3
Yona Ifa Gamp Niniwe
Yawe itip ini da Yona ibiani, “Wauriꞌ da wafa gamp tsiraꞌ Niniwe da wafis i sisingꞌ dzi riman da agu ugu da garam gamp igi.”
Ibinigi da Yona iringant i Yawe nan gan da yuriꞌ ifa gamp Niniwe. Da gamp igi tsiraꞌ bingan, da sanab yunga atangꞌa wasaꞌ i fawaꞌa gamp igi mungaꞌ gan iyu gubuꞌ iruꞌ da bits. Yona iyung gubuꞌ mangan sib imingꞌ gamp igi da iyaiꞌ nifun tsiraꞌ bingan ini ibiani, “Agam waringantin! Gubuꞌ 40 angu rungꞌ imingꞌ i Anutu siata gamp ani rai!”
Garam gamp Niniwe imuaruts Anutu nan gan igi da ipaꞌ ruan i nam gadan. Da ampan santan — mingꞌa garam gudzun tsiraꞌ da bawaꞌa mamaꞌ utaꞌ utaꞌ — yatsuf ngarukui gampunda ruan.
Da gubuꞌ Niniwe king gan ringanta gin, da arangan yuriꞌ sinungꞌ bintipan, igruꞌ ngarukui king gan da yatsuf ngarukui gampunda ruan. Da arangan impa iruꞌ pap wasaꞌ. Da king irim nan babampafan ifan da rib santan Niniwe ibiani:
“Nani nan faidagin iba imingꞌ king da garam gudzun gan gin:
Manga anungꞌ gada nam mangan u — garam gar ma apu pakra ma makau ma dumpa bits anungꞌ gada nam ma numa mpui u. Agam santan watsuf ngarukui gampunda ruan, da wabuafir makau da dumpa gin nabinigi. Watangin asub agam nangan da rib fain da sanab maisan mara maran sib angu rai. Da wagaib runggam da Anutu da wau gin babampafan ruta wangunggam santan. Manga sruꞌ gin? Mani Anutu maran bungꞌ antuꞌ agi da naitam i uwayantan, da natangin wangun tsakiadan rai i anungꞌ tiasa agi rai u.”
10 Gubuꞌ Anutu tsanganda rib Niniwe parima i ruan da tanginda nanggan maisan rai, da Arangan yitam i uwayantan da anungꞌ ingaungꞌ ribarangan ibi nan Arangan nidan ugu u.