46
Matauna guyau deli paka makwaisina
E Guyau Yaubada ilivala kawala, “Kabosusuvi makaduyona opilibomatu bitotu wala kaduyokatuboda paila kwailima kwaitala yam, mitaga wa yam Sabate deli oyamla Tubukona Navau Pakala bukuulaimwaisi makaduyona. E guyau bilokaia baku makwaina okoukweda e bila bisuvi matabudona tabudoveka olumoulela kalapisila e bila itoli opapala kokolela kabosusuvi makaduyona wa tuta matutona tolula bigubugabusi namwaidona la lula deli bisemakavaisi la semakavi paila kalubaila semakavila. Baisa wala bititoki okalapisila matauna ibodi bitapwaroru oluvi bisunapula. Kalapisila makwaina gala bikatubodaisi bitotu wala tatoula bikoyaviki. Sabate kwaitala kwaitala deli Tubukona Navau Pakala kwaitala kwaitala komwaidona tomota madeilila wala bikavaginasi bitapwarorusi baisa Guyau omatala kalapisila makwaina.
“Wa yam Sabate guyau matauna bimai baisa Guyau Yaubada, nalima natana lam deli natana sipi namwala, komwaidona minasina gala isim kasi nebaneba, e namwaidona wala bigabu paila lula. Natana natana minasina sipi nammwala matauna biseguliki yuwa beyawa kaula (17.5 kg) semakavila deli natana natana minasina lam matauna biseguliki avaka wala magila bisaiki. E kwaitala kwaitala kaula semakavila biseguliki wala yatolu lukwavela olibe bulamila. E, Navau Tubukona Pakala matauna bisemakavi natana natubovau bulumakau namwala, nalima natana lam, deli natana sipi namwala, komwaidona wala minasina gala isim kasi nebaneba. E natana natana bulumakau nammwala deli sipi nammwala matauna biseguliki yuwa beyawa kaula (17.5 kg) matauna bisemakavi. E natana natana minasina lam la semakavi guyau biseguliki avaka wala magila bisaiki. Yatolu lukwavala olibe bulamila biseguliki deli kaula avaka bivigaki la semakavi. E guyau ibodi bisilavi lulu matabudona kalapisilela e bisunapulaga, makadana wala eisuvi, e makadana wala bisuyumali bakwaila bisunapula.
“Avai kasi paka wala tomota bimaisi bitapwarorusi baisa Guyau, e availa matausina bisuvisi kalapisila opiliyavata bitapwarorusi oluvi bisunapulasi kalapisila makaduyona opilibolimila. E availa matausina bisuvisi kalapisilela opilibolimila bisunapulasi kalapisila opiliyavata. Gala availa bisunapula kalapisila makaduyona leisuvi mitaga bisunapula kaduyoyuwela. 10 Matauna guyau bisuvi avai tuta tomota bisuvisi, e bisunapula avai tuta bisunapulasi. 11 Oyamla deli otutala paka makwaisina bisegulikaisi yuwa beyawa kaula (17.5 kg) deli natana natana minasina bulumakau nammwala kaina sipi nammwala, e paila lam minasina matauna totapwaroru binagi avaka wala magila bisaiki. Yatolu lukwavala olibe bulamila biseguliki deli kaula avaka matauna bivigaki la semakavi.
12 “Avai tuta guyau magila bikatumkulovi kwaitala semakavi tuvaila baisa Guyau, kaina semakavi makwaina kwegubugabu namwaidona kaina kalubaila semakaila, e kalapisila makaduyona opilibomatu biulaimwaisi paila matauna. Matauna bivagi semakavi makwaina makawala wala leiuvagi wa yam Sabate, e avai tuta bisunapula kalapisila makaduyona bikatubodaisi.”
Yam kwaitala kwaitala semakavila
13 Guyau ilivala kawala, “Kaukwau kwaitala kwaitala natana lam kala taitu kwaitala wala minana gala isim kala nebaneba bukugabwaisi namwaidona wala, bukuvagaisi semakavi baisa Guyau. Semakavi makwaina ibodi bukuvagaisi yam kwaitala kwaitala. 14 Tuvaila bukusegulikaisi kwaitala semakavi kapoyu pwarawa bukusemakavaisi kaukwau kwaitala kwaitala, deli goli yatala lukwavala olibe bulamila, paila bikepupolaisi deli pwarawa. Karaiwogala semakavi makwaina baisa Guyau bikanuvagasi tuta gala biwokuva. 15 Lam deli pwarawa deli olibe bulamila kaukwau kwaitala kwaitala bukusemakavaisi wala baisa Guyau tuta gala biwokuva.”
Matauna guyau deli pwaipwaia
16 E Guyau Yaubada eilivala, kawala, “Kidamwa mi guyau bisaiki pilatala la pwaipwaia baisa taitala latula paila kala bobwailila, pwaipwaia mapilana latula biyosi bivigaki dalela si vavagi. 17 Mitaga kidamwa guyau bisaiki pilatala la pwaipwaia baisa taitala la ula, pwaipwaia mapilana guyau igau bikaimilivau avai tuta Taitula Ninabwaila bikaloubusi. Baisa la vavagi titoulela, e matauna wala deli litula si vavagi tatousi. + 18 Matauna mi guyau gala ibodi biyoulimakavi tomota si pwaipwaia. Avai pwaipwaia bisaiki litula ibodi wala bikau metoya ola pwaipwaia tatoula, baisa bivigaki gala tuvaila bilamidadi ulo tomota metoya biyoulimakavi si pwaipwaia.”
Kabovakapula wa Bwala Kwebumaboma
19 Oluvi tau matauna ivakouligu ilauwaigu matabudona kabosusuvi eikoulakaiwa opiliyavata katitaikinela kalapisila makaduyona eitotu opilibolimalela baku makwaina olopola. E baisa tolula si bwala tabudobumaboma. Matauna ikavitusi katupotala opilikwaibwagela matabudosina 20 ilivala kawala, “Makatupona goli baisa tolula bisulusulusi viliona tomota leivigakaisi lula paila mitugaga kaina kaimapu semakavila, deli bigibugabusi pwarawa tomota si semakavi. E mapaila gala avai vavagi kwebumaboma bisunupuloiyaisi bila baku makwaina okoukweda, taga bivisilagaisi tomota.”
21-22 Oluvi matauna ivakadaigu ilauwaigu baku makwaina okoukweda e ivitulokaigu onunulela kwaivasi wala tuvaila baku kwekikekita kasi woloula uvaluwotala kasi beiyaya uvalima uvayu okatupoi. 23 Kwaitala kwaitala makwaisina kalisi dakuna eitaina eitapatu, e iwaiyasi wakau opapala kali makwaisina. 24 E tau matauna ilukwaigu, kawala, “Baisa si kabovakapula towotitalela Bwala Kwebumaboma paila bisulusulusi lula avaka tomota isemakavaisi.”
+ 46:17 46.17 Tol 25.10