30
Katubaiasa paila Luvapela Pakala
1-3 Tomota gala wala ibodi bivagaisi Luvapela Pakala otutala mokwita tubukona namatala, paila uula gala ibawasi tolula bogwa eimigileusi deli gala ibawasi tomota leigugulasi Yerusalem. Mapaila guyau Esekaia, deli la tosikwawa toyo tomotala Yerusalem ikabwailisi tubukona nayuwela bipakasi, e guyau igini si leta e iwitali ilosi baisa komwaidona tomotela Isireli deli Yuda. Matauna ikimidagi kala ginigini si leta dalesi Epereim deli Manasa, inigadi matausina bimaisi wa Bwala Kwebumaboma Yerusalem paila bimwasawaisi Luvapela makwaina paila kala taimamila Guyau, mina Isireli si Yaubada. + E guyau deli la tomota ikabwailisi nanamsa makwaina, mapaila idouwaisi komwaidosi mina Isireli, metoya Dani mapilana opiliyavata bila Biasiba mapilana opilibolimila, bimaisi gulitinidesi Yerusalem e bipakasi Luvapela Pakala makawala kasi karaiwaga, kasi bawa bidubadu sainela ikalisau omitibogwa. E makawala la karaiwaga guyau deli la tosikwawa iwitalaisi touwata ivakuwolaisi Yuda deli Isireli e ilukwaisi biga mabigasina kawasi.
“Tomotela Isireli, yokomi kesala lokumovasi metoya mina Asiria oyumasi avai tuta leiyoulisi mi valu. Baisa tuta bukukwaimilavausi baisa Guyau, matauna Eberaam, Aisake, deli Yekobe si Yaubada, e matauna bisikailimi. Gala bukuvigakaimi makawala tubumia deli veimia mina Isireli matausina imitugagasi baisa Guyau si Yaubada. E bogwa leigisaki mitami, matauna imipuki matausina saina mwaugaga. Gala bikasai dubami makawala matausina mitaga kukwabikuwolaisi Guyau. Kumaisi wa Bwala Kwebumaboma Yerusalem, makwaina Guyau mi Yaubada leikabomi tuta gala biwokuva, e bukutapwarorusi baisa matauna e matauna gala tuvaila bigibuluwaimi. Kidamwa bukukwaimilavausi baisa Guyau, e matausina leikatupipaisi veimia eilauwaisi okatupipi bimitukwaiyaisi matausina e bitanekwaisi bikaimilavausi omi valu. Guyau mi Yaubada matauna tomitakwai deli tonokapisi, e kidamwa bukukwaimilavausi baisa matauna, matauna bikabwailimi.”
10 E touwata ilosi ovalu komwaidona mavilousina Epereim, deli Manasa dalesi osi kabokaraiwaga, e iuvalutusi goli ilosi opiliyavata mapilana Sebuloni dalela si kabokaraiwaga, mitaga tomota igigilaisi matausina deli iyosokanaisi. 11 Mitaga mimilisi tomota metoyasi odalesi Asera, Manasa, deli Sebuloni matausina magisi bikaimilavausi Yerusalem. 12 Tuta matutona wala Yaubada tuvaila ipupaisewa olumoulela Yuda ivisosu tomota ninasi bikabikuwolaisi nanola deli bibokulaisi guyau deli la tosikwawa si karaiwaga.
Ivagaisi Luvapela Pakala
13 E tomota saina bidugaga igugulasi Yerusalem olopola tubukona nayuwela paila bivagaisi Beredi Gala Deli Kala Yisi Pakala. 14 Matausina ikauwaisi komwaidona kabogabu lula olopola Yerusalem makwaisina bogwa eigibukwaisi maiina simasimina komwaidona wala ilauwaisi ilavaisi oitayatila Kidironi. 15 E yam kweluwotala kwaivasila olopola tubukona minana matausina ikatumataisi minasina lam paila Luvapela lulela. E tolula deli mina Libai matausina gala ikatumigileuwaisi titoulesi saina kasi mmosila mapaila ikabomaisi titoulesi baisa Guyau, e matausina ibodi bilulasi lula kwegibugabu olumoulela Bwala Kwebumaboma. 16 E matausina iyosisi si wotetila olumoulela Bwala Kwebumaboma makawala avaka karaiwaga isisu Mosese ola ginigini, matauna Yaubada la touwata. Mina Libai isakaisi tolula buyavi makwaina metoya wa lula, e matausina ikatusokaisi papasi makwaisina kabogabu lula. 17 Paila uula bidubadu tomota gala imigileusi, e gala ibodi bikatumataisi lam paila Luvapela Pakala, mapaila mina Libai iwotitalaisi paila matausina e ikabomaisi lam minasina baisa Guyau. 18 Tuvaila, komwaidosi matausina leimaisi metoya odalesi Epereim, Manasa, Isaka, deli Sebuloni gala ivagaisi wotitalela paila bikatumigileuwaisi titoulesi, mapaila matausina gala wala ivagaisi duwosisia Paka makwaina. E guyau Esekaia inigada paila matausina kawala, 19 “Mwa Guyau, yoku tubumaiasi si Yaubada, metoya om ninabwaila kuninilavi si mitugaga matausina ititapwarorusi baisa yoku metoya oninasi komwaidona, ilagoli matausina gala wala imigileusi mokwita.” 20 E Guyau imapu Esekaia la nigada; matauna ininabwaila baisa tomota e gala ivisilagi matausina. 21 Tomota matausina eisisuaisi Yerusalem deli si mwasawa ipakapakasi Beredi Gala Deli Kala Yisi Pakala ibodi kwailima kwaiyu yam, e yam kwaitala kwaitala mina Libai deli tolula deli si peula iyakawolaisi Guyau. 22 Esekaia iyakawoli mina Libai paila si katugweimila ikugwaiasi paila kala tapwaroru Guyau.
Siviyuwela Paka
Kwailima kwaiyu yam bogwa leiwokuva makwaisina leisemakavaisi si lula paila kala yakaula Guyau matauna tubusia si Yaubada. 23 Komwaidosi ininatalasi bipakavausi kwailima kwaiyu yam tuvaila. Mapaila matausina ipakapakasi deli si mwasawa. 24 Guyau Esekaia ikasali lakatuluwotala bulumakau nammwala, deli lakatuluwolima lakatuluwoyu sipi paila tomota bikatumataisi bikamsi, tuvaila guyau la tosikwawa matausina ikasalaisi lakatuluwotala bulumakau nammwala, deli 10,000 sipi. E tolula kasi bawa saina budoveka matausina isuvisi paila bikatumigileuwaisi titoulesi. 25 Mapaila komwaidosi wala saina si mwasawa - tomotala Yuda, tolula, mina Libai, e tomota matausina metoyasi opiliyavata, e matausina togilagala eimilivalusi olopola Isireli deli Yuda. 26 E viloumwaidona Yerusalem ivakasau mwasawa, paila uula gala kwaitala vavagi ikaloubusi makawala makwaina metoya ola tuta guyau Solomoni, matauna Debida latula e leima lagaila. 27 E tolula deli mina Libai inigadasi baisa Guyau bimitukwaii tomota. E ola valu wa labuma Yaubada inakaigali si nigada e ikabwaili matausina.
+ 30:1-3 30.1-3 Baw 9.9-11