2
Mapaila ananamsa titoulegu mwada bauvagi wala avaka ititaki nanogu, e bawakoli avaka kala lumkola mwasawa. Mitaga mapula labani, makwaina tuvaila vavagi vigimakava wala. E lavitoki tolosila paila gigila baisa nagowa wala deli avaka mwada keyomwasalela nona baisa gala wala avaka kala bwaina. Kabitam ikugwai ulo nanamsa e ananamsa titoulegu bamomom wala waini, e baisa biyomwasali nanogu deli agu lumkoli bibwaina. E ulo nanamsa adoki, mwada keda makadana ibwainaki wala tomota biuvagaisi osi tuta tommomova odabala pwaipwaia.
Vavagi kwaivakaveka bogwa lavigilabi. Bogwa lakaliaii bwala bidubadu, deli lasapu ulo bagula bigulela waini. + Abiguli ituwoli tuvaila ulo bagula deli bigulesi lala, e avai kawailuwa avai kawailuwa bogwa wala eitotusi ogu bagula; akeli utuwotu paila bauvinumli ulo bagula. Ulo ula saina bidugaga lagimoli deli bidubadu tuvaila ulo ula eiunaisi ogu kwaukweda. Deli olopola Yerusalem - osi tuta tommoyabogwa leima lagaila, gala taitala isakailagu paila ulo vayoguta mauna. + Deli avaguguli siliba deli goula makwaisina lakatuyouli metoya valu makwaisina laguyoi. E tauwau deli vivila eiusiwosisi wala omatagu paila biyomwasalaisi nanogu, deli saina bidugaga ulo kukova. +
E mokwita wala, yeigu saina giyouveka, ulo guyau gala makawala avai guyau matausina eigiyoubogwasi olopola Yerusalem, deli ulo kabitam gala avai tuta ivakapusiaigu. + 10 Avai vavagi wala magigu, bogwa wala layosi. Yeigu gala apupaiki avai mwasawa. Yeigu akamnumoni vavagi bidubadu makwaisina layouduli, e komwaidona wala makwaisina agu mapu. 11 Oluvi ananamsa vavagi makwaisina bogwa lavagi, deli avaka kala mwau lapwaitukuli kala paisewa, mitaga anikoli vavagi makwaisina gala wala isim dimlesi. Baisa makawala avigimakava wala abubwakavila wala yagilac e gala isim mapula. 12 Paila avai guyau gagabila wala bivagi avaka giyoububogwa bogwa leiuvigibogwisi.
Mapaila avitouula aninamsi avaka kala katumiki kidamwa bitakabitam kaina bitagweiluva kaina bitanagowa. 13 O - e, bogwa lanikoli tokabitam tobubogwa si biga kawasi, “Kabitam kala bwaina ikalisau nagowa, makawala goli lumalama kala bwaina ikalisau dudubila. 14 E matausina tokabitam bogwa eikatetasi avaka avaka biuvagaisi. E matausinaga toninagowa galawokuva wala.” Taga bogwa lanikoli tuta oluvi komwaidodasi wala bitakaligasi. 15 E ananamsa titoulegu kawagu, “Yeigu bogwa wala bakaliga makawala matausina toninagowa. Mapaila vakaila ulo kabitam gala wala verina.” E awawai wala ulo bigatona titoulegu kawagu, “Potukumwaila wala, gala wala avaka dimlela.” 16 Gala availa biluluwai matausina tokabitam, e gala availa biluluwai matausina toninagowa. Kwaivila wala yam biwokuva e komwaidodasi kada luluwaisi bogwa biwokuva. Komwaidodasi wala bitakaligasi - tokabitam deli toninagowa makawala goli. 17 Mapaila bogwa lavitusi momova gala wala avaka kala bwaina, paila uula vavagi komwaidona eikikaloubusi baisa yeigu mwau wala e gala avaka kala bwaina. Gala wala avaka dimlela. makawala lavigimakava wala labubwakavila yagila.
18 Avaka avaka latakuni metoya ogu paisewa gala wala avaka dimlesi, paila bogwa lanikoli igau baligaim vavagi makwaisina paila matauna availa bisakailagu. 19 E matauna kaina tokabitam kaina tonagona - gala wala availa inikoli. Mitaga bogwa wala biyosi vavagi komwaidona makwaisina lapaisau, komwaidona makwaisina ulo kabitam eitakuni paila yeigu baisa ovalu watanawa. Ka, komwaidona gala wala dimlesi. 20 Mapaila yeigu latitamapu wala paila ulo pwaitukula. 21 Ka, tapwaitukuli avaka avaka metoya oda kabitam, oda ninitalapula, deli oda katavatu; e igau oluvi taligaim vavagi makwaisina baisa availa, matauna gala ikapwaili yamala. Baisa gala wala dimlela, gala verina pwaitukula. 22 Ikaiki wowoda tapupaisewa oda tuta tommomova, e avaka kala bwaina bitabani? 23 E da pwaitukula vavagi komwaidona oda tuta tommomova gala wala avaka kala bwaina, mesinaku wala nokubukubu deli ninamwau. Bogi kwaitala kwaitala goli m nanamsa isisavali wala. Mitaga baisa gala wala dimlela. +
24 E bwainigaga sainela bitavagi makawala baisa - bitakamkwam, bitamomom, deli bitammwasawa metoya avaka leitatakuni. Mitaga bogwa lavitoki tolosila baisa tuvaila metoya wala baisa Yaubada. + 25 E ambaisaga tuvaila kudoki bukubani kʹam, kaina m mwasawa? 26 Yaubada isaiki kabitam, deli ninitalapula, deli mwasawa baisa matausina availa availa iyomwasalaisi matauna, mitaga ivigaki tomitugaga bipaisewasi, e avaka bitakunaisi deli bikatubiasaisi, bisaiki matausina availa availa iyomwasalaisi Yaubada. Baisa komwaidona gala wala dimlela. Baisa tavigimakavasi wala, makawala tabubwakavila wala yagila. +
+ 2:4 2.4-8 1 Gwe 10.23-27; 2 Lil 9.23-27 + 2:7 2.7 1 Gwe 4.23 + 2:8 2.8 1 Gwe 10.10,14-22 + 2:9 2.9 1 Lil 29.25 c 2:11 Kugisi mabigana bogwa taginisi footnote ‘b’. + 2:23 2.23 Yob 5.7; 14.1 + 2:24 2.24 Tog 3.13; 5.17; 9.7; Ais 56.12; Lk 12.19; 1 Kr 15.32 + 2:26 2.26 Yob 32.8; Big 2.6