YUDA
La Ginigini
Kabovitouula
Yuda eigini miyana Yuda la ginigini kidamwa bikamogi mimilisi tomota eikamitulaisi titoulesi mwada todubumi. Yuda ikatululuti tokwalawa kidamwa bipwaitukulasi “paila tapwaroru makwaina avaka Yaubada sivatala wala isaiki la tomota” (mavilela 3).
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1-2
Ilivala paila kasi kamwaga mimilisi tokowolova 3-16
Iluki biyamataisi si dubumi 17-23
Biga bobwailila 24-25
1
Yeigu Yuda towotetila paila Yesu Keriso. E tuwagu matauna Yemesa.a+
Lagini mi leta yokomi availa availa Yaubada eidouwaimi, yokomi goli olumoulela Yaubada Tamadasi la yebwaili deli Yesu Keriso la yamata.
Ulo nigada baisa Yaubada kidamwa bivakasauwaimi la nokapisi e la yebwaili, e bitalaguva lupomi.
Paila matausina tokowolova Yaubada
E segwaia tombwailigu yokomi! Layomamalu mwada bagini mi leta balivala paila katumova makwaina avaka komwaidodasi tabanaisi. Mitaga tuta baisa adoki ibodi wala bagini bakatululutaimi bukupwaitukulasi paila tapwaroru makwaina avaka Yaubada sivatala wala isaiki la tomota. Paila mimilisi tokowolova Yaubada eivakiumsi isuvisi baisa yakidasi. Matausina ilivalasi paila Yaubada la mitakwai, mitaga ikididogaisi. Paila gala magisi livalela Yaubada bikagagi si bubunela gaga. E deli ipakaisi Yesu Keriso, matauna kalamwaleta kada Tokugwasi deli da Guyausi. Omitibogwa goli Buki Pilabumaboma eiginibogwi kidamwa matausina bibodasi kasi kamwaga avaka bogwa eibodaisi.
Kalubikoya bogwa kukwatetasi komwaidona vavagi makwaisina, mitaga magigu bakatululuwaiyaimi ammakawala Guyau omitibogwa ikoli mina Isireli ivakadi metoya mapilana Itipita, mitaga oluvi availa availa gala idubumaisi ikatumati goli. + E bukululuwaisi matausina anelosi ipakaisi si karaiwaga tatousi, e ikogutasi metoya osi viloukeya. Matausina Yaubada isaiki kasi katupipi tanumnumta gala goli avai tuta bipwasa, e isisuaisi watanawa odudubila, iyusi matausina igau bibodasi kasi kamwaga wa Yam makwaina Yam Kwaiveka. E bukululuwaisi mapilasina Sodom deli Gomora,b e deli mapilasina valu katitaikina. Tolivalu matausina ivagaisi makawala matausina anelosi gaga, ikikailasisi deli ibubunasi vavagi saina gegedu wala. Matausina goli kasi mipuki kova kwekanigaga, e baisa bikatululuti komwaidosi mina watanawa. +
E makawala wala matausina tokowolova igisaisi kilisala e metoya baisa imitugagaisi uwosi titoulesi, ikaluwouwaisi la karaiwaga Yaubada. Ibigigagaisi matausina toguyugwayuc kala tosisu walakaiwa. Ilagoli Maikeli,d matauna anelosi si guyau, gala ivagi makawala. Paila Maikeli sola Diabolo ivataisi deli ikominimanisi paila wowola Mosese mwada availa bikeula. Mitaga Maikeli gala ituvaluwa bikamogi Diabolo deli bikavilivili. Mitaga ilivala wala, kawala, “Ibodi Guyau bibuyoyaim!” + 10 Mitaga matausina tokowolova ikagelisi mimilisi vavagi avaka avaka gala ikatetasi wala. E vavagi makwaisina gala inanamsaisi ivigimakavaisi wala, makawala bolodila si bubunela. E metoya makwaisina vavagi matausina tokowolova bibodaisi kasi katumata. 11 Wo, matausina! Eibokulaisi makadana la keda Keni.e Itugwalaisi titoulesi ola sula Balam mwada bikeulasi si mani wala. Ibodaisi kasi katumata paila ipakaisi Yaubada makawala matauna Kora kala boda ipakaisi Mosese. + 12 Matausina goli kabommosila omi kamkwam kalubaila,f paila gala itotusi deli yokomi, mitaga kasimwaleta wala ikamsi imomsi saina gugoveka iyoulovekasi e gala immosilasi. Iyamataisi titoulesi wala si tapwaroru, e gala deli kasi kokola. Matausina makawala lowalowa yagila iyuvisau mitaga gala bikuna wala. Matausina makawala makaisina kai kaikwekwesi, gala biuwa avai tuta e mapaila tomota bogwa ilulaisi e imatasi. 13 Matausina makawala kaisai ikauwoula deli polula, e polula baisa makawala si bubunela saina mmosila omitasi komwaidosi. Matausina makawala minasina utuyam nammakavasi, e Yaubada bogwa inagi kabasi bisivagasisi odudubila baisa dubilikitakita wala.
14 E kululuwaisi matauna Inoki saina tomoyabogwa. Paila ikugwa Adam eisibogwa e oluvi tubwa tubolima tubuyuwela Inoki la tuta. E matauna Inoki ivitoubobutag paila matausina, kawala, “Ka! Guyau bima e bimai lakatuluwovila la anelosi mina bumaboma, + 15 e bimai kasi yakala komwaidosi mina watanawa. Komwaidosi tomitugaga eivagaisi bidubadu mitugaga gagawokuva wala. Deli ibigigagaisi Yaubada si biga saina dubakasala. E Guyau bikamogi komwaidosi matausina tokowolova paila baisa avaka eivagaisi deli avaka eilivalaisi.” 16 Matausina tuta komwaidona ititamapusi ititabibilasi. Tuta tuta avaka ikau ninasi gaga ivagaisi wala. Ikaluvalovasi tuta komwaidona, deli ikikamwanaisi sesia mwada bibanaisi kasi bwaina titoulesi.
Ikatululuti deli ivituloki
17 Ka! Yokomi segwaia tombwailigu! Bukululuwaisi avaka omitibogwa kulagaisi metoya oudosi matausina aposetolo,h avaka ilivalasi paila da Guyausi Yesu Keriso. 18 Eilukwaimi, kawasi, “Igau tovana valu kala vigimkovila mimilisi bitokaiasi bikovilaimi. Matausina tuta komwaidona bivagaisi avaka ikau ninasi gaga.” + 19 Baisa goli matausina ikukovaisi boda. Matausina tuta komwaidona si karaiwaga metoya ovalu watanawa, gala metoya baisa Baloma. 20 Mitaga yokomi segwaia bukumlimwelisi tuta tuta bukuvigakaimi tovakaveka metoya omi tapwaroru saina bumaboma. Bukunigadasi metoya ola peula Baloma Tobumaboma, 21 e bukuyamataimi titoulemi metoya ola yebwaili Yaubada. E bukutulotulasi mwada da Guyausi Yesu Keriso binokapisaimi bisakaimi momova kwekanigaga.
22 Matausina ininayuwasi bukunokapisaisi. 23 Mimilisi bukukolaisi bukubiaisi metoya wa kova. E mimilisi kaina ibodi bukukwasilalisi paila kasi kakapula, avaka si bubunela gaga eikipigigatu. Mitaga ibodi bukunokapisaisi wala, mitaga deli goli kami mmakiusa.
Iyakawoli Yaubada
24 E matauna Yaubada kalamwaleta tayakaulasi wala. Matauna isim la peula biyamataimi e gala bukukwapusisi. Isim la peula bivakadaimi migileuwokuva wala yokomi kidamwa deli mi mwasawa bukutotusi omatala kala guyugwayu. 25 Mapaila bitayakaulasi wala Yaubada, matauna kalamwaleta kada Tokwatumovasi metoya baisa Yesu Keriso da Guyausi. Saina isiligaga kala katububula, kala kalugologusa, la guyau e deli la karaiwaga, igau gala isim valu, tuta baisa, gala biwokuva, bikanigaga goli. Emeni.
a 1:1 Kaina matauna tokugwala ekalesia mapilana Yerusalem (kugisi VA 15.13; Gl 1.19). + 1:1 1 Md 13.55; Mk 6.3 + 1:5 5 Sun 12.51; Baw 14.29-30 b 1:7 Yaubada eikatudidaimi mapilasina Sodom deli Gomora paila uula saina mina mitugaga. + 1:7 7 Vit 19.1-24 c 1:8 Matausina anelosi (kugisi 2 Pt 2.10). d 1:9 Mina Yudia ivitulokisi kidamwa anelosi kasi tokugwa Maikeli deli matauna Diabolo taitala taitala goli idoki isim la karaiwaga bikau wowola Mosese. + 1:9 9 Kak 34.6; Dan 10.13,21; 12.1; Sek 3.2; YG 21.7 e 1:11 Keni eikatumati bodala Eibeli. + 1:11 11 Vit 4.3-8; Baw 16.1-35; 22.1-35 f 1:12 Wa tuta matutona totapwaroru bikamkwamsi budotala wala e okala vigimkovila bikamsi Guyau la Kamkwam. g 1:14 Vitoubobuta makwaina isisu mapilana buki pilabogwa Bukila Inoki. E wa tuta matutona mina Yudia deli tobwakuli Keriso ikikalawaisi mapilana. + 1:14 14 Vit 5.18,21-24 h 1:17 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 1:18 18 2 Pt 3.3