17
Yeosepata iguyau
Yeosepata iguyau kaimapula tamala Asa e ikobaluluva la kaisisu odubasi mina Isireli. Matauna ileiya la tokabilia kabasi olumoulela Yuda valu mavilousina kalisi kwepapeula, valu mavilousina Yudia opapala, deli valu mavilousina Asa leiyouli oviluwela Epereim. E Guyau ikabwaili Yeosepata paila uula matauna ibokuli la kedakeda tamala leivagi ola momova okala vitouula e gala itapwaroru baisa Beali. Matauna iwotitali tamala la Yaubada, ikabikuwoli Yaubada la karaiwaga, e gala ibubuna makawala guyousi Isireli si kedakeda. Guyau isaiki Yeosepata peula biyamati komwaidona Yuda la kabokaraiwaga, e komwaidona tomota imiakaisi matauna si bobwailila, mapaila ivigaki matauna la veiguwa bidubadu deli kala kamaiaba saina walakaiwa. Matauna deli la mwasawa iwotitali Guyau e ikatudidaimiga makatuposina si kabotapwaroru deli minasina si yaubada tokolu yagala Aserai olumoulela Yuda.
E olopola kwaitolula kala taitu eiguguyau matauna iwitali la tosikwawa ilosi oviluwela Yuda komwaidona bikatulolutasi, yagasi baisa makawala. Benaili, Obedaia, Sekaraia, Netaneli, deli Mikaia. Kasi tovakwabu tailima taivasi mina Libai, e taiyu tolula. Mina Libai yagasi makawala. Semaia, Netanaia, Sebadaia, Asaeli, Semiramoti, Yeonatani, Adonia, Tobiya, deli Tobadonia; e tolula yagasi Elisama sola Yeoram. Matausina ikauwaisi bukila Guyau la Karaiwaga e ilosi oviluwela Yuda komwaidona, ikatulolutasi baisa tomota.
Yeosepata la kaisisu ikobaluluva
10 E Guyau ivigaki kabokaraiwaga komwaidona makwaisina eitaina eitapatu ikukolaisi wala guyau Yeosepata e gala wala bilokaiasi bikabiliaisi. 11 E mimilisi mina Pilisitia imiakaisi Yeosepata saina bidugaga siliba deli ituwoli guguwa si bobwailila, tuvaila mimilisi mina Arebia imiakaisi matauna 7,700 sipi deli 7,700 gota. 12 Mapaila Yeosepata la kaisisu ikobaluluva sainela. E oviluwela Yuda komwaidona matauna ikaliaii bolesi vatoi deli viluwesi, 13 mavilousina goli viluwela si guguwa mekanaki.
E olopola Yerusalem matauna ileiya si kabosisu la kumatoula, 14 metoya odalesi titoulesi. Odalela Yuda, Adanaa matauna si kumatoula e la tokabilia kasi bawa 300,000. 15 E eisakaili tovekala Yeowanani, la tokabilia kasi bawa 280,000, 16 e taitolula Amasia matauna Sikiri latula, la tokabilia kasi bawa 200,000 (Amasia itagwala wala titoulela paila biwotitali Guyau.) 17 E si kumatoula boda mabudosina odalela Beniamina yagala Eliada, matauna pwataboda, e ikugwai 200,000 tokabilia tokwabisi vayoula deli kaiyala. 18 E eisakaili tovekala Yeosabadi la tokabilia kasi bawa 180,000, matauna kikiboda. 19 Matausina tokabilia iwotitalaisi guyoula Yerusalem, e matauna tuvaila isaili mimilisi ovalu mavilousina kalisi kwepapeula oviluwela Yuda.