10
Nigunagu nakakaliga olumoulela bulami kaisimasimina ibodi wala biboginaki, makawala goli matauna totubunagowa ibodi wala bikaluwou matausina kabitamveka.
Saina kala gagabila wala tokabitam bivagi vavagi duwosisia, makawala goli matauna totubunagowa saina kala gagabila bivagi vavagi doudoga. Matauna totubunagowa la tubunagowa biuvigimakavi wala, kaina goli baisa mitawasi wa keda bibodi; matauna biyomitali wala titoulela omitasi tomota, e binikolaisi matauna totubunagowa.
Kidamwa kam tokaraiwaga bigibuluwaim, gala bukutamapu la biga; e m sula kwevakaveka bilumwelavi kidamwa yoku bukumanum wala.
Ka, lagisi kwaitala karaiwaga doudoga ovalu watanawa baisa makawala - tokaraiwaga wala meiyoumatulasi makwaina karaiwaga doudoga. Matausina ilupaisi si karaiwaga totubunagowa ilosi walakaiwa, e ivabwaisiga matausina bidubadu si guguwa ilosi watanawa. Ka, lagisi matausina ula eisisilasi wa wosa, e matausinaga todidabala eililoulasi wala okaikesi makawala ula.
Kidamwa bukukeli kwaitala nobwala, makwaina wala bukukwanuuyeia; kidamwa bukukopwala bwala, keiyuna bogwa bigadaim. + Kidamwa bukukwatuvisi dakuna, igau bukusilagi. Kidamwa bukuvivisi kai, igau bukukwagaguma. 10 Kidamwa m kema gala bukusimati kaibebutu wala, m paisewa bogwa bukuyomwau. Bwainigaga wala bukunanamsabogwa e oluvi bukupaisewa. 11 Kidamwa bogwa kunikoli meguvala keiyuna, gala isim dimlela kidamwa bukugigisaki wala e bigadibogwaim. 12 Tokabitam ola bigabwaila bibani kala taimamila, mitaga matauna tonagowa ola bigatona wala biyogagi titoulela. 13 Matauna bika-ula la bigatona nagowa wala livalela, e avai tuta bikalogusa saina wala gaga mokwita. 14 Nagowa kabala bigidadawa.
Gala availa inikoli avaka bikaloubusi tuta oluvi, deli gala taitala ibodi bilukwaidasi avaka bikaloubusi igau bogwa takaligasi.
15 Availa saina tonagowa, matauna gala gagabila bibani kedala la valu bikaimilavau ola bwala, ka, matauna bisomitaki wala wowola metoya ola paisewa.
16 Valu makwaina biboda mwau kidamwa guyoula totubovau deli tokaraiwogala biligalagisasi wala bogi kwaitala kwaitala. 17 Mitaga valu makwaina biyubwaila kidamwa guyoula matauna bogwa eibodi titoulela wala binagi ammakawala bikaraiwogi valu makwaina, deli kaidadala valu si kamkwam iyamatasi tuvaila iyamataisi titoulesi deli gala bimommatasi metoya sopi kepapeula.
18 Kidamwa taitala tau saina tonunumata paila bilivi la bwala, igau bibusi, e bwala makwaina bikapusi.
19 Lagisa keyomwasalela nona deli waini ivigaki kam lumkola bibwaina, mitaga kwaiyu wala gala bukukoumakavi kidamwa gala m mani.
20 Gala bukubigigagi m guyau om valu ilagoli kaina bukukwasilam; deli gala bukubigigagi availa matauna la guguwa bidubadu ilagoli kaina kammwaleta om kwabomasisi kulilivala. Paila kidamwa natala mauna nayoyowa binakaigalaim, bikau m bigatona e bilau isali baisa matausina availa lokululuki.
+ 10:8 10.8 Sam 7.15; Big 26.27