3
To barà yi myàng fig ning bàna níng, yi bà sar fig rag kyinn barà yá shi bàna. I bu-à sa yi swam yag sig Timoti mà byarná ni. I wà yi shi sig buyí mà Atina. Yi swam yag ku á byarná ni. Ku í wunzàyí, ku ri sa swàm ma yi á jir Shìdun, ku ri tàg mpìrká jir àjwár-à á shinn Kristi. Yi swam yag ku jirà aku dang gbam pìkyinn ná jirà aning bir swàb kà pìkyinn ná á byar Shìdun, jirà kada kó mpìr ńzyun áyauná ni ma fim rìg wà kwá bir pìkyinn á byar Kristi ni jir shwìn-à mpìrká ri ya ning níng. Ning yì hing Shìdun dang sig rag, yi ká yi bir sig pìkyinnyí á byarwá ni níng, yá wa shwìn àràg barà yi ri wa níng. A sai-à yi ma ning rì shi sig ma í zyun níng, yi rì dinya sig ning rag, yi ma ning má wa shwìn jir shinn pìkyinn bir-à yi bir sig á byar Kristi. Tàma-à níng, ning myàng hing ma zuná. A jir shinn shwìn-à ning ri wa níng, í bu-à sa ǹ bà sar fig kyinnmí bàna, ǹ swam yag sig Timoti á byarná ni jirà aku yag myàng kà ning, ma aku kàng bi aku dinya mì tai á shinn barà ning bir sig pìkyinn ná. Kyinnmí gib rìghing, jir kai bàna mi ri kyab kada Shaitan ma tonn gban ning, ná fim rìg wà ná bir pìkyinn á byar Shìdun, kàhi swàmmí má zu fig shinn bàna.
Ama Timoti kàng bi n dinya hing yi tai àjwár zyun-à sa tag wann pìkyinnyí. Ku dinya yi rag hár tàma-à níng í barà ning ri sar gbam á jir Shìdun, ning ri zìm bar dìrná wàni. Ku rag, kó ákaun bidìm pár ning ri kyab pànn yi, ning ri zìm aning myàng jakàng yi, àràg barà yi má, yi ri zìm ayi myàng ning níng. Kó barà mpìrká ya sig yi shwìn wàni níng, yi ri fig àjwár, jir kai bàna hár tàma-à níng í barà ning ri bàg Yesu. Sai-à rì níng, pìkyinnyí rì na tag wann fig bàna. Ama barà yi bi fig rag ning ri sar gbam á jir Shinn Luyí ni níng, pìkyinnyí í na tag rìg-à. Yi ri sa ya Shìdun ísoko á jir shinn ná ni. Yi ri sa ya ku ísoko jir àjwár-à ku ya sig yi barà ning sar gbam sig á gbìb Shìdun. Nuyí kinn fig barà yá sa ya ku ísoko bàna. 10 Yi ri vig Shìdun fi ma àyúnn jirà ayi dìg pyù-à yá yag má myàng kà jakàng ning, ma ayi tàg vinn rìg ning jir Shìdun zyun-à yi tàg fig ning bàna níng. Ya sa hing àdòníng, pìkyinn birná á byar Yesu má gbam swàb kà.
11 Yi ri vig Shìdun Tayí ma shinnwá, ma Shinn Luyí Yesu rag, àyúnn zyun ayi nìm dìg pyù jirà ayi yag mà byarná ni. 12 Shinn Luyí Yesu aku sa aning zìm swàb kà ba dìrná. Aku sa aning zìm swàb kà mpìrká káhi mà myann àràg barà yi ri zìm ning níng. 13 Aku gbar gbam pìkyinn ná jirà aning shi shu ǹsàn, jirà kada mpìr zyun ma dang bai ning á pyànn Shìdun Tayí àyúnn-à Shinn Luyí Yesu ma kàng bi hing ma mpìrká buwá.