9
Saŋ maaleeka wede ki paat yʼa biiha parre, maŋ nʼa wulle mooliso ti doolo tʼa iiro ti kandaane a siiɗo. Wo an i-dʼele kerle ki biza kʼolɗe wede aakede bulɗume. Mooliso gette tʼa tʼihina biza kʼolɗe wede aakede bulɗume geŋ me. Maŋ i dʼuɗɗo saa gammilawa ɓirin̰ aa saa ki baala meeda. Saa gette peeɗo ti kandaane ti diʼn ippe, ume a tʼize zimolo. Tʼadda saa gette i dʼuɗɗo wessu a-tiipe adda siiɗo. Wo an i-dʼele toogo aa ki otto a siiɗo. An i di ruute yʼan ki dʼise ulsu a inda ye, a soole ye, a munɗa doolo toŋ maŋ ye. Wo ɗe yʼan dʼise ulsu a ɗuwo ɗoŋ an kʼede appuzu ere ki Raa a zumɓamaŋ ye ɗaŋŋal. A wessu geŋ an i-kʼele urzi ki tôwwadaŋ ye, wo yʼan diʼn dabira dabirsa ɗaŋŋal ki tere paat. Eeniko ere yʼan isa gette aa aaɗumu kʼotto aame ti tolge wedusu. Adda teɗɗari paat geŋ ɗuwo an di-deha unto te, wo ɗe umbo an ki ti tʼoona ye. An di deha an di-tʼinda toŋ, unto tʼa tʼomba dokki ti tuddaŋ me.
Yo wessu geŋ yi deeƴiso aa punzigi ɗoŋ an an ti zidde ki ɗeyyiso, a eedí munɗa aa biibo ki dap wo ume kʼedayí aa ume kʼeda ɗuwo. Ilalí dokiƴok aa ilali kʼerayi, wo sinaní aa sina suwwu. A giggirí munɗa aa saapa ki maala, wo tarkuuse kambarí aa tarkuuse puusiyagi ɓaadaŋ ti punzigi an okko kʼume ɗeyyiso. 10 Silmi n̰en̰n̰elele aa ki otto. Geŋ ti silmi gen̰n̰o i-dʼede toogo kʼisiyo kʼulsu a ɗuwo adda teɗɗari paat geŋ me. 11 Wessu geŋ mozigayí maaleeka ki olɗe wede aakede bulɗume, tʼono ɗoŋ kʼEber an yi waaku sundí «Abaddon», wo tʼono Girek an yi waaku sundí «Apoliyon», i-kaza «Wede lattiya». 12 Dabar ere ki poone i tʼiŋgile, wo saŋ maŋ a etto dabar sire sey.
13 Saŋ maaleeka wede ki zoot yʼa biiha parre, maŋ nʼa illiga golla tʼettiyo ti kesiyagi kʼomba piɗe kʼume seɗeke ki dap a ɗaana Raa. 14 Golla gette ti di ruute a maaleeka wede ki zoot parre a beezí geŋ, tʼede: «Kʼan tʼeezo a maaleekiyagi ɗoŋ piɗe, kettiso goppoŋ a biza kʼooye goole sundí Epirata geŋ me.» 15 Iŋkino maŋ maaleekiyagi piɗe geŋ an an tʼiize, kane geŋ anʼni buuhe toc miŋ ki peeɗo gettiyo, kʼonniyo gettiyo, ki tere gen̰n̰o wo kʼozzine gen̰n̰o, kono ki tôwwo ɗuwo ɗoŋ a kese soo ti diine kesiyagi aɗo ki siiɗo. 16 Saŋ an o di gize duuruko asigiryagi ti punzigi, kane dupiyagi dupiyagi. 17 Geŋ adda munɗa o iido aa suniye nʼa wulle punzigi, wo ɗoŋ aa ti gili an dʼede saapa teezowo aa uwwo, ɓicici aa kandaane wo soŋ aa derwe. Awhaŋ aa eego suwwu, wo ti bohanaŋ i dʼaɗɗiya uwwo, saa wo moono ki suupire. 18 Ti sulɗi ɗoŋ aɗo: uwwo, saa wo moono ki suupire aɗɗiya ti bizaŋ geŋ, an tʼîide ɗuwo ɗoŋ a kese soo ti diine kesiyagi aɗo ki siiɗo. 19 Toogo punzigi gette todʼte adda bohanaŋ ti silmiɗagaŋ. Silmiɗagaŋ geŋ an dʼede awhi aa mimbayi, wo ti awhaŋ gen̰n̰o an an dʼisiyo ulsu a ɗuwo me.
20 Kane ɗuwo pay uupe i ki tʼinda ti dabar ere aɗo ye gette, lekkiyadaŋ an ki ti gime ye a sulɗi ɗoŋ ulpi an isiyo ti beezaŋ geŋ me. An ki dʼôhire ye ottilso a siitanɗani wo a loŋgayi ɗoŋ an ikkima ki dap, ki maala gurus, ki toozi, ki moŋgali wo ki inda me. Kane loŋgayi geŋ an ki wolliyo ye, an kʼollige ye, an ki sooru ye. 21 Kane ɗuwo geŋ lekkiyadaŋ an ki ti gime ye a sulɗi ɗoŋ an isiyo aakede tôwwo ɗuwo mirsi, kombiɗiko, isiyo boliyo wo oogire te.