Wasika-à
YOHANNA
Ba Sig
Wà Wa Zyun
Wasika-à Yohanna ba sig wà wa zyun níng, ri dinya mpìrká bir sig pìkyinn á byar Yesu Kristi ni, abig kwonn shinn ma Shìdun ma wùnwá Yesu Kristi. Ku rag, kada abig bàg bu tàg ǹsáng bàna. Ayau wasika-à níng ni, Yohanna dang jír nìnànn nímá á shinn azìm. Shìdun zìm mpìrká wàni n swam bi wùnwá a wàníng wu á dò shinn bu pyìrká buyí ni. Jir wàníng ayi zìm Shìdun, ma ayi zìm mpìrká tìnn. Ku ba sig rag, “Mpìr-à ma dang rag ku ri zìm Shìdun, ama wà kwa zìm fig jàuwá bàna, ku ri gim ǹsáng” (1 Yoh 4:20). Yohanna ba sig wasika-à níng jirà ayi yì rag, yi shi sig ma yonki wà má shi kinn kinn (1 Yoh 5:13).
1
Jír-à Ri Ya Yonki
Mì ri ba ya ning jír-à níng á shinn mpìr zyun, big ri bar ku jir Shìdun. Mpìr-à níng shi sig ma yonki sai-à big màm fig ma jànn-à bàna. Yi myàng hing ku ma zuyí. Yi fig hing ku ri dang jír. Yi tib hing ku ma vùyí. Ku í àsàin-à ri ya yi yonki. Asàin-à ri ya yonki kinn kinn-à níng, zìnnwá í Yesu Kristi. Ku ma tawá í bu ńzyun. I wà ku bi á jànn-à ni, n tìya yi shinnwá. Yi myàng hing ku. Jír-à yi ri dinya ning níng í jír á shinnwá ni. To, bu-à yi myàng sig ma zuyí, n fig sig ma sungyí níng, í bu-à yi ri dinya ning tìnn, jirà ayi ma ning shi í bu ńzyun ma tayí Shìdun, ma wùnwá Yesu Kristi. Yi ri ba ya ning wàníng jirà ayi ma ning fig àjwár ùwài-à níng á bìr-à ni.
Ayi Shi Ayau Ayar
Wàníng í jír-à yi fig sig á byar Yesu Kristi ni, yi ri dinya ning. Jír-à hi í wàníng: Shìdun kyinnwá kyìkyàr hawu, fi bàna áni, kó títi nímá. Wà ya dang rag yi ri bàg Shìdun, ama wà ya shi sig á zufi-à ni, yi ri gim ǹsáng, yi ri bàg fig gbìb àjai bàna. Wà ya bàg hing ma shi hing á byar kyìkyàr hawu-à níng, àràg barà Shìdun shi sig áni níng, yi shi kwonn rìghing í bu ńzyun, àsà wùnwá Yesu ri tu kyàr ya yi bu pyìrká buyí.
Wà ya dang rag yi í mpìr bu pyìr bàna, yi ri tonn gban shinnyí, yi bàna ma gwangga á pìkyinnyí ni. Ama ya dinya hing Shìdun bu pyìryí big, kwá yafa ya yi, kwá tu kyàr rìg yi bu pyìrká yi sa sig, jir kai bàna ku ri sa swàm ma buká ku dang sig. 10 Wà ya dang rag yi sa fig bu pyìr bàna, yi ri bar Shìdun agim ǹsáng, jírwá bàna á pìkyinnyí ni.