TOGUGUYA
La Buki
Kabovitouula
Toguguya La Buki ililivala paila taitala tokabitam tobigitomoya la nanamsa. Matauna leinanamsa saina peula paila mina watanawa si momova baisa ovalu watanawa. Idoki tomota la kaisisu saina kukupi deli nigonigwa, deli goli ibubodaisi bidubadu vavagi doudoga deli nanamsa gaga. Mauula tokabitam matauna idoki momova gala wala isim dimlela. Gala gagabila binikoli kidikedala Yaubada, matauna goli tokwaraiwogala mina watanawa si kaisisu oluvi. Mitaga ikamitilaki tomota kidamwa bipaisewasi peula deli bimwasawasi paila komwaidona Yaubada la semakavi baisa matausina osi tuta komwaidona.
Matauna tobigitomoya idoki titoulela Tokabitam (Philosopher)a e bidubadu la ninanamsa nigonigwa deli mwau. Mitaga kidamwa tabubanaisi pilatala buki makawala mapilana oda Buki Pilabumaboma, baisa bivitulokaidasi kidamwa todubumi mimilisi tuta ininanamsasi kaboninayuwa deli kaboninamwau makawala makwaisina e gala wala bikitumouwaisi si dubumi. Paila bidubadu totapwaroru eigisaisi titoulesi si ninayuwa kaina si nanamsa saina mwaugaga olumoulela buki mapilana, e makawala goli buki mpana ivisigili si nanamsa e itagwalasi deli si pikwaku e Yaubada isaiki momova vakaigaga sainela. Paila pilamwaidona Buki Pilabumaboma gagabila bitabani makwaisina nanamsa kwenigonigwa deli goli gagabila bitabani pikwaku makwaina ikiduwosisii da nanamsasi paila da kaisisu baisa ovalu watanawa.
Buki kala katumimisa
Ki, momova isim uula? 1.1—2.26
Uvagila bubunela duwosisia 3.1—11.8
Katuloluta bwaina paila totubovau 11.9—12.8
Kabitam kala vigimkovila 12.9-14
1
Momova gala isim dimlela
Baisa la biga Tokabitam, matauna Debida latula, eiguguyau mapilana Yerusalem.
Matauna Tokabitam ikaibiga kawala, “Momova gala wala dimlela, gala wala dimlela. Momova gala isim dimlela, komwaidona gala wala dimlela. Kuyomadi m tuta kuuwotetila, kupupaisewa, e avaka kala bwaina bukubani?” Tubwa tuboubogwa bimwaisi, e tubwa tubouvau bimaisi mitaga valu watanawa bisisu tokinabogwa lagaila makawala wala. Kalasia tuta komwaidona biiyuwoula deli bisisalili, e bititavina wala saina kala somata bikeiita bila ambaisa nabwaia bivitouulavau biyuwoula. E yagila biuu bila opilibolimila, oluvi biuu bila opiliyavata - bititavina wala bikeiita bila okabala. E makaduyosina waya komwaidona bititayelusi bilosi obolita, mitaga bolita gala wala bikasewa. E sopi bikaimilavau ambaisa waya kununela, e bivigavau tayelu. Bubuli komwaidona isisomatasi wala - e somata makwaina saina mwaugaga gala gagabila bitakaibiga. Mitadaisi gala avai tuta bivakasau avaka tagigisaisi; e taigadasi gala avai tuta bivakasau avaka talilagaisi. Avaka bogwa leikaloubusi omitibogwa igau goli bikaloubusivau tuvaila. Avaka leivigibogwisi omitibogwa igau bivigivauwaisi tuvaila. Mapaila gala kwaitala vavagi kwemitawasi ovalu watanawa. 10 Taivila ikaibigasi kawasi, “Ka, kugisaisi makwaina vavagi kwaivau!” Mitaga gala wala, makwaina bogwa leikaloubusibogwa, saina omitibogwa igau gala takaloubusisi. 11 E gala availa biluluwai avaka bogwa leikaloubusibogwa, e tubwa tubovau igau bima gala availa biluluwai avaka bikaloubusi tuta baisa e bilaga tuta matutowena.
Kala lumkola Tokabitam
12 Yeigu Tokabitam aguyoi Isireli komwaidona olopola Yerusalem. 13 Yeigu akatilavaigu mwada banevikoli deli basuvali vavagi komwaidona tomota leiuvagaisi baisa ovalu watanawa.
Yaubada bogwa leisakaidasi da konisi saina mwaugaga. 14 Yeigu bogwa lagisi komwaidona vavagi ovalu watanawa, e alukwaimi, komwaidona vavagi makwaisina gala wala dimlesi. Baisa tavigimakavasi wala tabokavilaisi yagila.b 15 Gala ibodi bukukiduwosisii avai vavagi eidoudoga. Tuvaila gala gagabila bukukwalau avaka gala isisu baisa omatam.
16 E alukwaigu titoulegu kawagu, “Yeigu taitala saina todabala, saina tokabitam yeigu, e ulo kabitam ikalisau komwaidona matausina omitibogwa eiguguyoiyaisi Yerusalem. Yeigu bogwa lanikoli avaka uulotoula kabitam deli nikoli.” + 17 Yeigu bogwa lakatilavaigu magigu banikoli avaka kasi tuwoli nikoli deli nagowa, e kabitam deli gweiluva. Mitaga abanaigu titoulegu yeigu tuvaila avigimakava wala makawala abubwakavila wala yagila. 18 Ka, meliloki wala da kabitam kala siniveka, e meliloki wala kala bidubadu da nokubukubu. Meliloki wala da nikoli, e meliloki wala bitalumkoli mmayuyu.
a : Mabigana Philosopher kala kivila kaina Toyebwaili Kabitam kainaga Tonainevi Kabitam. b 1:14 Mina Yudia si biga “tabokavilaisi yagila” makawala goli yakidasi bitalivalasi mabigana “Gala tawawaiya kodoya tauvakatasiga kova”. + 1:16 1.16 1 Gwe 4.29-31