21
Yeosepata ikaliga e ibakwaisi okasi laka gweguya Debida ola Vilouveka e latula yagala Yeoram ikaimapu tamala iguyau.
Yeoram guyoula Yuda
Yeoram matauna Yeosepata guyoula Yuda latula e budala kasitailima kasitaitala. Asaraia, Yeyeli, Sekaraia, Asariau, Maikeli, deli Sepatia. E tumasi isaiki matausina saina bidugaga goula, siliba, deli mimilisi guguwa mapusi mwau, e isaili taitala taitala bikaraiwaga kwaitala la valu mavilousina kalisi kwepapeula olumoulela Yuda. Mitaga paila uula Yeoram matauna kuluta, Yeosepata ivigaki matauna kaimapula. Avai tuta Yeoram bogwa eikobaluluva la kaisisu, matauna ikatumati komwaidona budala, deli goli mimilisi Isireli tosikwawa.
E Yeoram kala taitu kweluwotolu kwaiyu e matauna iguyau, e iguyoi Yerusalem ibodi kwailima kwaitolu taitu. Matauna ilouya kedala mitugaga makawala guyau Eyabi la kedakeda deli sala gweguyala Isireli, paila uula matauna ivaiya natana Eyabi latula. E matauna imitugaga baisa Guyau, mitaga Guyau gala ininanamsa biyogagi dalela Debida, paila uula ikabutu deli Debida e ibiga katotila dalela bikikaraiwagasi wala tuta komwaidona. +
Ola tuta Yeoram eiguguyau Edom isevatai baisa Yuda e ivigaki la kabokaraiwaga kalamwaleta wala. + Mapaila Yeoram deli la kumatoula isilasi osi waga kaibibiu ilosi bikabiliaisi Edom. Metoya baisa mina Edom tokabilia ivaulaisi ivapataisi matausina mitaga wa bogi matausina ikopwalasi isakaulasi. 10 Tuta matutona leima lagaila Edom la kabokaraiwaga titoulela wala metoya baisa Yuda. Tuta matutona wala valu Libina tuvaila ikowolova, paila uula Yeoram bogwa isilavi Guyau, matauna tubula si Yaubada. 11 Matauna ikaliaii kabotapwaroru paila minasina yaubada tokolu olumoulela Yudia walakaiwa wa koya e ivakadi tomotela Yuda deli Yerusalem bimitugagasi baisa Guyau.
12 E tovitoubobuta Ilaitia iwitali la leta Yeoram, kala kakalawa baisa makawala, “Guyau matauna tabum Debida la Yaubada, ikamogaim paila uula gala kubokuli tamam la kedakeda guyau Yeosepata, kaina la kedakeda guyau Asa, tabum, 13 kaimapula, yoku kubokuli wala si kedakeda guyousi Isireli e lokuvakadi tomotala Yuda deli Yerusalem eimitugagasi baisa Yaubada makawala wala Eyabi deli litula eiguguyausi matausina ivakadaisi mina Isireli imitugagasi. E yoku tuvaila kukwatumati bwadamwa, matausina si bubunela bwaina gala makawala yoku. 14 E kala mapula Guyau bimipuki m tomota saina mmayuyugaga; litumwa, m kukova, deli bikodidaimi komwaidona m guguwa. 15 E paila yoku titoulem biyosaim sileipwasa, yam kwaitala kwaitala biyouloveka wala.”
16 Mimilisi mina Pilisitia deli mina Arebia isisuaisi otalisi ambaisa goli mimilisi mina Sudani eisipitalaisi kawolawa. E Guyau iulisali matausina ilosi ikabiliaisi Yeoram. 17 Matausina isugigayaisi Yuda e itapeilisi guguwala guyau la ligisa, ikatupipaisi komwaidona guyau la kukova, deli litula tauwau, mesinaku wala Eyasaia, matauna molagwadi isiwa.
18 Avai tuta vavagi makwaisina komwaidona bogwa eikaloubusisi e otuboulolaga, Yaubada imipuki guyau Yeoram iyosi sileipwasa. 19 Katitaikina kwaiyu taitu biyosi lelia makwaina ikikabaiveka wala tatoula guyau ikaliga deli saina mmayuyugaga. E la tomota gala wala inokapisaisi matauna gala ivakataisi kova bivitububoti si uvalam makawala kasi nokapisi tubula.
20 E Yeoram kala taitu kweluwotolu kwaiyu e iguyau e ikaraiwogi Yerusalem iboda kwailima kwaitolu taitu. Avai tuta eikaliga gala wala availa inokapisi matauna. E ibakwaisi matauna Debida ola Vilouveka, mitaga gala gweguya okasi laka.
+ 21:7 21.7 1 Gwe 11.36 + 21:8 21.8 Vit 27.40