4
Yawe Nanggan Maran Ntuꞌan Inang Yona Nugun Itsakia
Da bitsintaꞌ Yona nugun anungꞌ inuf i Yawe nanggan maran ntuꞌa rib Niniwe u, da arangan nugun itsakia nidzun angu gin. Ibinigi da arangan yugin da Yawe ibiani, “O Yawe! Gubuꞌ dzi rungꞌ mpada gamp ugu da dzi sruꞌ gin sib ibi U bungꞌ anang nam bida nigi. Ibinigi da dzi runt sinungꞌ Agu i fada gamp Tarsis. I dzi sruꞌ gin i Agu Anutu maraampi da maran gaiban. U anungꞌ inang da isantingꞌ nugu sasusam sung u, da maran aridan wain Agu. Da U nang da U parim i uwayantam i anungꞌ wayada garam u. Ibinigi da wais dzi funub, O Yawe, i dzi bugin i rungꞌ mpada marataꞌ. Ngarubini bingan i dzi mampan.”
Da Yawe ini arangan nan gan mungaꞌ ibiani, “U yu wangum iyaꞌ? Nigi madaum?”
Da Yona iwaꞌ manaꞌ sinungꞌ gamp tsiraꞌ igi da ifa mpa imingꞌ gubuꞌ yaban. Da mingꞌan nigi da arangan itip marayawaꞌ mangan da impa yaung gin. Da impa ifangꞌ i tsanganda nam idzuwai bungꞌ awaꞌ i gamp tsiraꞌ igi. Da Anutu Yawe itangin bruꞌ mangan da intap iyab da irim yaung i Yona gudzunggan i rima arangan sib. Da Yona nugun inufin. Da pisa maratait da Anutu itangin apu uruai mangan da igara bruꞌ da imayangꞌ gin. Gubuꞌ impa wasaꞌ da Anutu irim manis sasusan imingꞌ gubuꞌ yaban iba. Gubuꞌ tsiraꞌ itai Yona gudzun, da maran ididirunt da inang i mampa asub. Da arangan ini biani, “Ngarubini bingan angu i dzi mampan. Dzi bugin i rungꞌ mpada marataꞌ!”
Da Anutu ini da Yona ibiani, “Nigi madaum i u uda wangum i bruꞌ maringꞌan igi?”
Da Yona ini binaꞌ, “Hai, idaum! Dzi gurungur iyus da dzi ni mampan!”
10 Da Yawe ini da arangan, “Bruꞌ ani runggan iyab da idziang mangan, da imaringꞌ da idziang mangan. Da u anungꞌ isu gum asap asap in ma irim sib i rungꞌ dzufan u. Da u maram intuꞌ i nam isiꞌ arigi. 11 Da bitsintaꞌ gamp Niniwe gamp tsiraꞌ bingan da rib mpadan nigi iyus 120 tausen, impruꞌ da apu pakra ampi bingan. Rib igi anungꞌ isruꞌ i nam bini da maisan u. Da nam idzuwai bumais i dzi marangꞌ ntuꞌa gamp tsiraꞌ igi?”