2
Paulo deli aposetolo ituwoli
Bogwa leiwokuva taitu kweluwotala kwaivasic oluvi akaimilavau Yerusalem kamataiyu Banaba.d Tuvaila avakouli Taitoe e matauna deli kalosi. + Alokaia makawala paila uula Yaubada eiviyelu nanogu kidamwa ibodaigu bala. Matausina tokugwala tapwaroru deli yeigu titoulemasi kasigugulasi, e akatumiki baisa matausina Bulogala Bwaina makwaina avaka lakamituli baisa matausina gala mina Yudia. Paila gala magigu ulo wotetila omitibogwa e lagaila bidokaisi gala isim uula. Kalubikoya kalogu Taito guma Girisi, gala wala ikaraiwagasi mwada bibobwaisi matauna. Mitaga mokwita wala mimilisi tomota magisi mwada bibobwaisi matauna. Matausina eivitokaisi semaiasi e isepitukwaisi deli yakamaisi. Paila matausina leivakiumsi eisuvisi baisa yakamaisi, mwada biwayausasi bigisaimasi ammakawala lakatanekwaimasi metoya osi Karaiwaga mina Yudia paila uula ma vasosusi deli Keriso. Matausina goli ninasi mwada bikatupipaimasi. Gala goli kakabikaulasi baisa matausina, gala kwaitala momwa. Paila magimasi bakayamataisi Bulogala Bwaina kala duwosisia paila wala yokomi.
E matausina kasi gigisa tokugwala tapwaroru gala ilukwaigusi avai vavagi kwaivau. (Ka, tauwau, kawagu, “Kasi gigisa tokugwa.” Mitaga gala avaka baisa yeigu. Kaina matausina tokugwa kaina gala. Paila Yaubada gala binagaida metoya okada gigisa.) E kawagu, gala ilukwaigusi avai vavagi kwaivau. + Mitaga igisaisi kidamwa Yaubada isakaigu ulo wotetila kidamwa bakamituli Bulogala Bwaina baisa matausina gala mina Yudia, makawala wala leisaiki Pita la wotetila kidamwa bikamituli Bulogala Bwaina baisa mina Yudia. Paila Yaubada metoya ola peula ivigakaigu kidamwa bamila aposetolo baisa matausina gala mina Yudia, e Pita makawala goli Yaubada ivigaki kidamwa bimila aposetolo baisa mina Yudia. Matausina Yemesa,f Pita, Yoni,g kasi gigisa tokugwala tapwaroru. E ivitusaisi kidamwa Yaubada eisakaigu baisa ulo wotetila ituwoli wala titoulegu. E mapaila matausina ikimapwaisi yamama sogu Banaba. E komwaidomasi katagwalasi kidamwa yeigu deli segwaia bakawotetilasi baisa matausina gala mina Yudia, e matausina kasitaitolu biwotetilasi baisa mina Yudia. 10 Mesinaku wala inigadaimasi kidamwa bakaluluwaisi tonamakavah osi boda mabudona. E ka, vavagi makwaina bogwa lasalau mwada bavagi makawala.
Paulo ibuyoyu Pita mapilana Anitioki
11 Mitaga tuta matutona Pita imakaia Anitioki, yeigu asilibodi matauna omitasi tomota tobobawa. Paila akateta mimilakatila kidamwa bogwa leisula. 12 Ikugwa Pita leikamkwamsi deli sedaiasi gala mina Yudia. E Yemesa eiwitali mimilisi tomota bilokaiasi Pita. Bogwa leibodaisi matauna, e oluvi Pita ininayuwa e gala itagwala paila bikamsi deli matausina gala mina Yudia. Uula wala kala kokola paila matausina availa availa magisi bibobwaisi matausina sedaiasi gala mina Yudia. 13 E sedaiasi mina Yudia tokukokola e ibokulaisi Pita. E ka, Banaba goli ibokuli matausina tokukokola. 14 E tuta matutona agisi gala ililoulasi duwosisia ikididogaisi uvagila duwosisia Bulogala Bwaina, e yeigu aluluki Pita omitasi komwaidosi, kawagu, “Ka, yoku guma Yudia. Mitaga omitibogwa kubububuna makawala yoku gala guma Yudia. E ammakawalaga yoku nanom mwada bukukwaraiwogi matausina sedaiasi gala mina Yudia kidamwa bibubunasi makawala mina Yudia?”
Katumova uulela dubumi wala
15 E mokwita wala yakamaisi kakaloubusisi toulemasi Yudia. Gala goli availa bidokaimasi gala mina Yudia mina mitugaga. 16 Mitaga yakidasi totapwaroru tanikolaisi Yaubada bikabwaili tomota paila uula la dubumi baisa Yesu Keriso, e gala avai tuta metoya ola kabikaula baisa mina Yudia si Karaiwaga.i E yakamaisi lakadubumaisi Keriso Yesu, kidamwa Yaubada bikabwailimasi metoya oma dubumaisi baisa Keriso, galaga metoya oma kabikaulasi baisa ma Karaiwagasi. Paila Yaubada gala bikabwaili availa kidamwa wala ikabikuwoli Karaiwaga makwaina. + 17 E mapaila lakavigikonaisi kidamwa Yaubada bikabwailimasi metoya okala vasosu Keriso. Mitaga kidamwa tuta baisa kakatetasi kidamwa yakamaisi mina mitugaga makawala goli yokomi gala mina Yudia, e ammakawala baisa? Ki, kaina Keriso bogwa eiwotitali uvagila mitugaga? Wa, gala goli makawala. 18 Kidamwa tuta baisa avitouula bakaliivau makwaina Karaiwaga avaka bogwa lakodidaimi baisa bikibuboti kidamwa yeigu akoulovi ma Karaiwagasi. 19 Mitaga Karaiwaga makwaina eikatumataigu. Yeigu bogwa lakaliga paila Karaiwaga makwaina, kidamwa bamovavau paila wala Yaubada. Ka, eikatumataigusi deli Keriso ola korosi, 20 e mapaila gala tuvaila yeigu amwamova, mitaga Keriso imwamova olumoulegu. E tuta baisa amwamova paila uula adubumi Yaubada Latula, matauna eiyebwailigu e itugwali la momova okaliga paila yeigu. 21 E yeigu gala akoulovi Yaubada la mitakwai. Kidamwa Yaubada bikabwaili availa paila uula ikabikuwoli Karaiwaga makwaina, baisa bikibuboti kidamwa Keriso ikaligimakava wala.
c 2:1 Paulo eikalawa metoya taitu makwaina eidubumi Yesu. d 2:1 Matauna taitala tobwakuli Keriso kasi tokugwa, eititavinasi deli Paulo ola titavina kwematala (kugisi VA 4.36; 13.1—15.39; Gl 2.1). e 2:1 Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi. + 2:1 2.1 VA 11.30; 15.2 + 2:6 2.6 Kak 10.17 f 2:9 Kugisi Gl 1.19 kala katumiki. g 2:9 Taiyu Yesu la toligalega, deli aposetolo matausina. h 2:10 Kugisi Rm 15.26; 1 Kr 16.1-4; 2 Kr 8.1-4; 9.1-5. i 2:16 Mina Yudia si Buki Pilabumaboma; kaina tuvaila ikibuboti mapilasina pilalima okala vitouula. + 2:16 2.16 Sam 143.2; Rm 3.20,22