34
Yosaia guyoula Yuda
Yosaia kala taitu kwailima kwaitolu matauna iguyau mapilana Yuda, iguyoi Yerusalem iboda kweluwotolu kwaitala taitu. + Matauna ivagi avaka iyomwasali nanola Guyau; ivagi makawala la kedakeda tabula guyau Debida, matauna mokwitatoula wala ikabikuwoli komwaidona Yaubada la karaiwaga.
Yosaia ikatudidaimi tomitugaga si kabotapwaroru
E olopola kwailima kwaitolula taitu Yosaia eiguguyau, e matauna saina wala totubovau, ivitouula itapwaroru baisa Yaubada matauna tabula guyau Debida la Yaubada. E kwaivasi taitu tuvaila matauna ivitouula ikatudidaimi si kabotapwaroru tomitugaga, minana tokolu si yaubada Aserai, deli komwaidona tokolu tuvaila. Metoya ola karaiwaga ikatumimisi makwaisina kabogabu lula ambaisa ititapwarorusi baisa Beali, e deli kabogabu lula makwaisina paila maiina simasimina ikatudidaimi ikapusi. Matausina ikatumimisaisi kaikobula Aserai deli komwaidona tokolu tuvaila imila tubumyou e iligabwaisi odabala kasi laka tomota matausina eisemakavaisi baisa minasina tokolu. + Matauna igabu totuwanesi tolula matausina gala inikolaisi Yaubada okabogabu lula makatupona goli leititapwarorusi. Vavagi komwaidona leiuvagi makawala, ivigaki ikatumigileuvau Yuda deli Yerusalem. + Matauna ivigaki makawala wala baisa ovalu mavilousina viloudidadaimi deli goli katuposulela Manasa, Epereim, deli Simioni, e ikabikabi goli ila mapilana Napitalai. E kabokaraiwaga opiliyavata pilamwaidona matauna ikatudidaimi kabogabu lula komwaidona deli kaikobula tokolu Aserai, ikatumsumsoli wala tokolu minasina imila tubumyou, e kabogabu lula paila maiina simasimina ikatumimisi wala iwokuva. Oluvi ikaimilavau Yerusalem.
Karaiwaga bukila ibanaisi
E olopola kweluwotala kwailima kwaitolula kala taitu guyau Yosaia eiguguyau, e avai tuta bogwa ivigimkulovi kala katumigileu valu deli Bwala Kwebumaboma baisa ikalituli kala tapwaroru baisa tokolu, e guyau Yosaia iwitali taitolu tauwau paila bikaliivauwaisi Guyau Yaubada la Bwala Kwebumaboma. Sapani matauna Asalia latula, Maaseya matauna tokaraiwogala Yerusalem, deli Yowa matauna Yowaasa latula, matauna taitala tosikwawa toveka. E mani magulona mina Libai toyamatesi leikatuyoulisi olumoulela Bwala Kwebumaboma isakaisi Ilikaia Tolula Toveka. (Makwaisina leikatuyoulisi metoya baisa tomotala Epereim, Manasa, deli goli komwaidona kabokaraiwaga mapilana opiliyavata, deli metoya baisa tomotala Yuda, Beniamina deli goli Yerusalem.) 10 E oluvi mani magulona paila Bwala Kwebumaboma kala vigavau isakaisi matausina tauwau taitolu ikikaraiwagasi kala vigavau bwala kwebumaboma, e matausina isakaisi 11 tokaliai paila bigimolaisi dakuna deli youdila paila bikaliivauwaisi bwala komwaidona makwaisina, guyousi Yuda gala leiyamataisi e bwala makwaisina eigagasi wala. 12 Tauwau matausina eipupaisewasi saina tokamokwita. E taivasi mina Libai eikugwaiyaisi paisewa makwaina yagasi makawala. Yaata sola Obedaia matausina Mirari dalela, Sekaraia deli Mesulam matausina Kowati dalela. (Komwaidona mina Libai kasi tovagi mwasawa avai butula avai butula.) 13 E ituwoli sesia mina Libai matausina tokaraiwaga paila youdila bidadodigasi bimmaiyaisi deli bikugwaiyaisi topaisewa ituwoli ituwoli, mimilisi eiginaisi liliula e mimilisiga iyamataisi uvagila valu.
14 Tuta matutona leisunupuloiyaisi mani metoya obwaimala, Ilikaia ibani bukila Guyau la Karaiwaga, makwaisina karaiwaga Yaubada leisaiki Mosese. 15 Matauna iluki Sapani kawala, “Bogwa labani mapilana bukila karaiwaga wa Bwala Kwebumaboma.” Matauna isaiki buki mapilana baisa Sapani, 16 e Sapani ikau iuyoki guyau. Matauna ikamituli kawala, “Bogwa lakavagaisi komwaidona vavagi makawala m kwaraiwaga. 17 Bogwa lakakauwaisi mani olumoulela Bwala Kwebumaboma e lakasakaisi topaisewa deli kasi tokaraiwaga.” 18 Oluvi matauna ikatumkulovi kala livala kawala, “Ka, yeigu laiyosi pilatala buki Ilikaia leisakaigu.” E matauna ikaigaveka ikalau baisa guyau.
19 Avai tuta guyau ilagi eikalawaisi buki mapilana, matauna ikisi kala kwama deli la ninamwau 20 e ikaraiwogi matausina Ilikaia, Aikam matauna Sapani latula, Abidoni matauna Mikaia latula, Sapani, matauna toginila karaiwaga, deli Asaia matauna guyau la kaipusipwesi. 21 Iluki matausina kawala, “Kulosi kunigadasi baisa Guyau paila yeigu deli paila tomota matausina kesala eisisuaisi Isireli deli Yuda. Kusavalaisi bibwaina avaka buki mapilana la vituloki. Guyau igibuluwaidasi paila uula tubudoiasi gala ikabikuwolaisi Guyau la biga deli gala ibokulaisi avaka buki mapilana eililivali ibodi bivagaisi.”
22 E metoya ola karaiwaga guyau, Ilikaia deli sala ilosi ikatupoiyaisi natana navitoubobuta yagala Ulida isisu Yerusalem makatupona eitadadaisi. (Minana la mwala yagala Salum, matauna Tikuva latula Erasa tabula matauna tokaraiwogala Bwala Kwebumaboma kwamala.) E matausina ilukwaisi minana avaka bogwa eikaloubusi, 23 e minana iluki matausina bikaimilavausi baisa guyau Yosaia e bilukwaisi matauna 24 avaka Guyau Yaubada la biga kawala, “Ka, yeigu bogwa bamipuki Yerusalem deli komwaidona tomotala metoya bolata makwaisina leiginaisi olumoulela buki mapilana leikalawaisi baisa guyau. 25 Matausina ipakaigusi e ilulasi baisa yaubada ituwoli, e baisa leiuvagaisi iyomkulovaisi ulo gibuluwa. Yeigu bogwa lagibuluwi Yerusalem, e ulo gibuluwa gala wala bimanum. 26 E paila guyau titoulela, baisa makawala alivala, Yeigu, Guyau mina Isireli si Yaubada. Lokunakaigali avaka isisu wa buki mapilana kala ginigini, 27 e lokuninavila deli manum nanom baisa yeigu, kam kwama lokukisi deli lokuvalam avai tuta lokugisi ammakawala bavigaki bamipuki Yerusalem deli tomotala. Yeigu bogwa lanakaigali m nigada, 28 e mapaila mipuki makwaina yeigu baviloubusii baisa Yerusalem gala wala bileiki makawala igau avai tuta bukukwaliga e bikaloubusi. Yeigu bavigaki m kwaliga bwainawokuva wala.”
E tauwau matausina ikaimilivauwaisi biga iuyokaisi guyau Yosaia.
Yosaia ivagi kwaitala kabutu paila bikabikuwoli Guyau
29 E guyau Yosaia ikoguguli komwaidona tokugwala Yuda deli Yerusalem, 30 e komwaidosi ilosi wa Bwala Kwebumaboma, tolula deli mina Libai deli goli tomota komwaidona, matausina si guguwa bidubadu, deli tonamakava. Omitasi komwaidona guyau ikaigaveka ikalau pilamwaidona bukila kabutu, mapilana leibanaisi wa Bwala Kwebumaboma. 31 Matauna itoli katitaikinela makaina gweguya kasi kokola e ivagi kwaitala kabutu baisa Guyau Yaubada paila bikabikuwoli matauna, bibokuli la karaiwaga, metoya onanola deli obilomala komwaidona, deli biwotitali karaiwogala kabutu makwaina makawala avaka kala ginigini eisisu olumoulela buki mapilana. 32 Matauna ivigaki tomotala Beniamina deli goli komwaidona tomota eisisuaisi Yerusalem ibigasi katotila bikabikuwolaisi kabutu makwaina. Mapaila tomotala Yerusalem ikabikuwolaisi karaiwogala kabutu makwaina leivagaisi deli tubusia si Yaubada. 33 Guyau Yosaia ikatudidaimi komwaidona tokolu minasina kabokakayuwa osi valu mina Isireli. E ola momova komwaidona, ikatululuti tomota biwotitalaisi Guyau, matauna tubusia si Yaubada.
+ 34:1 34.1 Yer 3.6 + 34:4 34.4 2 Gwe 21.3; 2 Lil 33.3 + 34:5 34.5 1 Gwe 13.2