Bhaluwa ja Bhili ja a
Yowana
Shilongolelo
Bhaluwa ja bhili ja a Yowana pujijandikwe na a ntume a Yowana, yaka ya 90 Bhakabhelekweje a Yesu. A Yowana bhakakwiitagulila kuti ni bhaajandika, ikabhe bhanakwiishema bhayene kuti bhakongopa. Indu ijandikwe mmalua ja bhili ja a Yowana, tome ilandane na ijandikwe nshitabhu sha Ngani ja Mmbone malinga pujijandikwe na a Yowana.
Genega ganabhoneka kaje, pubhaakomelesheya ga amuli ja a Yeshu ja pingana, na shibhakuti komelesheya ga kwaapinga a Yeshu, na kaguya amuli yabho (1:5-6, 1:9-10).
Inakulupalika kuti a Yowana bhashinkujandika shitabhu sha Ngani ja Mmbone malinga pujijandikwe na a Yowana, na bhaluwa ja ntai na ja bhili na ja tatu ja a Yowana, mobha gubhaliji ku Epesho.
A Yowana bhashinkujandika jene bhaluwaji ku bhandonya bhamo na ashibhanabhabho, na ku likanisha. Ikabheje ndumbililo yabho kaje, puyaliji ku Bhakilishitu bhowe. A Yowana bhashinkujandika jene bhaluwaji, kwa ligongo lya kwaataganga ntima Bhakilishitu, na kwaaleyanga ga bhaajiganya bha unami.
Ipali Mwenemo
1. A Yowana bhanatandubha kwa tagulila ga bhaluwa jabho, na kunnugula atumbililwe jandishilwa, na kwaalamushilanga bhapinga poshelanga jene bhaluwajo (1:1-3).
2. A Yowana bhanakwaataganga ntima Bhakilishitu, na kwaakumbushiyanga ga amuli jikulu (1:4-6).
3. Kabhili bhanaleya ga bhaajiganya bha unami (1:7-11).
4. A Yowana bhanamaliya bhaluwa jabho kwa lajila (1:12-13).
1
Shalamu
Jene bhaluwa jino kujikopoka kwangu nne nkulungwa jwa likanisha. Ngunakunnjandishila mmanganya bhandunji bha likanisha, bhungumpinganga mpaka muntima. Nngabha nne jikape ngumpinganga, ikabheje nneila peila na bhowe bhakujimanyanga kweli, bhanakumpinganga. Pabha jene kweliji jinatama nkati jetu, na shijilonjeye tama na uwe pitipiti.
Atati a Nnungu pamo na a Yeshu Kilishitu bhana bhabho, bhanakutupa nema na shiya na ulele, bhene bhatama nkweli na pingana bhala.
Kutama Nkweli na Kupingana
Njiangalala kwa kaje kubhona kuti bhananji munkumbi gwa ashibhana bhenu, bhanatamangananga nkweli malinga Atati shibhashite kutuamulisha. Na nnaino a mama ngunakunshondelesheya, nngabha kuti ngunakunnjandishila amuli ja ambi, ikabheje ni amuli jituposhele kuumila ku ndandubho, tupingane. Na kupingana ni kutama nkukagulila amuli ya a Nnungu. Jeneji ni amuli jinnjipilikenenje kuumila ku ndandubho, ntamangane nkupingana.
Bhaunaminji bhabhagwinji bhakaakundanga kuti a Yeshu Kilishitu bhaaishe bhali na shiilu shabho, bhakoposhelenje pa shilambolyo. Mundu jwa nneyo analambila na akakwaakunda a Kilishitu. Mwiiteiganje nnaobhianga shene shintendelenje maengo shila, ikabhe mpatanje upo itimilile.
Mundu jojowe akaatama mmajiganyo ga a Kilishitu, jwenejo jwangali a Nnungu. Na jojowe akalonjeya mmajiganyo ga a Kilishitu na kugaleka, jwenejo jwangali a Nnungu. Jojowe atama mmajiganyo, akwete Atati na Mwana nneila peila. 10 Nnamposhelanje mundu jojowe akunjiilanga gwangali kumpeleshelanga gene majiganyo gano, numbe nnaposhelanje mmajumba genunji. 11 Jojowe akumposhela mundu jwa nneyo, na jwalakwe anakwiilunda mwiitendi yangali ya mmbone.
Shalamu sha Kumpelo
12 Ngwete indu yaigwinji, ikabhe ngaapinga kunnjandishilanga kwa kalatashi na wino, ikabheje kuengwa kwangu ninng'owelanje kutukungulushe pamo na mmanganya tulibhonegana, nkupinga kuangalala kwetu kutimilile. 13 Bhana bha alumbu bhenu bhaagwilwe na a Nnungu, bhanakunnamushilanga.