2
Nipawa bidubadu makawala kwaitala katumatila paila Guyau la yam
Kuyuvaisi tauya. Kuyuvidousi odabala mapilana Saiyoni,a Yaubada la koya kwebumaboma.
Kutatuvasi yokomi mina Yuda!
Guyau la yam bogwa eivilalamila.
Yam makwaina kwedudubila deli yam kwegugugu,
bivigaki kala bwau deli lowalowa.
Nipawa yuwoveka makawala tokwabilia bisuyaisi kulusi,
makawala dubilikitakita bikuboli odubasi koya.
Gala kwaitala vavagi makawala makwaina omitibogwa,
deli gala tuvaila bikaloubusi makawala.
 
Bikamdabwaisi kai makawala kova.
Omitasi isisu kwabila makawala Bigulela Ideni,
mitaga otuboulosi baisa katubakana viloupakala.
Gala kwaitala vavagi bikesa.
Kasi gigisa makawala wosa.
Bisakaulasi makawala wosala kabilia. +
Biyuweitaulasi odubasi koya,
e bikogoregorasi makawala wogala kabilia kaibibiu.
Bisilakakupwanasi makawala mnumonu lubulabu wa kova.
Bitodelisi makawala budoveka tokwabilia bogwa eikatubaiasasi paila kabilia.
Tutala imaisi, tomota ikokolasi
e taitala taitala migisi idavilasi.
Iyowaisi makawala tokwabilia,
e makawala tokwabilia imweimwenasi wa kali.
Komwaidosi ivautuutusi isaitaulasi duwosisia,
e gala isuvilasi
kaina isuwaisi osi keda sesia.
Imwenaisi okabosilaboda,
deli gala avaka gagabila bisilibodi minasina.
Isuvaisi kulusi ovilouveka.
Iyuweitaulasi wa kali.
Imwenasi wa bwala
deli isuvisi owinidowa makawala touveilau.
 
10 Pwaipwaia iigayega avai tuta bisuyaisi kulusi,
e labuma imotatina.
Kalasia deli tubukona idudubilasi,
deli utuyam gala tuvaila bikatasi. +
11 Guyau ibutupilapala la karaiwaga baisa la tokwabilia.
Mabudosina tokwabilia ikabikuwolaisi matauna
tobobawa deli mina papeula.
Guyau la yam kaiyokwaila woula.
Availa gagabila bimova? +
Guyau iluki bininavilasi
12 Guyau ikaibiga, kawala, “Baisa tuta goli
kuninavilasi mokwita deli bukukweiitasi baisa yeigu,
deli mi posuma, deli mi valam e deli mi kavinavina.
13 Kutugwalaisi ninami bikamituli mi ninamwau.
Gala wala ibodi bukusikammakavaisi kami kakapula.”
 
Kukwaimilavausi baisa Guyau mi Yaubada.
Matauna tolilalasi deli ivakasau nokapisi.
Matauna topeuloki, deli ivagi makawala la biga katotila.
Tuta komwaidona matauna ikatubaiasabogwa paila biligaiwa mitugaga e gala bimipuki.
14 Kaina matauna Guyau mi Yaubada bivigivau nanola
e bimitukwaiyaimi metoya kabinaila mi pwaipwaia.
Oluvi yokomi gagabila bukululasi kaula deli waini baisa matauna.
 
15 Kuyuvaisi tauya wa Koya Saiyoni.
Kusakaisi tomota kasi karaiwaga biposumasi e kudousi tomota bisigugulasi.
16 Kukougugulaisi tomota.
Kukwatubiasaisi matausina paila sigugulela tapwaroru.
Kumaiyaisi tommoya.
Kumaiyaisi gugwadi,
deli goli pwapwawa.
E tuvaila matausina vavaigilavau
ibodi bisilavaisi si bwala e bimaisi.
17 Tolula matausina iwotitalaisi Guyau
oluwalela kabolula deli okabosusuvi wa Bwala Kwebumaboma.
Ibodi bivalamsi deli binigadasi, kawasi,
“Mwa Guyau! Kunokapisaimasi yakamaisi m tomota.
Taga kutagwala tuwoli tomota bikaluwouwaimasi deli biyosokanaimasi
kawasi, ‘Weei, ammatauwenaga mi Yaubada?’ ”
Yaubada ivigivau pwaipwaia kala kabinai
18 Oluvi Guyau ininavila paila la pwaipwaia,
e inokapisi la tomota.
19 Bogwa ivitakauloki si nigada,
kawala, “Baisa tuta basakaimi
kaula deli waini deli bulamila olibe,
e baisa avaka lasakaimi bibodaimi wala.
Boda ituwoli ituwoli gala tuvaila bikaluwouwaimi.
20 Bavabutu minasina nipawa leimaisi metoyasi opiliyavata makawala budotala tokwabilia.
Babokavili mimilisi minasina bilosi oviloupakala.
Kasi kasa okatumatala babokavili bilosi Milaveta Pilamata,
e kasi kasa oluvi bilosi oBolita Kwaiveka.
Uwosi biboginasi.
Bakatudoum minasina paila uula komwaidona avaka bogwa eivigakaimi.
 
21 “E buyagu, ka, taga kukokolasi
mitaga ibodi bimwamwasila ninami e bukumwasawasi
paila komwaidona avaka Guyau bogwa leivagi paila yokomi.
22 Yokomi mauna, taga kukokolasi.
Mnumonu isemitamatasi.
Kai iwouwasi,
deli bidubadu kaiuwasi seuseu deli waini.
 
23 “Yokomi mina Saiyoni,b bimwamwasila ninami.
Bukumwasawasi paila avaka Guyau mi Yaubada bogwa eivagi paila yokomi.
Bogwa isakaimi kuna okala tuta sopu,
e iligabu kuna otutala katubugibogi.
Kala kunobasi tayoyuwa isakaimi makawala tuta tuta eiuvagi.
24 Kabotutu makwaisina bikasewoki witi,
e mesi opapala kabopola bikasewoki kaiuwasi waini deli olibe.
25 Basakaivauwaimi avaka bogwa lokukitumouwaisi
wa taitu makwaisina mayuwosina nipawa leikomasi mi bagula.
Ka, yeigu goli lawitali mabudona nipawa leimaisi iyogagaimi.
26 Baisa tuta bukuyosisi bidubadu paila bukukwamsi, e bukukomatasi.
Bukuyakawolaigusi yeigu Guyau mi Yaubada
paila bogwa lavagi vavagi kabokatubau paila yokomi.
Yokomi ulo tomota gala availa tuvaila bikaluwouwaimi.
27 E mina Isireli, ka - bukunikolaisi kidamwa yeigu asisu oluwalaimi,
deli yeigu goli Guyau mi Yaubada,
e gala avai Yaubada ituwoli isisu.
Yokomi ulo tomota gala availa tuvaila bikaluwouwaimi.
Guyau la yam
28 “Igau oluvi baligabu ulo baloma baisa tomota komwaidosi.
Litumia tauwau deli vivila igau bikamitulaisi nanogu.
Mi tommoya mimi bimimisi,
deli mi totubovau bigisaisi kilisala. +
29 Wa tuta makwaina baligabu ulo baloma
baisa touwata goli, tauwau deli vivila.
 
30 “Basaiki katumamatila paila yam makwaina
wa labuma deli ovalu watanawa,
baisa makawala bibubusi buyavi, e kova, deli kubowala mseu.
31 Kalasia igau bidavila binadudubila
deli tubukona bikulubweyani makawala buyavi
igau gala bivitoulai la yam Guyau,
yam makwaiwena tubulela yam saina kabokokola sainela. +
32 Mitaga komwaidona availa availa matausina inigadasi baisa yeigu Guyau paila pilasi,
e yeigu bogwa bakoli matausina.
Makawala yeigu Guyau lakaibiga, kawagu,
‘Mimilisi olopola Yerusalem bisakaulasi bibwainasi.
Availa availa matausina lanagi bogwa bimovasi.’ ” +
a 2:1 Makwaina koya mapilana Yerusalem tumilesi Bwala Kwebumaboma deli guyau la ligisa. + 2:4 2.4-5 YG 9.7-9 + 2:10 2.10 YG 8.12 + 2:11 2.11 YG 6.17 b 2:23 Baisa tuta ikibuboti kaina Yuda komwaidona kainaga mapilana Yerusalem. + 2:28 2.28-32 VA 2.17-21 + 2:31 2.31 Md 24.29; Mk 13.24-25; Lk 21.25; YG 6.12-13 + 2:32 2.32 Rm 10.13