3
Paulo la wotetila paila matausina gala mina Yudia
Baisa uula yeigu Paulo aninigada baisa Yaubada. Yeigu goli leikatupipaigusi uula lasola paila Keriso Yesu baisa yokomi gala mina Yudia. Adoki kaina bogwa kulagaisi ammakawala Yaubada metoya ola mitakwai isakaigu ulo koni kidamwa bawotitalaimi. Yaubada ikimitali makwaina vavagi kwekikium e ivitulokaigu. Bogwa sitana lagini paila baisa, e kidamwa bukukwalawasi baisa avaka lagini, gagabila bukugisaisi yeigu bogwa lakateta makwaina vavagi kwekikium paila Keriso. + Omitibogwa Yaubada gala ikimitali makwaina baisa mina watanawa. Mitaga tuta baisa bogwa leikimitali baisa la aposetolo deli la tovitoubobutak mina bumaboma, metoya baisa Baloma Tobumaboma. E baisa goli makwaina vavagi kwekikium. Yokomi gala mina Yudia isim kami vilavila deli mina Yudia paila Yaubada la mitakwai. Yokomi deli mina Yudia kusisuaisi makawala woula kwetinidesi. E avaka Yaubada ikatotila baisa yakamaisi mina Yudia, yokomi deli isim kami vilavila baisa. E vavagi makwaisina goli uulesi Keriso Yesu, e baisa avaka tadoki Bulogala Bwaina.
Yaubada ivigakaigu la towotetila paila makwaina Bulogala Bwaina. Ikatupewolaigu saina siligaga paila wotetila makwaina metoya ola peula saina kwaipeuligaga tutala isemakavi la mitakwai baisa yeigu. Availa goli Yaubada la tomota kasi tokekita, matauna ikalisauwaigu. Mitaga Yaubada isakaigu, yeigu goli, baisa ulo koni, kidamwa bakamituli Bulogala Bwaina baisa matausina gala mina Yudia, kidamwa bikatetasi Keriso la mitakwai vakaila gala gagabila bitavinaku. E tuvaila kidamwa tomota komwaidosi bigisaisi ammakawala Yaubada bivigimkulovi makwaina vavagi kwekikium. Paila Yaubada matauna wala vavagi komwaidona kala Tobubula, e ikatupwani vavagi makwaina metoya wa tuta ikugwa, 10 kidamwa lagaila wala matausina gweguya deli tokwaraiwaga walakaiwal wa labuma bigisaisi ekalesia e mapaila binikolaisi Yaubada la kabitam kidikedala tuwoli tuwoli. 11 Yaubada ivagi baisa paila einigibogwi makawala metoya wa tuta ikugwa. E baisa avaka einagi bogwa leivagi metoya baisa Keriso Yesu da Guyausi. 12 Yakidasi bogwa tadubumaisi Yesu e tavasosusi deli matauna e mapaila tatuvaluwasi gagabila bitalilowotusi bitalosi Yaubada omatala. 13 E mauula anigadaimi taga bikaikai ninami paila baisa agu mmayuyu avaka laboda paila wala yokomi. Paila yokomi bukubodasi kami bwaina metoya baisa.
Keriso la yebwaili
14 E baisa uula akavagina omatala Tamadasi. 15 Paila dala dilatala dilatalam wa labuma deli baisa ovalu watanawa si kaisisu uulela matauna. 16 Anigada baisa Yaubada matauna Towalakaiwa saina guyugwayu, kidamwa bikatupewolaimi bisakaimi la Baloma, kidamwa bukupeulasi oninami, 17 e kidamwa bisividulaimi Keriso e bisivagasi oninami uula lokudubumaisi matauna. Anigada kidamwa uulemi bisisu oyebwaili makawala kai kailawalela itotu opwaipwaia, e bukutotusi peula oyebwaili makawala bwala kokolela. 18 Anigada kidamwa yokomi, e Yaubada la tomota komwaidosi deli, gagabila bukukwatetasi mokwita avaka Keriso la yebwaili, ammakawala kala wonaku, kala beiyaya, kala maloula kala loum vakailʹo. 19 Mokwita Keriso la yebwaili baisa yakidasi ikalisuwoli komwaidona avaka gagabila bitanikoli. Mitaga anigada kidamwa bukunikolaisi makwaina, e kidamwa bivakasauwaimi komwaidona avaka ivakasau Yaubada.
20 E gagabila Yaubada bivagi komwaidona avaka tanigadaisi kaina avaka takatetasi. Matauna gagabila bivagi e bikalisau goli metoya ola peula, baisa peula makwaina ipupaisewa olumouledasi. 21 E matauna bibani kala yakaula paila uula ekalesia e deli paila uula Keriso Yesu, e kala yakaula bikanigaga gala biwokuva, gala biwokuva. Emeni.
+ 3:4 3.4-6 Kl 1.26-27 k 3:5 Kugisi Ep 2.20 kala katumiki. l 3:10 Kugisi Ep 1.21 kala katumiki. m 3:15 Mabudosina anelosi.