32
Mina Asiria iyokukolaisi Yerusalem
Avai tuta Guyau Esekaia bogwa leisetuwoli vavagi makwaisina paila leiwotitali Guyau deli la tagwala komwaidona, e Senekaribi matauna guyoula Asiria isugigai Yuda. Matauna iyouli valu mavilousina kalisi kwepapeula e ikaraiwogi la tokabilia bisuyaisi kulusi bikodidaimisi kalisi. Avai tuta Esekaia leigisi Senekaribi mwada bisugigai Yerusalem, 3-4 matauna deli la tosikwawa inanamsasi bikatubodaisi la keda sopi oyosewala valu taga mina Asiria bimomsi avai tuta bivakatitaikinasi Yerusalem. Tosikwawa matausina ivadeilisi tomota komwaidona ilauwaisi oyosewala valu e ikaludubolaisi komwaidona utuwotu, e imadasi wala. E guyau Esekaia ikatupewoli valu la kabokwala e ikaliivau kalila, e ikaliai bolesi vatoi odabala kali makwaina, deli ikaliai kwaitala kali tuvaila oyosewala kalibogwa makwaina. Katumkulovala, matauna ikaliivau kalila valu mapilana eisiyeila opilibomatu oviloubogwa Yerusalem. Makawala goli matauna ikaraiwogi iyoudulaisi saina bidugaga kaiyala deli vayoula. Matauna isaiki komwaidosi tokabilia oyumasi kumatoula matausina bikaraiwogaisi matausina bisigugulasi obikubakula makatupona okalapisilela valu. Matauna iluki matausina kawala, “Bukupeulasi deli mi tuvaluwa, gala bukukukolaisi mina Asiria si tokaraiwaga kaina la tokabilia. Paila yakidasi saina peuligaga e matauna sitana wala. Matauna iyosi tomota si peula, mitaga yakidasi tayosisi Guyau da Yaubadasi ipipilasaidasi matauna ikikabilia paila yakidasi.” Mapaila metoya biga mabigasina si guyau ikatuviluwi uwosi la tomota.
Bogwa eim lumweitala Senakeribi deli la tokabilia igau wala eisisuaisi Lakisi, matauna iwitali biga baisa Esekaia deli tomotala Yuda matausina eisisuaisi deli matauna olopola Yerusalem. 10 Iluki kawala, “Yeigu, Senakeribi, tokaraiwogala Asiria lakatupoiyaimi avaka eivigaki mi tuvaluwa bukusisuaisi olopola Yerusalem mavilouna makati bayouli. 11 E Esekaia eilukwaimi Guyau mi Yaubada bikolaimi metoya oma peulasi, mitaga Esekaia isinapwaimi wala e memweyeya molu deli daka bikimataimi. 12 Matoulela leikatudidaimi makatuposina Guyau la kabotapwaroru deli la kabogabu lula e oluvi iluki tomotela Yuda deli Yerusalem bitapwarorusi deli bigabwaisi maiina simasimina metoya kwaitala wala kabogabu lula. 13 Ki, gala kunikolaisi avaka yeigu deli tubugwa lakavagaisi baisa tomotela boda ituwoli ituwoli? Ki, boda ituwoli ituwoli si yaubada minasina tokolu ibodi bikolaisi si tomota metoya oyamala guyoula Asiria? 14 Avai tuta sitana valu makwaisina si yaubada tokolu ikolaisi si valu metoya baisa yakamaisi? E avaka isakauloki ninami mwada mi yaubada ibodi bikolaimi? 15 Baisa tuta gala bukutagwalasi Esekaia bisipulokaimi kaina bivakadaimi makawala. Gala bukudubumaisi matauna! Gala kwaitala tuta avai boda la yaubada tokolu bikoli la tomota metoya oyamala guyoula Asiria. E mokwita wala mi yaubada gala wala ibodi bikolaimi!”
16 E mina Asiria kumatoula saina ikavilakaisi Guyau Yaubada sola Esekaia, matauna la touwata goli. 17 E leta miyana guyoula Asiria leigini ikaluwou Guyau matauna Isireli la Yaubada. Kala ginigini makawala, “Ka! Boda ituwoli ituwoli si yaubada gala ibodi bikolaisi si tomota metoya ogu peula, makawala goli Esekaia la yaubada gala ibodi bikoli la tomota metoya baisa yeigu.” 18 Kumatoula matausina ikawotasi obonasi mina Iberu paila biyokukolaisi deli biyomamaisi tomotala Yerusalem matausina eitotusi okalila valu, e bivigaki bigagabila paila biyoulisi valu mavilouna. 19 Matausina ibigitonisi mina Yerusalem si Yaubada makawala goli leibigitonisi tomota ituwoli si tokolu minasina eiyoudulokaisi yumasi.
20 E oluvi guyau Esekaia deli Aisea tovitoubobuta matauna Amosi latula ininigadasi baisa Yaubada paila pilasi. 21 E Guyau iwitali taitala la anelosi ima ikatumati mina Asiria si kumatoula deli si tokabilia. Mapaila guyau matauna ikaimilavau ola valu deli kala mmosila. E kwaitala yam matauna isuvi ola bwala kwebumaboma si yaubada tokolu e mimilisi litula ikatumataisi matauna metoya osi kaiyala.
22 Baisa memweyeya Guyau Yaubada ikoli guyau Esekaia deli tomotala Yerusalem metoya ola peula Senekaribi, matauna guyoula Asiria, deli goli metoya kasi tilaula ituwoli. Yaubada ivigaki tomota iluva uwosi deli valu mavilousina otalila. 23 Bidubadu tomota imaisi Yerusalem isemakavaisi baisa Guyau deli isakaisi Esekaia kala bobwailila, mapaila tuta makwaina deli tuta komwaidona boda ituwoli ituwoli saina itemmalaisi Esekaia.
Esekaia kala katoula deli nanola kala kaiveka
24 E wa tuta matutona guyau Esekaia ikatoula katitaikina bikaliga. Matauna inigada e Guyau isaiki matauna kwaitala kabutuvatusi igau bibwaina. 25 Mitaga Esekaia saina wala ikaiveka nanola ilumwelavi biyomitali la mwasawa paila avaka Guyau bogwa leivagi paila matauna, e mauula Yuda deli Yerusalem ibodaisi mmayuyu. 26 Kala vigimkovila, Esekaia deli tomotala Yerusalem ivabwaisi ninasi watanawa, mapaila Guyau gala imipuki matausina tatoula wala Esekaia ikaliga.
Esekaia la kaisisu ikobaluluva
27 E guyau Esekaia la kaisisu bogwa saina ikobalululuva, e tomota komwaidona saina itemmalaisi matauna. Matauna ikaraiwogi ikaliaiisi bwaimala la goula, la siliba, la dakuna kwevivivila saina mwau mapusi, vana ituwoli ituwoli, la vayoula, deli goli ituwoli la guguwa makwaisina mapusi mwau. 28 Katumkulovala ikaraiwogi ikaliaiisi bwaimala la witi, la waini, deli olibe bulamila; la bulumakau deli la sipi kasi kali. 29 Yaubada tuvaila isaiki matauna sipi, bulumakau deli goli saina bidugaga veiguwa ituwoli ituwoli, e matauna ivigaki ibudi bidubadu valu. 30 Matoulela guyau Esekaia eikatubodi yeyunela utuwotu Gioni e ikiviliga la keda sopi itayelu isum ila isuvi okalila Yerusalem. Avaka avaka Esekaia eiuvagi iuvigibau wala, 31 e makawala goli mina Babiloni si tobigatona leimaisi bikatupoisi paila vavagi makwaina kwemitawasi wala eikaloubusi ovalu mapilana, Yaubada itugwali Esekaia bilokaia ola keda titoulela paila biwakoli matauna ammakawala kala vakaila la nikoli onanola bilivali.
Esekaia la guyau kala vigimkovila
32 Vavagi komwaidona avaka avaka guyau Esekaia leiuvagi deli la tapwaroru baisa Guyau, komwaidona bogwa leiginaisi obukila Aisea Tovitoubobuta ola Kilisala, Matauna Amosi Latula, deli goli obukila Liliusi Guyousi Yuda deli Isireli. 33 Guyau Esekaia ikaliga ibakwaisi makatupona odubakaila okasi laka gweguya. Komwaidosi tomotala Yuda deli Yerusalem saina ikamiabaisi la kaliga matauna. E latula Manasa ikaimapu matauna iguyau.