2
Ekalesia lalonai iboudiai be heḡereḡere
Varavaragu e, eda Lohiabada Iesu Keriso, hairai Lohiana, o abiabiraiamu; benaini, taunimanima oromadia basio lalo. Badina be tau ta emui dubu ai bema dae kau, imana kwakikwakidia vaḡivagidia na gold bona ena dabua danu hereadae, ma ogoḡami tauna ta danu ena dabua dikana ida bema dae kau, bena dabua namodia e karamu tauna boma abia dae, boma toma “Mani ina gabu namona ai a helai”, a ogoḡami tauna boma hamaoroa, boma toma “Oi na unuseni ai a gini” eiava “Aegu badibadinai a helai”, umui ese taunimanima basioma ha-idaudia a? Basioma hahemaoro kerere a? Varavaragu e, egu lalokau, a kamonai. Dirava ese tanobada ai e ogoḡamimu taudia vada e abidia hidimu ani? Edia taḡa na edia abidadama; bona ahudia na vada e gwauraia hamata basileiana, e ura heniamu taudia na baine henidia e tomamu, ani? To umui ese ogoḡami tauna vada o hahemaraia. Taḡa taudia ese e daḡedaḡe henimuimu ani? Hahemaoro gabudia ai e dabuimui vareaimu ani? Lada namona vada e nemailaimui na idia ese e ere dika heniamu ani?
Benaini, haheḡani herea-daena ba badinaia, buka ai e torea heḡereḡerena, eto “Dekemu tauna ba lalokau henia, sibomu o helalokaumu heḡereḡerena”. Unu ba kara toma, vada ba namo. A taunimanima oromadia ba lalo, vada ba kara dika, taravatu enai ba kerere. 10 Badina be taravatu idoinai e badinaiamu a kara tamona ai e hekwakwanaimu tauna ese taravatu idoinai e tataia utumu. 11 Badina be “Basio heuda hanai” eto tauna na ma e hereva, eto “Basio ala-ala”. Benaini, oi na basioma heuda hanai, a tau ta boma alaia, oi na taravatu boma tataia utu. 12 Ba hereva bona ba kara, ura kwalimu taravatuna ese baine hahemaoro henidia taudia na heheto. 13 Badina be asi ena hebogahisi tauna enai hahemaoro na asi ena hebogahisi. A hebogahisi ese hahemaoro e hereaiamu.
Kamonai bona kara
14 Varavaragu e, tau ta baineto ia be kamonai tauna, to asi ena kara, anina be dahaka? Kamonai ese baine hamauria diba a? 15 Tadikaka-ta ta eiava taihuda ta bema asi ena dabua, eiava bema hitoloa mase; 16 bena umui ta ese boma hamaoroa, boma toma “Mai mainomu ida aola, ba hegana, ba boga kunu”, a tau-anidia ai e dabumu ḡaudia na basioma henidia, anina be dahaka? 17 Unuhetomana, kamonai asi ena kara vada e mase, badina be sibona.
18 A tau ta baineto “Oi na mai emu kamonai, a lau be mai egu kara”. Emu kamonai asi karana ba hamaorolaigu, a lau be egu kamonai na egu kara amo baine haheitalaimu. 19 Oi na o abi daemu Dirava korikori be tamona. Una na namo. To lauma dikadia danu unu e abi dae tomamu, bona deradia e talamu. 20 Asi lalomu taumu e, asi dibamu kamonai asi ena kara na asi anina a? 21 Tamada Abraham ese natuna Isaak pata helaḡana ai e atoa kau negana ai, maorona e gwauraia ani, ena kara daidiai. 22 O itaiamu: ena kamonai bona ena kara e ḡaukara hebouva; bena ena kara ese ena kamonai e haḡuḡuruava, ani? 23 Bena buka ai e torea herevana vada e momokani; eto, Abraham ese Dirava e abiabiraia, bena kara maoromaoro tauna e gwauraiava. Bena e gwauraia, Dirava turana.
24 Benaini, kara daidiai taunimanima be maorodia bae gwauraidia, dia kamonai mo dainai. 25 Unuhetomana danu, Rahaba, ariara hahinena, na ena kara daidiai maorona e gwauraia ani; badina be ia ese hasinadoa taudia e abidia dae, bona idau dala amo e siaidia lao. 26 Badina be tau-anina asi laumana be vada e mase; unuhetomana kamonai asi ena kara be vada e mase.