21
Guyau la kema
E Guyau ilukwaigu kawala, “Mwa, yoku tau, kukwagai baisa Yerusalem. Kukwagai ovalu makatuposina tomota leivigakaisi si kabotapwaroru. Kukwatululuti Isireli pilamwaidona avaka yeigu Guyau lalilivala kawagu, ‘Ka, yeigu kami tilaula. Yeigu bakatuvigili ulo kema e batamataimi komwaidomi, tobubwaila deli tomitugaga makawala wala. Yeigu bakau ulo kema e batamituwolaimi, opilibolimila bila opiliyavata. E komwaidona tomota binikolaisi kidamwa yeigu Guyau, bogwa bakatuvigili ulo kema e gala ibodi bakaimilivau okabala.?
“Mwa, yoku tau, kukwayagigila makawala nanom eimama e gala isim m pikwaku. Kukwayagigila deli m ninamwau ambaisa tomota komwaidona ibodi bigisaimsi. Kidamwa bikatupoiyaimsi avaka uula kukwayagigila, kuluki matausina uula valu bulogala mwau makateki bikaloubusi. Avai tuta bikaloubusi, oninasi bivakasau wala kokola, yumasi bimatasi bidagugusi bikanekukwasi, si tuvaluwa bikitumouwaisi deli kwaitutusi bititatuvasi. Ka, tuta bogwa leima, e bogwa wala tasigolaisi.” Ka, Guyau Yaubada bogwa leilivala.
E Guyau ilukwaigu kawala, “Mwa, yoku tau, kuvitoubobuta. Kuluki tomota avaka yeigu Guyau alilivala, kawagu.
Ka, kema! Kema makavina bogwa leisimataisi deli leikeputumaisi.
10 Leisimataisi paila bitamata,
leikeputumaisi paila bivivila makawala kavikavila.
Gala wala isim uula mwamwasila
paila ulo tomota ikamogaisi komwaidona katuloluta deli mipuki.
11 Kema makavina bogwa leikeputumaisi,
eikatubiasaisi paila bibuduma!
Leisimataisi deli leikeputumaisi
paila tokatumata bikabi makavina.
12 Yoku tau, kuvalam kaigam biluuloweta;
kema makavina kasi kema ulo tomota
deli komwaidosi tokugwala Isireli.
Matausina igau makateki bikatumataisi,
deli komwaidosi kesala ulo tomota goli.
Mwa, kuvia vitakom deli m nokubukubu!
13 Ka, baisa lawakoli wala ulo tomota,
e kidamwa bipakaisi gala bininavilasi,
e kabomwau komwaidona makwaisina bikaloubusisi baisa matausina.
 
14 “Ka, yoku tau, baisa tuta kuvitoubobuta kukwatupatu yamam, e kema makavina bitatai sivavila goli. Makemala makavina kabokatumata, kabovitukokola, deli kabobudubuduma. 15 E ivigaki ulo tomota imata ninasi deli isilibeibeusi. Yeigu lavitukukoli si valu metoya kema makavina ivivivila makawala kavikavila e makateki goli bikatumata. 16 Ka, yoku kema kavikakata, kutavi kuwa om kwakata kutavila om kikiwama! E ambaisa wala bukutovilaki kutai wala. 17 Yeigu tuvaila wala bakatupatu yamagu, e ulo gibuluwa bogwa wala biwokuva. Yeigu goli Guyau bogwa lalivala.”
Guyoula Babilonia la kema
18 E Guyau ilukwaigu kawala, 19 “Mwa yoku tau. Kunagi keda kadayu makadasina paila guyoula Babilonia bisuki bima deli la kema. Ka kadayu makadasina kadaulesi valu kwaitala wala. Kuvitau kaiyu kabotuvatusi ambaisa biuwovila makadasina keda. 20 Kadatala bivituloki guyau kedala bila Raba baisa mina Amoni si valu. E kadayuwela bila mapilana Yuda mavilouna Yerusalem kalila saina kwaipeula. 21 E guyoula Babilonia bitotu otalila makaina kabotuvatusi ambaisa keda eiuwovila. Mwada binikoli avai keda bilouya, e matauna biiyatu la kaiyala; e matauna bikatupoi minasina la tokolu, e tuvaila bimitakavati katela mauna minana eivigaki lula. 22 Ka baisa tuta! Yamala kakata iyosi kaiyala ivakasi ‘Yerusalem’! Makaina ivituloki matauna bila ikatubiasi guguwala kaboyoula valu, la tokabilia bituwasi deli bileiyasi kabodadaimi kali opapala kalapisilela valu, bikelisi nobwala deli bivigaki kabokwala. 23 Mina Yerusalem gala wala bidubumaisi baisa, paila uula si vasosu deli boda ituwoli ituwoli. Mitaga makwaina vitoubobuta mwada bikatululuwai matausina paila si sula deli bikatululuti igau tilaula bikatupipaisi. 24 E bogwa makawala yeigu Guyau Yaubada alilivala. Tomota komwaidona igigisaisi mi mitugaga e inikolaisi vakaila kami pakula. Vavagi makwaisina avaka avaka kuuvagaisi baisa ivituloki mi mitugaga. Kami kamwaga isisu wala e mapaila bakasalaim oyumasi kami tilaula.
25 “Mwa, yoku guyoula Isireli, saina tomitugaga deli toyogwala wala yoku. M yam igau makateki bima, yam makwaina bukuboda kam mipuki kala vigimkovila. 26 Mayeigula Guyau Yaubada bogwa lalivala. Bukuvilili kam kulupaipi deli miyana kapikapi odabam. Gala wala avai vavagi bisisu makawala eisisu omitibogwa. Ka, matausina tonamakava ibodi bukulupi bimila gweguyasi. Matausina isim si karaiwaga ibodi bukuvabu watanawa. 27 Kodadaimi, kodadaimi! Mokwita goli bakodidaimi valu. Mitaga gala bikaloubusi makawala tatoula bima matauna lanagi bimipuki valu. E avai tuta bima, bogwa wala basaiki matauna.
Kavitala kema deli mina Amoni
28 “Mwa yoku tau, kuvitoubobuta. Kukwamituli avaka yeigu Guyau Yaubada lalilivala baisa mina Amoni, matausina goli eikikagagaisi mina Isireli. Kuluki matausina kawam.
‘Ka, kema makavina bogwa leikatubiasaisi paila bimtila.
Leikeputumaisi makavina paila bitamata, bivivila makawala kavikavila. +
29 Kilisala makwaisina lokugigisaisi kwesisasopa wala, e vitoubobuta makwaisina lokulivalaisi kweubuwabu wala. Yokomi mina dubakasala deli mina mitugaga. Mi yam bogwa eivakatitaikina, yamla kam mipuki kala vigimkovila. Kema makavina bibudumi kaiyami.
30 “ ‘Kukwaimalaisi kema makavina bila okabala! Yeigu bamipukwaimi ovalu mapilana labubulaimi, mapilana goli leiunaimi. 31 Avai tuta bagibuluivagasi baisa yokomi, yokomi bukulumkolaisi ulo gibuluwa, makawala kovasupa. E yeigu bakasalaimi oyumasi mina vakatutuki tomota matausina saina inikolaisi kala mdaduva kodadaimi. 32 E kova bivakamataimi, buyavimi bikota wala omi valu tatoumi, e kami luluwai gala wala tuvaila bisisu.’ ” E Guyau bogwa leilivala.
+ 21:28 21.28-32 Yer 49.1-6; Isi 25.1-7; Emo 1.3-15; Sep 2.8-11