15
Asa iyomitali la karaiwaga
E Yaubada la baloma imakaia Asaraia matauna Odedi latula, e matauna ila ibodi guyau Asa. Matauna ikawota iluki kawala, “Guyau Asa, deli komwaidona tomotela Yuda deli Beniamina kunakaigalaigusi! Ka Guyau bisisu deli yokomi kidamwa kusisuaisi deli matauna. Kidamwa bukunevaisi matauna bogwa bitagwala bukubanaisi, mitaga kidamwa bukutotubulokaisi matauna, e matauna bogwa bisilavaimi. Paila saina tuta kaduwonaku Isireli isimakava wala gala deli Yaubada mokwita, gala si tolula ibodi bivitulokaisi matausina, deli gala iyosisi avai karaiwaga. Mitaga avai tuta mwau eikaloubusi, matausina ininavilasi baisa Guyau Isireli la Yaubada. Matausina inevaisi matauna e ibanaisi. Wa tuta matutona gala availa ibodi bililoula toyubwaila paila uula kabomwau deli kabosineiyou ikaloubusi olumoulela valu kwaitala kwaitala. Kwaitala boda bilamidadi kwaiyuwela boda e valu viloutala bilamidadi vilouyuwela, paila uula Yaubada itagwala kabomwau deli kabommayuyu ikaloubusi baisa matausina. Mitaga yoku ibodaim bukutotu peula gala bukumama. M wotetila avaka lokuvagi baisa tuta bogwa bisim mapula.”
Avai tuta Asa inakaigali la vitoubobuta Asaraia matauna Odedi latula, baisa ikatupewoli matauna. Matauna iligaim komwaidona minasina tokolu oviluwela Yuda deli Beniamina deli komwaidona minasina tokolu olumoulela valu mavilousina leiyouli wa koya mapilana Epereim. Tuvaila matauna ivigivau kabolula paila Guyau makwaina eitotu olumoulela Bwala Kwebumaboma bikubakula.
Saina bidubadu tomota metoya odalesi Epereim, Manasa, deli Simioni itoulasi ilokaiasi Asa e matausina isisuaisi ola kabokaraiwaga, paila uula bogwa leigisakaisi mitasi titoulesi Guyau deli wala matauna. Asa ikouguguli komwaidona la tomota Yuda deli Beniamina. 10 Taitu kweluwotala kwelimala tubukona natolula Asa eiguguyau matausina isigugulasi olopola Yerusalem. 11 Wa yam makwaina igabwaisi lula baisa Guyau metoya guguwa makwaisina leimaiyaisi metoya okabilia. lakatulima lakatuyu (700) bulumakau deli lakatuluwolima lakatuluwoyu (7,000) sipi. 12 Matausina ivagaisi kwaitala kabutu biyomitalaisi si tagwala metoya oninasi deli obilomasi komwaidona paila bitapwarorusi baisa Guyau, matauna tubusia si Yaubada. 13 Availa totubovau kaina tomoya, tau kaina vivila, availa gala bitapwaroru baisa matauna bogwa bikatumataisi. 14 Matausina ikawotasi kaigasi kaigaveka ilivalasi si biga katotila oyagala Guyau baisa bogwa ibodi biyamataisi kabutu makwaisina, e oluvi matausina igovasi deli itagilulu kasi tauya. 15 Komwaidona tomotala Yuda imwasawasi sainela paila uula matausina leivagaisi kabutu makwaisina metoya oninasi komwaidona. Matausina ivigakaisi si mwasawa ititapwarorusi baisa Guyau, e matauna bogwa ikabwaili matausina e ivigaki iluva uwosi metoya baisa kasi tilaula komwaidona.
16 E guyau Asa ivabu Maaka minana tabula metoya ola giyouvila, paila uula minana ibubuli natana tokolu kala gigisa makawala minana tokolu Aserai. Asa ilukubali minana tokolu, ikituli, e igabu mabubosina oitayatila Kidironi. 17 Ilagoli Asa gala ikatudidaimi komwaidona makatuposina leivigakaisi si kabotapwaroru olopola valu, matauna itugwali nanola komwaidona baisa Guyau ola momova komwaidona. 18 Matauna isewoya wa Bwala Kwebumaboma komwaidona guguwa makwaisina Abia matauna tamala leikabomi baisa Yaubada, makawala goli goula deli siliba makwaisina leikabomi titoulela. 19 Ola tuta leiguguyau ila ibudoki kweluwotolu kwelimala kala taitu gala wala kabilia eitokaia.