2
Kristi Ri Kà Nuyí
Yanká bigmí big, mì ri ba ya ning bu-à níng, jirà aning sa bu-à bibai bàna. Ama mpìr-à ma sa hing bu-à bibai, yi shi sig ma mpìr-à má kà nuyí á pyànn Shìdun, mpìr-à níng í Yesu Kristi. Ku í mpìr gwangga. A jir shinnwá ni Shìdun ri yafa ya yi bu pyìryí. Ama íri bu pyìryí bàna, ku ri zìm aku yafa bu pyìr mpìrká á jànn-à ni bidìm pár.
Ya wib hing bu-à Shìdun ri dang, yi yì hing yi í mpìr Shìdun. Mpìr-à ma dang rag ku yì hing Shìdun, ama kwa wib fig jír wàníng bàna, ku ri gim ǹsáng, ku yì fig gwangga Shìdun bàna. Mpìr-à ma ri wib jir Shìdun, kwá zìm Shìdun í kyinn ńzyun. Wàníng í barà yá yì rag, yi shi sig ma Shìdun. Mpìr-à ma dang rag ku shi sig ma Shìdun, aku shi mpìr ǹsàn àràg Yesu.
Mpìrká Bu Kristi Abig Zìm Bar Dìrbá
Ayormí big, jír-à mì ri dinya ning, aning wib níng, í jír àpyú zyun bàna. I jír-à big rì dinya sig ning daka á ninonn, í jir Shìdun-à ning rì fig sig níng. Ning yì rag hing Yesu Kristi tàma-à níng, í bu-à sa jírwá shi shirag í jír àpyú á byarná ni. Yesu Kristi zìm sig mpìr ḿpyim. I wà tàma-à níng, ning ri zìm mpìr tìnn. Shi àràg zufi ri wam zu, í wà àyar zyun-à í àjai ri yar.
Mpìr-à ma dang rag, ku shi sig áyau àyar, ama ku ma ri zib jàuwá zyun, hár tàma-à níng ku shi sig áyau zufi. 10 Mpìr-à ma ri zìm jàuwá, ku shi sig áyau àyar bu Kristi ni. Bu-à má du kà ku áyau bu pyìr bàna. 11 Mpìr-à ma ri zib jàuwá zyun, ku shi sig áyau zufi, ku ri kyann á zufi-à ni. Ku yì fig byar-à ku ri yag bàna, jir kai bàna zufi bir dim rìghing zuwá kùùn.
12 Mì ri ba ya ning, yanká bigmí big, jir kai bàna big yafa ya rìghing ning bu pyìrná á jir shinn Yesu ni. 13 Mì ri ba ya ning, ning shun àgbamká, jir kai bàna ning yì hing ku, ku zyun-à shi jag sig sai-à big màm sig jànn-à. Mì ri ba ya ning, ning yann sukàká, jir kai bàna ning gbam kan rìghing Shaitan mpìr azíbná.
14 Mì ri ba ya ning, yanká bigmí big, jir kai bàna ning yì rìghing Tayí Shìdun. Mì ri ba ya ning, ning shun àgbamká, jir kai bàna ning yì hing ku, ku í zyun-à shi jag sig sai-à big màm fig ma jànn-à bàna. Mì ri ba ya ning, ning yann sukàká, jir kai bàna ning shi sig ma gbam, jir Shìdun shi sig á pìkyinn ná ni, ning gbam kan rìghing Shaitan mpìr azíbná.
15 Aning sìnn pìkyinn ná á bu dunyaru bàna. Mpìr-à ri zìm bu dunyaru, kwá zìm fig Tayí Shìdun á pìkyinnwá ni bàna, kó títi nímá. 16 Bu dunyaru káníng í bu-à bibai bidìm pár, àràg mpìr-à ma sìnn sig jir àyái á pìkyinnwá ni, àràg mpìr-à ma ri dab zu bu-à kwa myàng ku ri zìm aku dìg, àràg mpìr-à ma ri gbar dù nann shinn. Bu káníng í bu Shìdun bàna, í bu dunyaru. 17 Aning myàng. Dunyaru-à níng má vinn rìg, kwonn ma bu bibaiká shi sig áni tìnn. Ama mpìr-à ma ri sa bu-à Shìdun ri zìm, kwá shi hár kinn kinn.
Mpìrká Zyun-à ri Zib Yesu Kristi
18 Yanká bigmí big, dunyaru-à níng ri vinn rá vinn. Ning fig hing mpìr azíb Yesu Kristi má bi. Tàma-à níng, ning myàng rag hing barà mpìr azíbká bu Yesu Kristi big nìnànn nímá shi sig á dunyaru. Jir wàníng yi yì rìghing dunyaru ri vinn rá vinn. 19 Mpìr azíbká bi sig níng, big í mpìrká buyí big bàna, í bu-à sa big zu rìghing áyauyí ni. Wà big nìm ma í mpìrká buyí big, big nìm má zu fig áyauyí ni bàna. Ama big zu rìghing áyauyí ni. I bu-à sa mpìrká má yì rag big shi fig mpìrká buyí bàna.
20 Ama bigná, ning shi fig àràg mpìr káníng bàna. Kristi wìr kà ya sig ning Awun Kyìkyàrwá. I bu-à sa ning yì rìghing jir àjai. 21 Mì ri ba ya ning í jirà ning yì hing jír àjai. Ná wái í jirà ning yì fig bàna. Ning yì hing jír àbyann má mà fig ǹsáng bàna.
22 Agim ǹsángká í ni big rà? I mpìrká ri dang rag Yesu í Shìdun swam bi fíg ku nì bàna níng. Mpìr káníng ri ngàng Tayí Shìdun ma wùnwá Yesu Kristi, big í mpìr azíb Kristi. 23 Mpìr-à ma ngàng wùn Shìdun, ku zìm fig Ta wàníng bàna tìnn. Mpìr-à ma zìm hing Yesu, ku zìm sig Ta wàníng tìnn. Bá gàb finn sar fig Ta ma Wùn bàna.
24 Bu-à ning fig jag sig níng, aning pànn gbam á pìkyinn ná ni. Na sa hing àdòníng, í barà ná shi ma Wùn Shìdun ma Tawá áni. 25 Nu-à Yesu gib sig ma yi í wàníng, ku dang rag kwá ya yi yonki kinn kinn.
26 Mì ri ba ya ning wàníng á shinn mpìrká ri zib Kristi. Big ri zìm abig tonn gban ning. 27 Ama bigná, Yesu Kristi sìnn kà ya rìghing ning Awun Shìdun á pìkyinn ná ni. Barà Awun Shìdun shi sig á pìkyinn ná ni níng, ná yàn fig rag mpìr aku tàg ning bàna. Bu-à sa níng, Awun Shìdun ri tàg ning kó kai bidìm pár. Bu-à kwa tàg ning bidìm pár, í àjai. Aning shi bir kyann pìkyinn ná á dìr Kristi ni àràg barà Awun Shìdun tàg sig ning níng.
28 To. Yanká bigmí big, aning shi kyann ma Kristi, jirà kwa bi hing, yá shà ku ma àjwár, yá sa fig zunái má shàr fig ku bàna. 29 Ning yì hing, Yesu Kristi í mpìr asa bu-à ǹsàn. Ning yì hing mpìr-à ma ri sa bu-à ǹsàn, ku í mpìr Shìdun.