binikolaisi yeigu Guyau.
15 “Kali makwaina deli matausina tokum bilumkolaisi lutula ulo gibuluwa. E yeigu balukwaimi kali makwaina deli matausina tokum bogwa leitamwausi. 16 Tovitoubobuta matausina eikikapeulasi mwada Yerusalem bogwa bwaina wala, mitaga gala wala avaka kala bwaina!” Guyau Yaubada bogwa leilivala.
Kasi vitoubobuta minasina vivila tovitoubobuta sasopa
17 E Guyau ikaibiga kawala, “Mwa, yoku tau, kugisi minasina vivila eisisuaisi oluwalaisi m tomota eivitokaisi vitoubobuta, kukwamituli avai vivila minasina 18 e kuluki avaka yeigu Guyau Yaubada lalilivala baisa minasina, kawagu.
“Yokomi vivila bogwa bukudoumsi! Yokomi kubasaisi e kutabilubilomaisi kasi mituwetuwa tomota komwaidona, deli kuyoudulaisi e kutabilubilomaisi tabodala migisi tomota komwaidona bisikamsi igagabila matausina bivigaki bikayegilasi paila tomota ituwoli si momova. Yokomi magimi bukuyopitalaisi karaiwogala momova deli kaliga baisa ulo tomota, bivigaki mi kaikula. 19 Yokomi kukwaluwouwaigusi omitasi ulo tomota paila wala bukutakunasi kʹami pikekita deli kami beredi. Tomota matausina gala ibudoki si tuta bikaligasi, yokomi kukwatumataisi, deli tomota matausina ibodi bikaligasi yokomi kukolaisi matausina. Mapaila yokomi kusipulokaisi ulo tomota, e matausina idubumaimi.”
20 E ka, baisa makawala Guyau Yaubada eikaibiga, kawala, “Yeigu akagagi mituwetuwa makwaisina lokuvigikonaisi mwada bukuyosisi karaiwaga paila momova deli kaliga. Yeigu bakotuni makwaisina oyumami deli bataneku tomota matausina lokukwaraiwogaisi bilosi. 21 Yeigu bakotuni tabodala migimi e bataneku ulo tomota bisakaulasi metoya omi karaiwaga lagaila e gala avai tuta tuvaila bukukwaraiwogaisi. E bukunikolaisi yeigu goli Guyau.
22 “Metoya omi sopa wala, kuyogagaisi ninasi tomota bwaina, matausina goli gala magigu bayomiyuyu. Yokomi kukwamwanaisi mina mitugaga mwada bisaitaulasi bimitugagasi wala e taga bikolaisi si momova. 23 Mapaila tuta baisa makwaisina kilisala kwesisasopa lokugigisaisi deli mi vitoubobuta sopawokuva wala bogwa eikalituli. Yeigu bogwa bakoli ulo tomota metoya omi karaiwaga, e bukunikolaigusi yeigu goli Guyau.”
+ 13:10 13.10 Yer 6.14; 8.11