7
Mimilisi nanamsela momova
Kidamwa bulogada bwaina, kala bwaina ikalisau bulami kaisimasimina mapula mwau. Deli yam makwaina bukukwaliga kala bwaina ikalisau yam makwaina lokukwaloubusi. +
Ka, bwainigaga wala bukula obulolibu e taga bukula ambaisa lagisa leititokaia, paila uula yakidasi tommomova ibodi biyoluluwaiyaidasi paila kaliga leitutulaidasi wala komwaidodasi.
Ninamwau kala bwaina ikalisau gigila. Ninamwau mokwita biyogibu migim, mitaga baisa bivigaki biulaim nanom.
Ka, matauna bininanamsa paila wala kabomwasawa tuta komwaidona, matauna tonagowa. Mitaga matauna tokabitam bininanamsa paila wala kaliga.
Ka, kidamwa taitala tokabitam bikamitilakaim baisa saina bwainigaga, e kala bwaina ikalisau butum mapilana matausina toninagowa leibutaisi paila kam yakaula.
Avai tuta taitala tonagowa bigigila, la gigila butula makawala kaigunigwaini leisilakakupwanasi wa kova. La gigila gala wala dimlela.
Avai tuta taitala tokabitam biwabu avai tau, matauna tonagowa wala. E kidamwa bukukwau avaka katupatula wodom, baisa bogwa wala lokuyogagi bulogam.
Avai vavagi bila okala vigimkovila kala bwaina ikalisau okala vitouula.
Peuloki kala bwaina ikalisau nona walakaiwa.
Ka, ibodi bukukwaraiwogi m gibuluwa taga bikaraiwogaim; baisa nagowa kidamwa bukutakwatu som. +
10 Gala avai tuta bukukwatupoisi tuvaila kawami, “Wa, avaka paila vavagi makwaisina omitibogwa saina bwainigaga?” Katupoi makwaina gala deli kabitam.
11 Tomota taitala taitala eisisu tomomova ibodi bikabitam; paila kabitam kala bwaina makawala bitakula kada bigukeya, 12 deli bivigaki kada tokwalasi, makawala mani bipilasi tomota. E mi kabitam ibodi bikolaimi - baisa ninitalapula kala bwaina.
13 Kuninamsaisi avaka Yaubada bogwa leivagi. Availa ibodi bikiduwosisii avaka Yaubada mwada leikididogi? 14 Avai tuta m tuta bwaina, kumwasawa, e avai tutaga mwau bivitoulai baisa yoku, baisa kululuwai - mwasawa, ninamwau, Yaubada wala kala tosaiki. Mapaila gala avai tuta bukunikoli avaka bivitoulai omatam.
15 Ulo momova gala wala dimlela, mitaga ogu tuta komwaidona asisu bogwa lavitoki tolosila vavagi komwaidona. Matauna tomitukwaibwaila bikaliga e taiyuwelaga sola bisisu, ilagoli matauna tomitugaga. 16 Mapaila taga sainem kumitukwaibwaila kaina kutokabitam - avaka paila bukuvisilagaim titoulem? 17 Mitaga taga sainem kumitugaga kaina kuninagowa wala - avaka paila totubovau wala yoku bukuyomituliga kam kwaliga? 18 Kuleili nanamsa makwaisina kwaiyu kwaivakaveka. Kidamwaga yoku totapwaroru bogwa wala bukuyubwaila.
19 Kabitam la pilasi baisa taitala tomota ikalisau tailuwotala tokaraiwaga si pilasi paila valu vilouveka.
20 Gala availa isisu tomitukwaibwaila odabala pwaipwaia mwada gala avai tuta bivagi sula.
21 Taga bukunakaigila avaka tomota si silapula - onakaigila goli bukuligaia kam bigigaga metoya baisa m touwata, 22 baisa bimweyeya bukuninalaim titoulem yoku kubigigagi ituwoli tomota sivabidubadu goli.
23 E metoya ogu kwabitam auwakoli vavagi makwaisina komwaidona. Aninamsi magigu sainela bakabitam, mitaga bogwa meitobu ulo kabitam. 24 Availa ibodi binikoli momova kala vakaila? Saina mwau baisa yakidasi, deli saina nigonigwa paila bitakatetasi. 25 Mitaga atugwalaigu tomwaidogu mwada bayosi ninitalapula deli takutu; magigu sainela bakabitam deli bakateta mapula ulo katupoi, tuvaila banikoli ammakawala bubunela nagowa kala gaga deli kala doudoga.
26 E abani kwaitala vavagi saina gaga, kala gaga ikalisau kaliga - vivila la tainona. La yebwaili biyosim makawala sikula kaina makawala wota; e la yobobu bikaipapaim makawala yuwoyoula bigigipwala. Mitaga availa matauna idubumi Yaubada ibodi wala bikatuloki minana, mitaga availa matauna tomitugaga bogwa wala bikouyagila. 27 Ka, yeigu Tokabitam baisa ulo biga kabitam kawagu, “Wo! - mokwita wala vavagi makwaisina labubani sitana sitana leikikaloubusisi, avai tuta lanainevi paila ulo katupoi mapusi. 28 E anainevi avai mapu tuvaila babani mitaga gala wala abani. Mesinaku wala labani oluwalaisi lakatuluwotala tauwau taitala wala ibodi batemmali, mitaga gala abani avaivila. 29 Komwaidona ulo nikoli paila yakidasi tomota baisa makawala. Yaubada ibubulaidasi makadagigisasi wala, mitaga yakidasi wala titouledasi tasipinigwaidasi.
+ 7:1 7.1 Big 22.1 + 7:9 7.9 Ym 1.19