5
Aning Shi Azír Ayúnn-à Shinn Luyí Má Bi
Wunzàmí big, yi bàna ma jír àpyú zyun-à yá ba ya ning á shinn àyúnn-à Shinn Luyí má kàng bi, jir kai bàna ning ma shinn ná, ning yì bab rìghing rag Shinn Luyí má bi á sai-à mpìrká kyab fig rag kwá bi bàna. Kwá bi àràg barà ajwú ri kà dìg mpìr á fi. A sai-à mpìrká ma ri dang rag, tàma-à níng yi ri fig àjwár, bu zyun bàna. Sai-à níng hi, í sai-à shwìn má bi dìg big sa báb, í kàun ńzyun àràg barà wùn ri wa uwà-à shi sig ma finn. Ayunn-à níng hi, kó mpìr ńzyun má shàr zu fig bàna. Ama bigná, ning wunzàmí big, ning shi fig á zufi-à ni bàna, jir kai bàna ning yì rìghing bu-à má sa àyúnn-à níng hi. Ayunn-à Shinn Luyí má bi áni níng má shi fig bu mamaki á byarná ni, àràg barà mpìrká ri sa mamaki mpìr ajwú níng bàna. Yi ma ning bidìm pár, yi í mpìrká shi sig á yiyar-à ni. Yi shi fig á zufi bàna. A jir shinn wàníng ni, kada ayi shi ma ayi na íri aná àràg barà mpìrká káhi ri na níng bàna. Ayi shi àzír ma ayi pànn shinnyí. Mpìrká ri na aná á sai-à fi ma sìr hing. Sai-à fi ma sìr hing, í sai-à mpìrká ri wa pyann shin. Ama barà buyí yi í mpìr àyar níng, ayi pànn shinnyí. Ayi bir pìkyinnyí á byar Shinn Luyí ma ayi zìm ba dìryí. Wà ya sa hing àdòníng, yi ri kang shinnyí àràg barà sojaká ri kang shinnbá ma àkì. Ayi sìnn zuyí á byar Shinn Luyí jirà àyúnn-à kwa bi hing, kwá pinn zu rìg yi. Ya sa hing àdòníng yi kang sig shinnyí àràg barà sojaká ri kang shinnbá ma abishinn kànn. Shìdun shig zu fíg yi jirà aku nànn zu àgùnnwá á shinnyí ni bàna, ama jirà ayi dìg yonki àpyú á jir shinn Yesu Kristi. 10 Ku wu sig jir shinnyí, jirà kó ya wu hing, kó ya wu fig bàna, ayi yag shi kwonn ma ku í byar ńzyun. 11 A jir shinn wàníng ni, aning gbar gbam ba dìrná, ma aning shang jàuná, jirà aning yag mà pyànn àràg barà ning ri sa tàma-à níng.
Bulus Ba Vinn Jírwá
12 Wunzàmí big, mì ri vig ning, aning wib àgbamká ká ri sa swàm áyauná ni, àràg ká shi síg nì shinn-à á swàm Shinn Luyí ni, mi ri tàg ning barà ná shi shu. 13 Aning sa ya big ísoko kó ákaun bidìm pár, aning zìm big á jir swàm-à big ri sa. Aning shi shu ǹsàn ma kó ni bidìm pár.
14 Yi ri vig ning, aning dinya mpìr àbínn káníng, abig sa swàm. Aning gbar gbam mpìrká ká dìrbá wu tag rìghing. Aning gbar gbam mpìrká ká pìkyinn birbá wu tag rìghing. Aning bà kyinn ma kó ni bidìm pár. 15 Kada aning zìm mpìr zyun áyauná ni aku sa pyann kàng jàuwá bu bibai-à wàníng sa sig ku bàna. Ama kó ákaun bidìm pár bu-à ná sìnn á pìkyinn ná ni bàna, aning sa ya ba dìrná bu ǹsàn ma mpìrká mà myann.
16 Kó ákaun bidìm pár aning fig íri àjwár. 17 Aning vig Shìdun kó ákaun bidìm pár. 18 Kó kai ma dìg sig ning, aning sa ya Shìdun ísoko. Wàníng í bu-à Shìdun ri zìm á pìkyinn mpìr-à ma shi síg bu Yesu Kristi.
19 Kada aning kan dim Awun Kyìkyàr aku sa swam á pìkyinn ná ni bàna. 20 Wà mpìr zyun ma dinya hing ning bu-à Awun Kyìkyàr ma dinya sig ku, kada aning ngàng jír-à hi bàna. 21 Aning màg màg fig jír-à hi. Wà jír-à hi ma sàn hing, aning zìm ma aning sa swàm ma kàhi. 22 Aning gàb dìr ma bu-à bibai kó írì wà áni bidìm pár.
23 Mì ri vig Shìdun ma shinnwá, zyun-à ri sa tag pìkyinn mpìrká níng, aku sa aning shi mpìr kyìkyàr, kwonn ma pìkyinn ná, ma dìrná, ma awun ná, jirà àyúnn-à Yesu ma bi hing, kwá dìg fig ning ma bu-à bibai kó írì wà áni bàna. 24 Shìdun zyun-à bar bi sig ning rag aning bi bàg ku níng, kwá sa bu-à ku dinya sig ning rag kwá sa, jir kai bàna ku í mpìr gwangga.
25 Wunzàyí big, aning vig ya yi Shìdun.
26 Aning bib kà jàuná big ká ri bàg Yesu níng bib bib.
27 Mì ri vig ning á zìnn Shinn Luyí Yesu ni, aning jangga bu-à ǹ bà sig níng á byar mpìrká ri bàg Yesu bidìm pár.
28 Shinn Luyí Yesu Kristi aku ya ning bu ǹsàn-à ning ri zìm. Aku shi àdòníng.