33
Yaubada inagi Isikeli mina Isireli si tokaivala
E Guyau ilukwaigu kawala, “Mwa! Yoku tauj - kuluki m tomota binikolaisi avaka bikaloubusi avai tuta yeigu bamai kabilia baisa kwaitala valu. Ka, tomotela valu makwaina binagaisi taitala osi boda bivigakaisi matauna si tokaivala. Avai tuta matauna bigisi tilaula bivalapulasi, matauna biyuvi tauya paila bikatululuti tomota komwaidona. E kidamwa availa bogwa eilagi mitaga ituvigaki, tilaula bima e bikatumati matauna. E matauna la kaliga baisa kala pakula wala titoulela. Matauna la sula wala titoulela e eikaliga, paila gala ilagi katuloluta. Mitaga kidamwa bogwa eilagi tauya, matauna bogwa kaina bisakaula. Mitaga kidamwa tokaivala matauna bigisi tilaula eimaima, e galaga biyuvi tauya paila katuloluta, e tilaula bima bikatumati matausina tomitugaga, e yeigu bavigaki tokaivala matauna kala pakula paila si kaliga.
“E ka! Yoku tau, yeigu bavigakaim si tokaivala mina Isireli. Yoku bukukwatululuti matausina katuloluta makwaisina yeigu basakaim. E ka! Kidamwa yeigu bakamituli taitala tau tomitugaga bikaliga, e ibodi yoku bukukwatululuti matauna paila bivigivau la bubunela e gagabila bikoli la momova. Mitaga kidamwa gala bukuvagi makawala, matauna bogwa bikaliga deli wala la mitugaga, e yeigu bavigakaim kam pakula paila la kaliga matauna. Mitaga kidamwa yoku bogwa kukwatululuti taitala tomitugaga, e matauna gala wala isim mitugaga, matauna bikaliga deli wala la mitugaga, mitaga yoku bogwa bwaina.”
Taitala taitala kala pakula paila la mitugaga
10 E Guyau ilukwaigu kawala, “Yoku tau, kulivilivau baisa mina Isireli avaka eililivalaisi, kawasi, ‘Yakidasi bogwa eitomataidasi metoya da mitugagasi deli goli avai vavagi gaga bogwa leitavagaisi. Wowodasi bogwa eibubusi. E ammakawalaga bitamovasi?’ 11 Ka, matausina eidubumaigusi yeigu Guyau Yaubada Tomomova, kadai. Kuluki matausina ibodi bidubumaisi kidamwa yeigu gala amwasawa bagigisi taitala tomitugaga bikaliga. Mitaga magigu bagisi matauna bisim mitugaga e bimova. Mina Isireli, kuligaiwaisi mitugaga makwaisina avaka lokuuvagaisi. Avaka paila magimi bukukwaligasi?
12 “E yoku tau, kuluki mina Isireli kidamwa taitala tomitukwaibwaila bimitugaga, vavagi bwaina makwaisina eivigibogwi gala wala bikatumovi matauna. Kidamwa taitala tomitugaga bisim mitugaga, matauna gala biboda mipuki, mitaga kidamwa tomitukwaibwaila bivitouula bimitugaga, matauna bogwa bivisilagi la momova. 13 Yeigu kaina bogwa bakatotila basaiki matauna tomitukwaibwaila momova kwekanigaga. Mitaga kidamwa bidoki la bubunela bwaina omitibogwa ibodi bikoli la momova e bivitouulaga bimitugaga, yeigu gala wala baluluwai avai vavagi bwaina bogwa leivagi. Matauna bikaliga paila uula la mitugaga. 14 Yeigu kaina baluki taitala tomitugaga paila bikaliga, mitaga kidamwa bisim mitugaga e bibubunaga bwaina deli duwosisia e matauna bimova. 15 Kala visaiki makawala, kidamwa bikaimali avaka sola eisaiki paila togumapu kaina bikaimilivau si guguwa tomota avaka eiveilau. E kidamwa bisim mitugaga makawala baisa, e bibokuliga karaiwaga makwaisina paila bibani momova, e matauna gala bikaliga mitaga bimova. 16 Yeigu baligaiwa la mitugaga, e matauna bimova paila bogwa leivagi avaka bwaina deli duwosisia.
17 “Mitaga m tomota eikaibigasi mwada avaka yeigu lauvagi gala duwosisia! Gala - ka, baisa si kedakeda matausina gala duwosisia. 18 Ka! Kidamwa avai tuta taitala tomitukwaibwaila bisim vavagi bwaina e bivitouulaga bimitugaga, matauna bikaliga paila la mitugaga. 19 Mitaga kidamwa taitala tomitugaga bisim mitugaga e bibubunaga duwosisia deli bwaina, matauna bogwa eikoli la momova. 20 Mitaga yokomi mina Isireli lokulivalasi mwada avaka lauvagi gala duwosisia. Ka, yeigu igau bayakalaimi metoya avaka avaka lokuuvagaisi.”
Bulogala Yerusalem
21 E oma tutasi okatupipi, olopola kweluwotala kwaiyuwela taitu,k naluwotalela tubukona e kwailimala kala yam, taitala tau isakaula metoya Yerusalem e imakaiagu ilukwaigu paila Yerusalem bogwa eidadaimi. + 22 E makawala lova koyavila asisu, e alumkoli Guyau saina ivakatitaikina baisa yeigu, e eiyam kaukwau matauna tau eiviloubusi, e Guyau ikaimilivau ulo bigatona.l
Si mitugaga tomota
23 E Guyau ilukwaigu kawala, 24 “Mwa! Yoku tau, ka, mabudona tomota eisisuaisi olopola makwaisina kwedidadaimi valu oviluwela Isireli ililivalasi kawasi, ‘Tauwau, Eberaam matauna taitala wala tomota, e Guyau isaiki baisa matauna pwaipwaia komwaidona. E baisa tuta yakidasi saina kada tobidubadusi, mapaila pwaipwaia makwaina da vavagisi.’
25 “E kuluki matausina avaka yeigu, Guyau Yaubada lalilivala. Ka, yokomi kukwamkomasi kami viliona deli wala buyavila,m kutitaimamilasi baisa tokolu, e kukwatumatasi tomota. E avaka uula kudokaisi mwada pwaipwaia makwaina mi vavagi ke? 26 Yokomi kukukwanasi okala kakata wala mi puluta. E avaka lokuuvagaisi baisa saina kabommosila. Komwaidomi wala kukukwailasisi. Avaka uula kudokaisi mwada pwaipwaia makwaina mi vavagi ke?
27 “E kuluki matausina avaka yeigu Guyau Yaubada lakatululuti matausina. Kidamwa idubumaisi yeigu goli Yaubada tomomova, ibodi bidubumaisi avaka baluki - ka, yokomi lokusisuaisi olopola makwaisina valu kwedidadaimi igau bikatumataimi. E matausina isipwalasi ambaisa wala igau makateki mauna nagigasisi bikomasi. E matausina eisipepunisi wa koya kaina wa lagi igau bikaligasi metoya wa lelia. 28 E bavigaki viloumwaidona valu biviloububu wala, e si togaga tuta tuta eikikaluvalovasi bogwa biwokuva. E koyala Isireli bivigaki vilouwokuva wala e bikasewoki mauna nagigasisi, e gala igagabila availa bisuwa oluwalela bila. 29 Ka, avai tuta bamipuki matausina tomota paila si mitugaga deli bavigaki valu biviloububu, e matausina binikolaisi kidamwa yeigu Guyau.”
Gala idubumaisi tovitoubobuta la biga
30 E Guyau ikaibiga kawala, “Mwa! Yoku tau, ka, m tomota eililivalaimsi wala avai tuta bibudobodasi opapala kali kaina osi mitakwabu. Matausina bilulukwaisi sesia kawasi, ‘Tamwaisi talagaisi avai biga tuvaila leima metoya baisa Guyau.’ 31 Mapaila ulo tomota imaisi ikougugulasi kidamwa bilagaisi avaka yoku bukuluki, mitaga matausina gala iuvagaisi avaka lokuluki mwada bivagaisi. Matausina ivigakaisi m biga makawala kasi wosi wala oudosi e bilosiga bisaitaulasi wala osi bubunela buligaga kidikedala. 32 E ka, matausina ivigakaimsi yoku makawala taitala si tomwasawa bukutotu omitasi bukuusiwosi wosi gita, kaina bukuwawai wala gita. Matausina bililagaisi komwaidona m biga kwaitala kwaitala mitaga gala kwaitala m biga bikabikuwolaisi. 33 Mitaga avai tuta m biga komwaidona bikaloubusi - e eimati goli bikaloubusi makawala e matutona wala matausina binikolaisi kidamwa taitala tovitoubobuta bogwa eisisu oluwalaisi.”
j 33:2 Kugisi kala katumiki Isi 2.1. k 33:21 Taitu makwaina 585 BC. + 33:21 33.21 2 Gwe 25.3-10; Yer 39.2-8; 52.4-14 l 33:22 Kugisi Isi 3.26-27. m 33:25 Makwaina Mosese la Karaiwaga kwebumaboma availa bikamkwam makawala; kugisi Tol 17.10-11.