28
Eyasi guyoula Yuda
Avai tuta Eyasi kala taitu kweluwoyu matauna iguyau, e iguguyau olopola Yerusalem iboda kweluwotala kwailima kwaitala taitu. Matauna gala ibokuli la kedakeda duwosisia tabula Debida, kaimapula matauna ivagi avaka gala iyomwasali nanola Guyau e ibokuli si kedakeda guyousi Isireli. Matauna ibubuli kaikobula Beali metoya tanumnumta, igabu lula maiina simasimina Itayatilela Inom, deli goli igubuki lula litula titoulela makawala semakavi kwegubugabu baisa minasina yaubada tokolu, e ikavisaki kedakeda makadana saina kabokakayuwa tomota matausina Guyau leibokavili leisunapulasi metoya valu makwaina avai tuta mina Isireli leisuvaisi kulusi. Makatuposina tomitugaga si kabotapwaroru, wa koya, deli okaikonigulela kai Eyasi isemakavi deli igabu lula maiina simasimina.
Kabilia oluwalaisi Siria deli Isireli
5-6 Paila uula guyau Eyasi imitugaga, e Guyau la Yaubada ivigaki guyoula Siria itomgaga odabala matauna e ikatupipi saina bidugaga mina Yudia ikaimilivau Damasiko okatupipi. Guyau tuvaila ivigaki Peka matauna Remalia latula guyoula Isireli itomgaga odabala Eyasi e ikatumati mina Yudia si tokabilia pwataboda kasi bawa 120,000 yam kwaitala wala. Guyau matauna tubusia si Yaubada, itagwala bikaloubusi makawala, paila uula tomotala Yuda ipakaisi matauna. + E taitala Isireli tokabilia yagala Sikiri ikatumati guyau Eyasi latula matauna Maaseya, deli mwaininiga tokaraiwogala yagala Asirikam, deli goli Elikana matauna eisakaili guyau la kumatoula. Ilagoli mina Yudia matausina veisia tatousi, mitaga mina Isireli tokabilia ikatupipaisi vivila deli gugwadi kasi bawa 200,000 e ikaimilivauwaisi Sameria deli goli saina bidugaga guguwa.
Tovitoubobuta Odedi
E Guyau la tovitoubobuta yagala Odedi, isisu Sameria. Matauna ila ibodi mina Isireli tokabilia leikaimilavausi deli tokatupipi mina Yudia mwada biviloubusisi ovalu, e matauna iluki kawala, “Tauwau, Guyau matauna tubudoiasi si Yaubada bogwa eigibuluwi mina Yuda e iulisalaimi bukutomgagasi odubasi matausina, mitaga tuta baisa matauna bogwa einakaigali mi dubakasala yokomi lokukwatumataisi matausina. 10 Baisa tuta yokomi mi nanamsa mwada mina Yerusalem deli mina Yuda bukuvigakaisi mi ula tauwau deli vivila. Ki gala kunikolaisi yokomi bogwa lokuyomitulaisi kami pakula baisa Guyau mi Yaubada ke? 11 Ka kunakaigalaigusi! Tokatupipi matausina budamia wala deli lumitaia. Mapaila kutanekwaisi bilosi, kidamwa gala Guyau bigibuluwaimi e bimipukwaimi.”
12 E mapilana opiliyavata kabokaraiwaga taivasi tauwau tokugwala, yagasi Asaraia matauna Yeowanani latula, Berekia matauna Mesilemoti latula, Yesikia matauna Salum latula, e Amasa matauna Adilai latula. E matausina tuvaila ikagagaisi avaka tokabilia si kedakeda. 13 Ikaibigasi kawasi, “Gala bukumaiyaisi matausina tokatupipi bimaisi baisa! Paila bogwa tamitugagasi baisa Guyau mapaila tavigakaisi matauna bigibuluwa e bimipukwaiyaidasi. Ka, yokomi magimi bukukwatumkulovaisi da mitugagasi.” 14 Mapaila tokabilia ikasalaisi tokatupipi deli guguwa komwaidona baisa tomota deli kasi tokugwa, 15 e inagaisi matausina kasitaivasi bisakaisi tokatupipi kasi karekwa metoya guguwa makwaisina leikwaiyaisi. Matausina isakaisi karekwa deli katubukolela kaikesi paila bisikamsi, isakaisi kaula bikamsi deli sopi bimomsi, e kasi lewa ituvaisi metoya olibe bulamila. Availa availa matausina gala ibodi bililoulasi isailisi wa ase, e komwaidona tokatupipi ikaimilivauwaisi oviluwela Yudia mapilana Yeriko, viluwela pulopola. Oluvi mina Isireli ikaimilavausi osi valu Sameria.
Guyau Eyasi inigadi mina Asiria bipilasaisi matauna
16-17 E mina Edom tuvaila isugigaiyaisi Yuda e ikatupipaisi bidubadu tomota, mapaila guyau Eyasi inigadi Tigilati Pilesa matauna tokaraiwogala Asiria, bipilasi matauna. 18 Wa tuta matutona wala mina Pilisitia eisugigaiyaisi valu mavilousina okuvalila koya opilikwaibwaga deli Yuda opilibolimila. Matausina iyoulisi viluwesi Beti Semesi, Aialoni, Gederoti, Soko, Timnai, Gimso, deli goli viloukikekita opapasi, matausina isikaisi mavilousina isivagasisi wala baisa. 19 Paila Eyasi guyoula Yuda iyomiyuyu la tomota deli ikoulovi Guyau, e mauula Guyau imai kabomwau olopola Yuda. 20 Mwada Asiria tokaraiwogala bipilasi Eyasi mitaga kaimapula ikamogi matauna e iyomituli kabomwau baisa matauna. 21 Eyasi ikau goula metoya wa Bwala Kwebumaboma, metoya wa ligisa, deli metoya osi bwala tomota kasi tokugwa, e isaiki tokaraiwaga matauna, mitaga baisa gala wala ivigaki kabopilasi.
Guyau Eyasi la mitugaga
22 Avai tuta Eyasi ibudoboda kabomwau makwaisina saina gagaveka, e matauna imitugaga baisa Guyau saina vakaigaga sainela. 23 Matauna isemakavi la lula baisa si yaubada mina Siria, matausina goli leitomgagasi odabala matauna. E matauna ilivala kawala, “Ka mina Siria si yaubada ipipilasaisi guyousi Siria, mapaila kidamwa yeigu balula baisa minasina tokolu, kaina minasina ibodi wala bipilasaigusi.” Mapaila baisa memweyeya kabomwau makwaisina ikaloubusi baisa matauna deli baisa la boda. 24 E tuvaila la sula ikatumkulovi, matauna ikau komwaidona guguwala bwala kwebumaboma ilau ikatumkumku, paila ikatubodi yoyula Bwala Kwebumaboma deli ivitomiliwoli kabogabu lula komwaidona okatuposulela Yerusalem. 25 E valu viloutala viloutala vilouvakaveka deli viloukikekita olopola Yuda, matauna ibudi viluwesi kabotapwaroru paila minasina yaubada tokolu, e baisa goli bigibugabusi lula maiina simasimina baisa yaubada namitawasi. Baisa makawala matauna ikatumwali Guyau kala leiya, matauna tubula si Yaubada.
26 E komwaidona vavagi leiuvagi otutala eiguguyau okala vitouula eila okala vigimkovila, komwaidona bogwa leiginaisi obukila Liliusi Guyousi Yuda deli Isireli. 27 E guyau Eyasi ikaliga ibakwaisi olopola Yerusalem, mitaga gala ibakwaisi okasi laka gweguya. E latula Esekaia ikaimapu matauna iguyau. +
+ 28:5-6 28.5-6 2 Gwe 16.5; Ais 7.1 + 28:27 28.27 Ais 14.28