5
Proto stůjte v té svobodě, [ke] které nás Kristus vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do otrockého jha. Hle, já Pavel vám říkám, že budete-li se obřezávat, Kristus vám nijak neprospěje. Každému člověku, který se nechává obřezat, pak znovu dosvědčuji, že je povinen dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, [vy] všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! My přece očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha na základě víry. Vždyť v Kristu Ježíši nic nezmůže obřízka ani neobřízka, ale [jen] víra projevující se láskou. Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil důvěřovat pravdě? To přesvědčování není z toho, který vás povolává. Maličko kvasu prokvasí celé těsto. 10 Jsem o vás v Pánu přesvědčen, že nebudete smýšlet jinak; avšak ten, kdo vás znepokojuje, ponese odsouzení, ať už je [to] kdokoli. 11 A jestliže já, bratři, dosud kážu obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pohoršení kříže je tedy obráceno vniveč! 12 Kéž by se ti, kdo vás znepokojují, rovnou vyřezali! 13 Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro tělo, ale v lásce služte jedni druhým. 14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, [totiž] v tomto: “Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.” 15 Když se však navzájem koušete a požíráte, dejte pozor, abyste se vzájemně nepohltili! 16 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. 17 Vždyť žádost těla je proti Duchu a [žádost] Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. 18 Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 19 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, 20 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, 21 závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. 22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. 23 Proti takovým není [žádný] zákon. 24 A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali [své] tělo s vášněmi a žádostmi. 25 Jsme-li živí Duchem, [pak] také Duchem choďme. 26 Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.