5
Ibodi gala availa bikatupipaimi
Yakidasi totaneku wala. Paila Keriso itanekwaidasi. E mapaila bukutokaiasi bwaina makawala totaneku, e galaga bukutagwalasi availa bikatupipaimi tuvaila.
Ka, yeigu Paulo alukwaimi baisa. Kidamwa bukubobusi,b baisa bikibuboti kidamwa Keriso gala avaka baisa yokomi. Magigu balivilavau saina minimani baisa availa magila bibobu. Bogwa bibodi matauna bikabikuwoli komwaidona mina Yudia si Karaiwaga. Mapaila availa availa yokomi kuvigikonaisi kidamwa Yaubada bikabwailimi paila uula kukwabikuwolaisi Karaiwaga makwaina - ka, yokomi bogwa lokukwapitunaimi metoya baisa Keriso. Tuta baisa kusikaduwonakusi metoya ola mitakwai Yaubada. E yakamaisi goli kapikwakwaisi kidamwa Yaubada bikabwailimasi. E katulotulasi paila wala baisa, paila kapikwakwaisi Yaubada bivagi makawala metoya Bilomala ola peula, paila uula yakamaisi todubumi wala. Paila ka! Kidamwa bogwa tavasosu deli Keriso Yesu gala goli avaka kidamwa yakidasi tobobobu kaina gala tobobobu. Baisa wala bipeula, kidamwa yakidasi todubumi e mauula toyebwaili.
Omitibogwa kuvigibauwaisi! Lokukwabikaulasi tapwaroru uvagila kwekamokwita. Ki, availaga eisilibodaimi? Ammakawala eiteya ninami? Baisa gala wala Yaubada eivagi, paila matauna ididouwaimi. Makawala eilivalasi bigivakala, kawala, “Bitakenevigoli yisic sita pikekita wala deli pwarawa okaboma, e baisa bisapila bivigaki beredi.” + 10 Mitaga agu lumkola gala wala aninayuwa paila yokomi. Paila bogwa tavasosusi deli Guyau, e mauula ivitobu nanogu kidamwa yokomi gala bukukwauwaisi avai nanamsa ituwoli. Deli anikoli Yaubada bimipuki matauna availa ivakapusiaimi, availaga goli matauna.
11 Mitaga ammakawagu segwaia? Kidamwa yeigu akakamituli ibodaimi bukubobusi, avaka uula aboda agu lamadada? Deli kidamwa lakamituli makawala paila bobu, ammakawala ulo kamituli paila Keriso la korosi? Kamatula makwaiwena gala bivakapusii availa, kadai? 12 Saina magigu sainela matausina availa availa eivakapusiaimi bisaitaulasi e bikapitunaisi titoulesi metoya baisa yokomi.
13 Mitaga yokomi segwaia, ka, Yaubada eidouwaimi kidamwa bitanekwaimi. Ka, gala bibodi bukutagwalasi kami taneku bisipuvauwaimi, kidamwa uwomi uvagila bikaraiwogaimi. Kaimapula wala bukuwotetilasi taitala baisa taitala mauula mi yebwaili. 14 Paila Karaiwaga komwaidona kala vidabala kwaitala wala karaiwaga, baisa kawala, “Bukuyebwaili som makawala kuyebwailim titoulem.” + 15 Mitaga kidamwa bukububunasi makawala mauna nagigasisi, e kugadaisi kuyogagaisi semia taitala baisa taitala - kuyamataimi kaina goli bukumtulaimi taitala baisa taitala.
Kaina Baloma Tobumaboma, kaina goli bubunela valu watanawa
16 Ka, baisa balukwaimi. Ibodi Baloma Tobumaboma bivakadaimi e gala goli bubunela valu watanawad bikau ninami. 17 Paila avaka bubunela valu watanawa magila, baisa gala ibodi avaka Baloma Tobumaboma magila. E avaka Baloma Tobumaboma magila, baisa gala ibodi avaka bubunela valu watanawa magila. Mapaila makwaisina vavagi kwaiyu isevataisi, e mauula gala gagabila bukuvagaisi avaka mwada bukuvagaisi. + 18 Kidamwa Baloma Tobumaboma ivakadaimi, gala wala ibodaimi bukukwabikuwolaisi makwaina Karaiwaga.
19 Paila bubunela valu watanawa uvagila saina mimilakatila, e ka, baisa makawala - kaiulatila, kaikapugula, deli avai bubunela gegedu toyo kabommosila tuvaila. 20 Tapwaroru baisa tokolu, bogau deli mlukwausa. Tuvaila sevatai, yowai, pogi, gibuluwa, deli kayapila. Tuvaila, tomota komwaidosi ikovisisi boda ituwoli ituwoli, 21 imitikewakewasi, imomomsi sopi kaipeula, iyoulovekasi e tuvaila ivagaisi mimilisi vavagi makawala makwaisina. Paila tokinabogwa e makawala lagaila akatululutaimi, kidamwa availa availa iuvagaisi vavagi makwaisina gala goli bikauwaisi Karaiwogala Yaubada.e
22 Mitaga Baloma Tobumaboma uwala yebwaili, mwasawa, talaguva lula, peuloki, mitakwai, bubunela bwaina, madagi, 23 nona watanawa, nona manum. Gala goli avai karaiwaga isisu bisilibodi vavagi makwaisina. 24 E matausina Keriso Yesu la tomota bogwa leikatumataisi bubunela valu watanawa deli goli komwaidona kala lumkola gegedu deli avaka ititaki nona. 25 Baloma Tobumaboma uulela da momovasi. E ibodi matauna bivakadaidasi. 26 Mapaila gala bibodi bitakamnomwanasi taitala baisa taitala, kaina bitakatumwalaidasi taitala baisa taitala, kaina bitapugipogisi taitala baisa taitala.
b 5:2 Ninasi mwada ibodi tobwakuli Keriso ikugwa bibobusi. c 5:9 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 5:9 5.9 1 Kr 5.6 + 5:14 5.14 Tol 19.18 d 5:16 Paulo sivabidubadu ikau mabigana mwada bikibuboti si bubunela matausina tomota availa availa gala inikolaisi Yaubada deli ililoulasi okedala mitugaga. + 5:17 5.17 Rm 7.15-23 e 5:21 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki.