19
Taitala tovitoubobuta ikavilivili Yeosepata
Matauna Yeosepata guyoula Yuda ikaimilavau bwainawokuva wala ila ola ligisa mapilana Yerusalem. E taitala tovitoubobuta yagala Yeu matauna Anani latula ila ibodi guyau, e iluki matauna kawala, “Ki kudoki m nanamsa ibodi bukupilasi matausina tomitugaga e bukupiiga matausina ipakaisi Guyau ke? Avaka bogwa lokuvagi baisa eiyomituli Guyau la gibuluwa bigibuluwaim. Mitaga mimilisi vavagi bwaina lokuvagi, kadai! Yoku bogwa lokuligaiwa komwaidona kaikobula minana si yaubada tokolu yagala Aserai, minasina goli ambaisa tomota eitapwarorusi, e yokuga bogwa lokuvigikoni lokubokuli Yaubada nanola.”
Yeosepata ivigivau la kabokaraiwaga
Ilagoli guyau Yeosepata isisu Yerusalem, matauna tuta bidubadu ititavina la valu ivakawoli tomota, metoya mapilana Biasiba opilibolimila bila okala vigimkovila opiliyavata mapilana wa koya oviluwela Epereim, paila bikaimali tomota bimiakaisi Guyau, matauna tubusia si Yaubada. E valu viloutala viloutala deli kalisi kwepapeula oviluwela Yuda matauna inagi toyakala e ikatululuti matausina, kawala, “Kuyamatasi bibwaina avai tuta bukukwagaiyaisi karaiwaga; yokomi lokuuvagaisi gala metoya osi karaiwaga mina watanawa, mitaga Guyau wala la karaiwaga, e avai tuta bukukwabwailisi kwaitala mipuki, matauna goli deli yokomi. Kukwamiabaisi Guyau e kuwotetilasi bibwaina, paila uula Guyau da Yaubadasi gala biyebwaili sopa kaina tabilibili deli goli avaka katupatula wodila.”
E olopola Yerusalem Yeosepata inagi mina Libai, tolula deli mimilisi tokaraiwogasi valu bivagisi tovagisi yakala yakalela paila kominimanila Guyau la Karaiwaga kaina tomota si komininami olopola valu. Matauna isaiki matausina kasi katuloluta baisa makawala. “Yokomi ibodi bukuvagaisi mi wotetila deli kala kokola Guyau, metoya komwaidona avaka avaka bukuvagaisi deli kamokwita bukukwabikuwolaisi matauna. 10 Kidamwa avai tuta semia metoya valu mavilousina bimiakaimi kwaitala sula paila katumata kaina kominimanila paila karaiwaga, ibodi bukukwatululutaisi bibwaina ammakawala bibigatonasi duwosisia okaboyakala; e taga bisulasi bimitugagasi omatala Guyau. Kidamwa yokomi gala bukuvagaisi makawala, yokomi deli semia bukulumkolaisi lutula Guyau la gibuluwa. Mitaga kidamwa bukuvagaisi mi wotetila yokomi gala bukusulasi. 11 Paila tapwaroru pikolela Amaria matauna Tolula Toveka, bisaili karaiwaga baisa kala vigimkovila, e Sebadaia Isimeili latula matauna tokaraiwogala Yuda paila pikolela valu komwaidona, la karaiwaga bisaili baisa kala vigimkoila. Mina Libai si paisewa bigigisaisi ammakawala yakala kala kibobuta bogwa leiuvagaisi. Bukutuvaluwasi bukuwotitalaisi katuloluta makwaisina, e ibodi Guyau bipii availa matausina ikikamokwitasi!”