23
Isevataisi deli Atalaia
Tomota itulotulasi iboda kwailima kwaitala taitu e oluvi tolula Yeoyada eidoki tuta bogwa eibodi paila bikiduwosisiaisi kala karaiwaga valu. Matauna ibiga katotila deli tokabilia si kumatoula kasi bawa tailima yagasi makawala. Asaraia matauna Yeroam latula, Isimeili matauna Yeowanani latula, Asaraia matauna Obedi latula, Maaseya matauna Adaia latula, deli Elisapata matauna Sikiri latula. Matausina itavinaisi komwaidona viluwesi Yuda e ivayoulisi mina Libai deli komwaidona tokugwala dala madalasina e ikaimilivauwaisi ilauwaisi Yerusalem.
Komwaidosi isigugulasi olumoulela Bwala Kwebumaboma e ivagaisi kwaitala kabutu deli Yowasi, matauna guyau latula. E Yeoyada iluki matausina kawala, “Ka, guyau bogwa leikaliga, latula matauna! Matauna baisa tuta biguyau, makawala Guyau la biga katotila baisa guyau Debida dalela bisisu makawala. + Baisa makawala bitavagaisi. Avai tuta tolula deli mina Libai bimaisi iwotetilasi wa yam Sabate, mimilisi matausina biyamataisi Bwala Kwebumaboma kalapisilela komwaidona, mimilisi biyamataisi ligisa, e kesala bisimwaisi wala oKalapisilela Tumila. Komwaidona tomota bisigugulasi obikubakula Bwala Kwebumaboma. Gala taitala ibodi bisuvi wa Bwala Kwebumaboma mesinaku wala tolula deli mina Libai matausina biuwotetilasi. Matausina wala ibodi bisusuvisi, paila uula matausina tobumaboma, mitaga komwaidona tomota ibodi bikabikuwolaisi Guyau la katuloluta bisisuaisi wala okoukweda. E mina Libai bivaulaisi bivapataisi guyau bivigaki kala toyamata, deli wala si kema biyosisi oyumasi biuvakwabwaisi guyau ambaisa ambaisa bimwaim. Kidamwa availa bivigikoni mwada bisuvi wa Bwala Kwebumaboma bogwa bikatumataisi matauna.”
E mina Libai deli tomotala Yuda komwaidona ivagaisi makawala Yeoyada la katuloluta. Matausina gala ilosi osi valu avai tuta leivenokusi wotetila wa yam Sabate makwaina, mapaila kumatoula komwaidosi ivakulotaisi wala, matausina leimaisi paila biwotetilasi yam makwaina, deli matausina leivenokusi wotetila bilosi. Yeoyada ivakabiki kumatoula matausina kaiyala deli vayoula, makwaisina guyau Debida la guguwa iyamataisi wa Bwala Kwebumaboma. 10 Matauna ileiya kabasi omatala Bwala Kwebumaboma si kema oyumasi, paila bikolaisi guyau. 11 Oluvi Yeoyada ivisunupuloi Yowasi, isaili kala kulupaipi opwanetala, e isaiki bukila karaiwaga paila karaiwogala gweguya. E ivigakaisi matauna iguyau. E Yeoyada tolula deli litula ibulamaisi Yowasi, e komwaidona tomota ikawausi kawasi, “Ka, guyauwʹe, guyau!”
12 E Atalaia inakaigali tomota eigougovasi paila guyau, mapaila minana inanakwa ila wa Bwala Kwebumaboma, ambaisa tomota eititogugulasi. 13 E minana igisi guyau tovau wa Bwala Kwebumaboma okabosusuvi, omitibogwa leima lagaila gweguya wala si kabototu otalila makaisina kokola e tokabilia si kumatoula deli toyuvisi tauya deli si mwasawa, e Bwala Kwebumaboma kala towosi deli si guguwa mwasawa ikugwaiyaisi yam makwaina mwasawela. Minana deli la ninamwau ikisi kala karekwa e ikawota kawala, “Wi! Ina kayapila! Ina kayapilʹo!”
14 E Yeoyada gala magila bikatumataisi Atalaia obikubakula Bwala Kwebumaboma, mapaila idou tokabilia si kumatoula e iluki matausina kawala, “Ka, kuyosisi minana kusunupuloiyaisi oluwalaisi toyausa eitotusi, e kidamwa availa idoki mwada bikoli minana kukwatumataisi.”
15 Matausina ilitakaisi minana, ilauwaisi wa ligisa, e baisa oKalapisilela Wosa ikatumataisi minana.
Yeoyada ivigivau kabokaraiwaga
16 E tolula Yeoyada, ivigaki guyau Yowasi, deli tomota komwaidona ivagaisi kwaitala kabutu deli matauna paila bivigaki matausina Guyau la tomota. 17 Oluvi komwaidosi matausina ilosi ola bwala kwebumaboma Beali ikatupilakwaisi ikapusi. E ikatumkumkwaisi kabogwabu lula deli tokolu e ikatumataisi Matani, matauna Beali la tolula omatala kabogwabu lula. 18 Yeoyada isaili tolula deli mina Libai matausina bikaraiwogaisi wotitalela Bwala Kwebumaboma. Matausina bivagaisi si wotetila makawala kasi karaiwaga guyau Debida leisaiki bigibugabusi lula baisa Guyau makawala Mosese la Karaiwaga. Matausina tuvaila bikugwaiyaisi wosi deli mwasawa. 19 Yeoyada tuvaila isaili toyamatela Bwala Kwebumaboma kalapisilela taga bisuvi availa eiyogwali titoulela.
20 E tokabilia si kumatoula, kaidadala valu, tosikwawa, deli komwaidona tomota, deli Yeoyada ivaluluwaisi guyau metoya wa Bwala Kwebumaboma e ilauwaisiga wa ligisa. Matausina isuvisi okalapisila makaduyona kadaulela ligisa, e guyau isili ola tokaikaia. 21 Komwaidona tomota saina si mwasawa, e tuta makwaina Atalaia bogwa leikatumataisi, tomota iluva uwosi.
+ 23:3 23.3 2 Sml 7.12