4
La yam Guyau igau bima
Guyau Topeuligaga ikaibiga, kawala, “Yam makwaina igau bima, tokaluvalova deli tomitugaga bigabu makawala mnumonu yammatutila. Wa yam makwaiwena kova bigibumkulovi matausina e gala wala kesa. Mitaga paila wala availa availa yokomi kukwabikuwolaigusi, e ulo katumova kala peula bimakaiami makawala kalasia visigala. Paila bakilavaimi e bukumwasawasi makawala natana bulosikula eitanekwaisi metoya okala sikula. Wa yam makwaina bavitakaula e yokomi bukukwalisuwolaisi tomitugaga, e matausina bisisuaisi okwaibakwaimi makawala tubumyou.
“Bukululuwaisi ulo touwata Mosese la vituloki, makwaisina karaiwaga kwevakaveka deli kwekikekita lasaiki matauna wa Koya Sinai paila komwaidosi mina Isireli bikabikuwolaisi.
“Ka, igau oluvi Guyau la yam bikaloubusi makwaina kwevakaigaga deli kabokokola sainela, mitaga ikugwa bawitali matauna tovitoubobuta Ilaitia biwokaiami. + Matauna bivigaki tauwau deli litusia bivasosusi tuvaila. Ka, kidamwa gala, ibodi wala yeigu bawokaiami e bakatudidaimi mi valu.”
+ 4:5 4.5 Md 11.14; 17.10-13; Mk 9.11-13; Lk 1.17; Yn 1.21