39
Yaubada itomgaga odabala Gogi
E Guyau ilukwaigu kawala, “Mwa, yoku tau, kukwamitilaki Gogi matauna si guyau boda mabudosina oviluwesi Meseki deli Tubali, e kuluki matauna yeigu kala titaula. Yeigu bauwovili matauna wa keda ituwoli e bavakadi matauna metoya obusibusila valu mapilana opiliyavata bamai, tatoula wala bikaloubusi okoyala Isireli. Oluvi yeigu bakatulisi la kaiyala ola kikiwama deli ola kakata. Gogi la tokabilia deli komwaidosi matausina eitokailasi matauna bikapusisi bikaligasi wala okoyala Isireli, e uwosi bavigaki mauna nayoyowa deli nasigisagina kʹasi. Matausina bikapusisi bikaligasi wala okawaimatila. Yeigu Guyau bogwa lalivala. Yeigu bavakati kova oviluwela Magogi e bivakaiyouli wala mavilousina olumata tomota eisisuaisi luvala uwosi, e komwaidona binikolaisi yeigu wala Guyau. E yeigu bavigaki ulo tomota mina Isireli binikolaisi yagagu igibumaboma, e gala batagwala yagagu bivigakaisi kabokakayuwa tuvaila. Oluvi boda ituwoli ituwoli binikolaisi yeigu Guyau mayeigula mina Isireli si Yaubada Tobumaboma.”
Guyau Yaubada ikaibiga kawala, “Yam makwaina lalilivali bogwa wala bikaloubusi mokwita. E tomota matausina availa isisuaisi olopola viluwela Isireli biutokaisi kai makwaisina guguwala kabilia. Komwaidona si vayoula, si kaiyala, lewa, guguwala makwaisina bivigakaisi si kaiboi kala kaduwonaku bikau kwailima kwaiyu taitu. 10 Matausina gala bikaiki uwosi utowota kai wa bagula kaina bilikubilasi olawodila, paila uula bogwa komwaidona guguwala kabilia bivigakaisi si kai. Bogwa bikwaiyaisi matausina availa availa omitibogwa leikwaiyaisi si guguwa matausina, bikaimapu makawala.” Guyau Yaubada bogwa eilivala.
Gogi ibakwaisi
11 E Guyau ilivala kawala, “Avai tuta komwaidona makwaisina bivitoulaisi, e yeigu basaiki Gogi kubilatala kwabila paila kala laka olopola Isireli, makubilana olumoulela Tokwaidadina si Itayatila, mapilana opilibomatula Milaveta Pilamata. Gogi deli komwaidona la tokabilia igau bibakwaisi baisa, e itayatila makwaina bogwa bidokaisi yagala ‘Itayatilela Kasi Laka Gogi la Tokabilia.’ 12 Nalima nayu tubukona bikau mina Isireli bibekobekwasi wala tomota komwaidona, e bimigileuga valu tuvaila. 13 E komwaidosi tomotala valu bipilasaisi wala bekobekwa tomata, e matausina bibanaisi kasi taimamila paila baisa wa yam makwaina batomgaga. Yeigu Guyau Yaubada bogwa lalivala. 14 E igau biwokuva minasina nalima nayu tubukona, bogwa binagaisi mimilisi bitainaisi valu kidamwa bibanaisi kesala uwosi ikanukwenusi opwaipwaia, e bibakwaisi, e mapaila matausina bikatumigileuwaisi valu. 15 Koya deli itayatila bilalouyasi wala biwokuva e avai tuta bibanaisi kaitala totuwanesi tomota, e matausina bisailisi kabotuvatusi otalila makaina e tokelisi laka bimaisi bibakwaisi makaina, olopola Itayatilela Kasi Laka Gogi la Tokabilia. 16 (Baisa kwaitala valu bitotu katitaikinela bogwa bidokaisi maigalela wala.) E baisa bivigaki valu bimigileuvau goli.”
17 E Guyau Yaubada ilukwaigu kawala, “Mwa yoku tau, kudou komwaidona mauna nayoyowa deli nasigisagina metoya ambaisa ambaisa bimaisi bikamsi lula makwaina lakatubiasi paila minasina. E bitokaia paka kwaiveka odabala koyasi Isireli, e minasina bikamsi viliona deli bimomsi buyavi. + 18 Minasina bikamsi uwosi tokabilia deli bimomsi buyavisi tokaraiwogasi valu watanawa, komwaidosi availa matausina bikatumataisi makawala sipi nammwala, kaina lam, gota kainaga bulumakau nakakaitubwa. 19 Avai tuta bakatumati matausina tomota makawala lula, mauna nayoyowa deli nasigisagina bikomasi komwaidona posasi bikomatasi deli bimomwaisi buyavisi tatoula wala bimommatasi. 20 Matausina bikamsi ogu tebeli komwaidona uwosi wosa deli kala tosisila, tokabilia deli matausina matala gidageda. Yeigu Guyau Yaubada bogwa lalivala.”
Yaubada bikaimilivau Isireli
21 E Guyau ikaibiga kawala, “Yeigu bavigaki boda ituwoli ituwoli bigisaisi ulo guyugwayu deli bavituloki matausina ammakawala lavigaki ulo peula paila bayomitali ulo nanamsa duwosisia. 22 Tuta baisa deli tuta oluvi mina Isireli binikolaisi yeigu wala Guyau si Yaubada. 23 E boda ituwoli ituwoli binikolaisi mina Isireli ilosi okatupipi paila uula imitugagasi baisa yeigu. Yeigu atotubuloki matausina, e atugwali kasi tilaula ikalisauwaisi deli ikatumataisi matausina okabilia. 24 Yeigu amipuki matausina mapula si pupagatu deli si mitugaga, e atotubuloki matausina.”
25 Guyau Yaubada ikaibiga kawala, “Mitaga ka, tuta baisa yeigu banokapisi Yekobe dalela, matausina goli tomotala Isireli, e bavigaki bisibwabwailasi tuvaila. E yeigu bogwa bakoli yagagu igibumaboma. 26 E matausina tuvaila bisisuaisi luvala uwosi osi valu tatousi, e gala wala ibodi availa biyokukoli matausina, matausina bogwa wala bilumwelavaisi ammakawala kasi mmosila paila eimitugagasi baisa yeigu. 27 Avai tuta bakaimilivau ulo tomota metoya valu mapilana oluwalaisi kasi tilaula leisisuaisi. 28 E ulo tomota binikolaisi yeigu wala Guyau si Yaubada. Matausina binikolaisi, paila uula yeigu lawitali eilosi okatupipi e tuta baisa yeigu bakouguguli matausina e bakaimilivau bamai osi valu tatousi, gala wala taitala baligaiwa. 29 Yeigu baligabu ulo baloma baisa mina Isireli e gala wala avai tuta tuvaila batotubuloki matausina. Yeigu goli Guyau Yaubada bogwa lalivala.”
+ 39:17 39.17-20 YG 19.17-18