6
Bratři, i kdyby byl člověk zachvácen nějakým prohřeškem, vy duchovní ho napravte v duchu krotkosti a [každý] dávej pozor sám na sebe, abys nebyl pokoušen i ty. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon. Zdá-li se totiž někomu, že je něco, ačkoli není nic, [takový] klame svou vlastní mysl. Každý ať posoudí své vlastní dílo a tehdy se bude chlubit jen sám sobě, a ne jinému. Každý totiž ponese svůj vlastní náklad. Ten, kdo je vyučován ve slově, ať se ve všech dobrých věcech dělí s tím, kdo [ho] vyučuje. Nemylte se, Bohu se nelze vysmívat: vždyť cokoli člověk rozseje, to také sklidí. Kdo totiž rozsívá svému tělu, bude z těla sklízet zkázu; kdo však rozsívá Duchu, bude z Ducha sklízet věčný život. V konání dobrého pak nepolevujme, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. 10 A proto, dokud máme čas, dělejme dobře všem, a zvláště členům rodiny víry. 11 Pohleďte, jak velkými písmeny vám píši svou vlastní rukou. 12 Ti, kdo chtějí dobře vypadat v těle, vás nutí, abyste se obřezávali, jen [proto], aby nebyli pronásledováni pro Kristův kříž. 13 Vždyť ani ti, kdo jsou sami obřezáni, nezachovávají Zákon! Chtějí však, abyste se obřezávali, aby se mohli pochlubit vaším tělem. 14 Ale já se v žádném případě chlubit nebudu - jedině křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je svět ukřižován mně a já světu. 15 Vždyť v Kristu Ježíši nic nezmůže obřízka ani neobřízka, ale [jen] nové stvoření. 16 A všichni, kdo budou následovat toto pravidlo, na ty [ať přijde] pokoj a milosrdenství, i na Boží Izrael. 17 Nadále ať mi nikdo nedělá potíže, vždyť já na svém těle nosím vyrytá znamení, [že patřím] Pánu Ježíši. 18 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen.