3
Yi í Yanká Bu Shìdun
Aning myàng barà Tayí Shìdun ri zìm yi wàni. Ku ri zìm yi, hár ku ri bar yi rag yi í yanká buwá. Wàníng í àjai, í barà yi shi sig áni. Mpìrká ri bàg fig Shìdun bàna níng, big yì fig yi bàna. Bu-à sa níng, big yì fig Shìdun bàna. Ning mpìr azìmmí big, yi kàng rìg rag hing yann Shìdun tàma-à níng. Yi yì fig ma bu-à yá kàng á pyànn bàna. Ama yi yì hing, àyúnn-à Yesu Kristi ma kàng bi hing, yá shi àràg ku, jir kai bàna yá myàng barà ku shi sig áni. Mpìr-à ma ri kyab àdòníng á pìkyinnwá ni, kwá shi shu kyìkyàr àràg barà Yesu shi sig mpìr kyìkyàr níng.
Mpìr-à ma ri sa kyann bu-à bibai, buwá ku ri wib fig doka Shìdun bàna. Bu-à bibai shí nì wà mpìr ma ri wib fig doka Shìdun bàna. Ning yì hing bu-à sa Yesu Kristi bi sig á dunyaru níng, í jirà aku zìg zu bu-à bibaiká yi ri sa. Ning yì hing buwá ku taba sa fig bu-à bibai bàna. Mpìr-à ma shi sig ma Yesu, kwá sa swàb kà fig bu pyìr mà pyànn àràg wàrì bàna. Ama mpìr-à ma ri sa swàb kà bu pyìr mà pyànn, ku yì fig wàníng bàna. Ku myàng fig wàníng bàna.
Kada aning zìm abig tonn gban ning bàna, ning yanká bigmí big. Mpìr-à ma ri sa bu-à ǹsàn, ku shi síg nì ma pìkyinn-à kyìkyàr, àràg barà Yesu Kristi shi sig ma kyinn-à kyìkyàr níng. Mpìr-à ma ri sa bu-à bibai, ku í mpìr Shaitan, jir kai bàna Shaitan í mpìr-à asa bu-à bibai á sai-à big màm fig ma jànn-à bàna. Bu-à zìg bi sig Wùn Shìdun á byar á myann níng, í jirà aku gban rìg swàm bu bibaiká Shaitan ri sa.
Mpìr-à ma í mpìr Shìdun, kwá sa swàb kà fig bu-à bibai bàna, jir kai bàna ku ri shi àràg barà Shìdun ri shi. Kwá sa fig bu pyìr bàna, jir kai bàna ku í wùn Shìdun. 10 Mpìr-à ma sa fig bu-à ǹsàn bàna, kó wà kwa zìm fig jàuwá zyun bàna, ku í mpìr Shìdun bàna. Wàníng í barà yá gàb fim mpìr Shìdun ma mpìr Shaitan áni.
Ayi Zìm Bar Dìryí
11 Ayi zìm bar dìryí. Wàníng í jír-à yi rì fig sig wà jijag. 12 Kada ayi shi àràg Kayinu bàna, ku í mpìr Shaitan. Ku gban rìg wunzàwá. Ku gban sig wàníng í jirà pìkyinn wàníng kyìkyàr. Buwá pìkyinnwá bai.
13 To, ning wunzàmí big, ning myàng hing kó? Wà mpìrká á byar á myann ma ri zib ning, í bu mamaki bàna. 14 Yi yì hing yi wam zu rìghing byar ki, yi dìg rag hing yonki, jir kai bàna yi ri zìm jàuyí big. Mpìr-à ma zìm fig jàuwá bàna, ku ri shi shu ki wu. 15 Mpìr-à ma ri zib jàuwá zyun, ku í agban ki. Ning yì hing mpìr agban ki má dìg fig yonki kinn kinn bàna. 16 Yesu wu sig dò jir shinnyí. Wàníng í barà yi yì sig mpìr ri zìm jàuwá áni. Yi má ayi zìm jàuyí big àdòníng. Kada ayi ngàng jirà yá wu ki á shinnbá ni bàna. 17 Mpìr-à ma shi sig ma bài, kwa myàng mpìr ashi zyun ma ri zìm bài, wà kwa ya fig wàníng bàna, í wà yá yì rag ku ri zìm fig Shìdun bàna. 18 Ning yanká bigmí big, kada ayi dang ma nu átai rag yi ri zìm mpìr, bàna. Ayi sa bu-à má tàg rag yi ri zìm mpìr.
Ayi Kyab Kyinn Pyànà á Pyànn Shìdun Ni Bàna
19 Wà ya ri zìm mpìr, í wà yi yì hing yi í mpìr gwangga. I wà yá kyab fig kyinn pyànà bàna á pyànn Shìdun. 20 Wà pìkyinnyí ma dinya yi rag yi ri sa bu-à bibai, Shìdun kab síg pìkyinnyí ni. Ku yì hing kó kai bidìm pár. 21 Ayormí big, wà pìkyinnyí ma dinya fig yi rag yi ri sa bu-à bibai bàna, yá kyab fig kyinn pyànà á pyànn Shìdun ni bàna. 22 I wà yá dìg bu-à yi ri vig ku, jir kai bàna yi ri wib jírwá, yi ri sa bu-à ku ri zìm. 23 Ku ri zìm ayi bir pìkyinn á zìnn wùnwá Yesu Kristi, ma ayi zìm bar dìryí. Wàníng í bu-à ku ri zìm ayi sa. 24 Mpìr-à ma ri wib jir Shìdun, ku í mpìr Shìdun àjai. Shìdun ri shi ma ku. Awunwá ku sìnn sig á pìkyinnyí ni níng, í bu-à ri tàg yi ku shi sig ma yi í zyun.