4
Darƴika Raa
Saŋ maŋ nʼa wulle sey biza bumɓu ohine a kandaane, wo golla ere nʼilliga ki poone gette aa tʼo rootiyo ti parre, tʼede: «Ki-koli kʼawwa ken̰n̰o nʼa di kizita sulɗi ɗoŋ aana goppoŋ.» A kaamiki Unde Raa ti-tʼûune adda kʼaddó, wo ni wulle kaakido moziko a kandaane, wo a kaakido gette wedusu yʼa ti guune eego. Wede i-guune geŋ yoŋ yi ralita aa mokkolo majjaanawa sundutú zasipe wo sarduwan*. Kaakido moziko gette i ti ɗuule ti zakilsa, zakilsa gette i ralita i-ti kama ɓicici, teeze, aa mokkolo majjaanawa sundutú emerood. Kaakido moziko gette ɗooliyo ti kaakidagi ada sire makumu piɗe, wo a kaakidagi geŋ i dʼede ɗoŋ deero ada sire makumu piɗe, konsito eego, ossiyto ti kallagi tuwarɗi wo a awhaŋ biibo ki dap. Ti kaakido moziko gette i dʼaɗɗiya omilte bi-biɗiɗi bi-biɗiɗi aa ki mizzi wo ti eɗɗisito togom togom. A ɗaana kaakido moziko gette pitila sarat i tooriyo ɓaadaŋ, wo kane pintilagi sarat geŋ miŋ undiyagi ɗoŋ sarat ki Raa. Wo sey a ɗaana kaakido moziko gette i dʼede bar ɗelɗel aa kaynaaŋa.
A diine kaakido moziko gette, i dʼede seyɗi piɗe, tuddaŋ gettiŋ eda baa ki ɗaana wo kʼita. An ti ɗuule kaakido moziko gette, soŋ ti kese soo te soo te. Seysu wede ki poone geŋ aa suwwu, wede ki sirwe aa ulo buru, wede kʼaɗuwe ume kʼedayí aa wedusu, wo wede ki piɗiwe aa kor tʼobiyso. Kane seyɗi piɗe geŋ wede soŋ kambarí zoot zoot, wo kambaraŋ geŋ ti paate tʼadda i tʼûune eda baa. Diɗɗo on̰n̰u an ɗeɗɗiso miŋ: «Kamilen̰, kamilen̰, kamilen̰ yoŋ Galmeega Raa toogadí tʼa jiire pay, yode wede tʼume duniya tʼa tʼeesa ɓotto too, bini aŋki wo bini onniyo kʼita toŋ yoŋ ede.» Geŋ iŋkino an i-dʼeliyo tamma, suma wo an di rootiyo koɗuwo a Raa zeere yi-guune a kaakido moziko, yi lekkiyo ki daayum. 10 A peeɗo tuuku kane seyɗi piɗe geŋ an eesiyo ɗeɗɗiso iŋkino maŋ, ɗoŋ deero ada sire makumu piɗe geŋ an di-dikkiyo ti zibbanaŋ a ɗaana wede i-guune a kaakido moziko, an dʼottilso a yode wede i lekkiyo zeere ki daayum, an tʼoɗɗipe biibiyagaŋ a ɗaana kaakido moziko wo an dʼeesiyo: 11 «Eyye kee Galmeega Raazey, kee a-dʼede urzi ɗuwo an a tʼele tamma wo suma kono toogo pay todʼte ki kee, kane sulɗi pay geŋ ikkima kee. Kee kʼan ikkima aa ki dihe.»
* 4:3 4.3 Mokkolo majjaanawa sundutú zasipe wo sarduwan: I-kaza mokkolo ere majjaanawa gammilawa i ralita aa rilo.