6
Ka, bogwa lamitakavati kwaitala karaiwaga saina doudoga ovalu watanawa eiuvagaisi. Ka, Yaubada bogwa bisaiki avai tomota wala la guguwa, la veiguwa, deli bivigaki matauna isim kala taimamila, e avai vavagi wala magila, mitaga gala bitugwali matauna bimwasawa paila vavagi makwaisina. E kaimapula taitala tomitawasi bikaimapu bimwasawa paila biyosi vavagi makwaisina. Baisa gala wala dimlela, deli komwaidona sulawokuva wala. Kidamwa taitala tau litula lakatutala, e la sisu saina tuta kaduwonaku, mitaga gala wala avaka kala bwaina ammakawala la momova kala kaduwonaku, kidamwa matauna gala bibani sitana la kabomwasawa deli avai tuta bikaliga gala wala isim kala kamaiaba. Ka, kidamwa makawala, yeigu alivala titoulegu, bwainigaga sainela kidamwa gwadi bikaloubusi gudimata. Gala wala avaka kala bwaina kidamwa gwadi magudina bikaloubusi, paila uula magudina guditamwau wala odudubila, e gala isim kala luluwai. E magudina gala igisakola yam kala lumalama kaina binikoli makawala kala kaisisu valu, mitaga bwainigaga sainela magudina gudimata leibani la kabovaiwasi - kala bwaina ikalisau tau matauna gala ibani la kabomwasawa ola kaisisu, ilagoli kala taitu biboda lakatuluwoyu. E mitaga tuta kala vigimkovila, kasitaiyu wala bibodasi valu kwaitala wala.
Tau matauna topwaitukula, paila wala magila bitakuni sitana kʹala, mitaga gala wala ikikomata metoya avaka leitakuni. Ammakawala tokabitam kala bwaina bikalisau tonagowa? Avai vavagi bwaina paila matauna tonamakava bivagi kidamwa binikoli kaisisula valu? Ka, baisa gala wala dimlela; baisa tavigimakava wala, makawala wala tabubwakavilasi yagila. Bwainigaga sainela kidamwa avai guguwa bogwa tasisii baisa bogwa bibodaida, e gala bwaina tasisii guguwa mitaga tanineiga avai guguwa tuvaila.
10 Ka, vavagi kwaitala kwaitala eikikaloubusisi tuta baisa, bogwa einigibogwi omitibogwa. Komwaidodasi wala bogwa tanikolaisi taitala tau tomama gala ibodi bivataisi kasitaiyu matauna saina topeula. 11 Makawala kala kaduwonaku bukuuvatai, e makala bidubadula m biga gala dimlesi, e makawala goli gala avaka kala bwaina bukubani. 12 Availa ibodi binikoli avai vavagi bibwainaki la kaisisu sola ola tuta kukupi eigwagweiluva ovalu watanawa - paila da momovasi biukuwokuva makawala kaikobudasi okalasia. Kidamwa taitala bikaliga, ki, ammakawala binikoli avaka igau bikaloubusi ovalu watanawa?