4
Shu-à ma Jwar Ya Shìdun
Yi tàg hing ning barà ná shi shu ǹsàn zyun-à má jwar ya Shìdun. Yi myàng hing ning ri shi àràg barà yi tàg sig ning. Yi ri vig ning á zìnn Shinn Luyí Yesu, aning shi swàb kà írì shu-à níng. Buká yi tàg sig ning rag aning sa níng, yi tàg sig ning á zìnn Shinn Luyí Yesu. Shìdun ri zìm aning shi shu kyìkyàr á pyànnwá ni. Ku zìm fig aning sa àyái bàna. Kó ni bidìm pár áyauná ni aku shi shu kyìkyàr ma aku zìg wàwá á gbìb-à sàn sig aku zìg àràg barà Shìdun ri zìm. Kada aku sa sunu àràg barà mpìrká ká yì fig Shìdun bàna níng ri sa níng. Shìdun ri zìm fig mpìr aku sí wà jàuwá bàna, mpìr-à ma sa hing àdòníng, ku ri lir ji jàuwá, mi ri sa bai wàníng pìkyinn. Mpìr-à ma sa hing bu àdòníng, Yesu má wà ku kwonn. Yi dinya hing ning bu káníng, n gbar hing sungná á sai-à yi ma ning rì shi sig í zyun níng. Shìdun bar bi fíg yi jirà ayi shi shu àyái á pyànnwá ni bàna, ama ayi shi shu kyìkyàr. Jir wàníng mpìr-à ma ngàng hing jír-à níng, ku ngàng fíg jir mpìr bàna, ku ngàng síg jir Shìdun àsàin-à ya sig ning Awun Kyìkyàrwá níng.
Yi bàna ma jír àpyú wà yá ba ya ning á shinn barà ná zìm ba dìrná, jir kai bàna Shìdun tàg rìghing ning barà ná zìm ba dìrná. 10 Ning zìm vinn rìghing mpìrká zyun-à ri bàg Yesu ká shi kàng kwìb sig jànn Makidoniya áni. Ama bidìm pár yi ri vig ning aning zìm swàb kà big ùwài nímá. 11 Aning shi shu ǹsàn, kada aning kà áyau jír-à ma zu fíg gbìbná bàna, aning sa swàm ma vùná, àràg barà yi dinya sig ning. 12 Wà na sa hing àdòníng, mpìrká mà myann má wib ning, ná yàn fig bu zyun á vù mpìr bàna.
Ayúnn-à Shinn Luyí Má Kàng Bi Ani
13 Yi ri zìm aning yì bu-à má dìg mpìrká wu sig, ká bir sig pìkyinnbá á byar Yesu ni, jirà kada na shi ma pìkyinn-à pìpìr á shinnbá ni àràg barà mpìrká ká bir fig pìkyinnbá á byar Yesu bàna ri sa níng. 14 Barà yi bir sig pìkyinnyí rag Yesu wu n dù nann zu kàng mà shar amir-à ni níng, í barà yi bir sig pìkyinnyí áni rag, Shìdun má zìg yag mpìrká bir sig pìkyinnbá á byarwá ni, ká wu sig níng, mà waisháu-à ni.
15 Bu-à yi ri dinya ning níng, í bu-à Shinn Luyí Yesu rì dang sig. Ayúnn-à Shinn Luyí Yesu má kàng bi áni níng, yi ká yi shi sig ma yonki níng, yá yag jag fig ká wu bab sig níng bàna. 16 Shinn Luyí má bar nài abor ngbam nímá, àgbam yann aswamká mà wai má dang jír, í wà mpìrká má fig bá winn yur má su nài wàni, wà í yur-à Shìdun má bar kwonn mpìrká áni. A byar-à hi, Shinn Luyí Yesu ma shinnwá má wann bi, ká bir sig pìkyinnbá á byarwá ni n wu sig níng, má dù nann zu mà amir-à ni. 17 A byar-à hi yiká yi shi sig ma yonki níng, Shìdun má sìnn kwonn yi í byar ńzyun kwonn ma mpìrká wu sig, í wà kwá zìg nann zu yag yi mà waisháu-à ni. Mà byar-à níng hi, í byar-à yá dìg kwonn ma Shinn Luyí. Yá shi kyann rag ma ku. 18 Aning dinya ba dìrná jír-à níng, jirà pìkyinn ná aku fig àjwár.