9
Woloula militaila ulo nanamsa isisavali saina peula paila komwaidona vavagi makwaisina, e labani Yaubada wala ikikaraiwogi avaka avaka tokabitam deli tomitukwaibwaila leiuvagaisi, makawala goli kasi kabwaila deli kasi kamwaga. Gala wala availa ikikateta avai vavagi itutuli igau tovana valu. Mapaila gala wala avaka kala tuwoli - komwaidodasi wala bitakaligasi, tomitukwaibwaila deli tomitugaga, tobubwaila deli todubakasala, totapwaroru deli matausina gala totapwaroru, matausina isisemakavaisi si lula deli goli matausina gala iuvagaisi makawala. Matauna tobwaila e matauna tomitugaga makawala wala, matauna bibiga katotila e matauna gala ibiga katotila makawala wala. Paila komwaidodasi wala bitakaligasi, e nanamsa makwaina kala gaga iyomkulovi avai gaga odabala pwaipwaia. Makawala kala kaduwonaku tomota si sisu tommomova oninasi ivakasau mitugaga deli nagowagaga e kasi kaliga gala wala immomwa. Mitaga availa matauna leisisu wala tomomova odabala pwaipwaia, matauna isim la pikwaku. Kaukwa namomova kala bwaina ikalisau laiyoni nakaliga. Mokwita, tommomova bogwa einikolaisi igau bikaligasi, mitaga tokwaliga gala inikolaisi avai vavagi. Matausina tokwaliga gala tuvaila bikauwaisi avai vavagi paila kasi mapu; e kasi luluwai bogwa wala eitamwauvagasi. Kasi yebwaili, kasi kamwaga, kasi nokapisi, komwaidona wala makwaisina bogwa eitamwau osi kaliga. Mapaila matausina gala avai tuta tuvaila bikikouyawasi deli tommomova odabala pwaipwaia.
Bukumwasawa avai tuta gagabila
Kuyokaiwa kukwambwailaki kʹam e bukumwasawa. Kumom kam waini e bimwamwasila nanom. Yaubada idoki bogwala bwaina. Ibodi tuta komwaidona kam gigisa mwamwasila deli gigilem. Bukumwasawasi som vivila minana lokuyebwaili, kala kalitutila biwokuva momova makwaina gala dimlela avaka Yaubada bogwa eisakaim ovalu watanawa. Kuyokaiwa bukumwasawa om tuta tomomova, paila uula mwasawawokuva wala e gala avaka tuvaila bukubani mapula m pwaitukula. 10 Ka, avai paisewa bukuvagi, e kupaisewa bipeula mokwita, paila mapilana Tumaf gala isim paisewa, gala nanamsa, gala nikoli, gala kabitam - e, mapilana Tuma goli igau bukula.
11 Bogwa lavitusi kwaitala vavagi tuvaila ovalu watanawa, e ka - togigibula gala bikukugwasi tuta komwaidona osakaula, e matausina totuvaluwa gala bitomgwagasi tuta komwaidona okabilia. Tokabitam gala tuta komwaidona bititakunasi kʹasi metoya osi kabitam, e toninitalapula gala tuta komwaidona iuvagugulaisi guguwa bidubadu, e deli tokatavatu gala tuta komwaidona bisiligalaguvasi okabosisu kwevakaveka. Tuta gaga iuviloubusi wala baisa tomota taitala taitala. 12 Paila da tutasi gaga gala wala tanikoli. Makawala mauna saina nanakwa biwai wa sikula, kaina makawala yena bikola wa wota, e yakidasi tuvaila bitawaisi wa sikula wa tuta gaga makwaina tadokaisi gala avaka biviloubusi.
Ninamsela kabitam deli nagowa
13 Yeigu agisi kwaitala vavagi tuvaila makwaina kabogigisa bwaina ammakawala tomota ininamsaisi kabitam baisa ovalu watanawa. 14 Ka, kwaitala valu kwekekita kala tomota gala ibawasi. E taitala guyau saina togigasisi deli kala viloumgwa imaisi ivabodaisi makwaina, e matausina la tokabilia ivaulaisi ivapataisi valu makwaina e ikikatubaiasasiga bivadidaimisi kali e bisuvisi. 15 Mitaga taitala tomotala valu makwaina tonamakava, e matauna saina tokabitam ibodi wala bikoli valu makwaina. Mitaga gala wala availa ininamsi matauna. 16 Yeigu tuta bidubadu awalaki wala agu wosi kabitam kala bwaina ikalisau tumolaula, mitaga gala availa bidoki isim la kabitam tonamakava kaina binakaigali la biga. 17 Tokabitam la biga manum kala bwaina ikalisau taitala tokaraiwaga biuweyaki mabudona toninagowa. 18 Kabitam kala bwaina ikalisau kabilia guguwala, mitaga taitala tomitugaga ibodi wala biyogagi vavagi bidubadu.
f 9:10 Baisa si valu tomata, ililivala nanola kidamwa gala wala avai vavagi bikaloubusi baisa.