18
Taitala taitala la mitugaga kala pakula titoulela
E Guyau ikatupoiyaigu kawala, “Avai bigivakala makwaina tomota eisimwaisi wala bililivalaisi olopola Isireli? Kawasi,
‘Tommoya ikomasi pipi kwepupwayuyu,
mitaga litusia ilumkolaisi kala pwayuyu.’ ” +
E Guyau Yaubada ikaibiga, kawala, “Kidamwa kudubumaigusi yeigu Yaubada Tomomova, ibodi bukudubumaisi avaka balukwaimi. Ka, yokomi gala tuvaila bukulivalaisi makwaina bigivakala olopola Isireli. Ka, tomota taitala taitala la momova baisa ulo vavagi, si momova tommoya deli goli si momova litusia baisa ulo vavagi. E matauna availa eimitugaga, matauna wala bikaliga.
“Ka, kala visaiki kidamwa taitala tau saina tau bwaina mokwita, tomitukwaibwaila deli tokamokwita. Matauna gala ititaimamila baisa si tokolu mina Isireli, kaina bilokaia osi kabotapwaroru e bikoma kalagila semakavi makwaisina eivigakaisi si lula baisa tokolu. Matauna gala bikasemwali sola la kwava, kaina bimisii natana vivila otutala kala tubukona. Matauna gala avai tuta iwabu kaina iveilau availa la guguwa. Matauna ikaimilivau avai guguwa makwaina sola eisaiki paila togumapu. Matauna ivakoma tokamolu deli ivisikoma matausina ikimwadusi. Matauna gala biwasi la mani paila katumkovila. Matauna ipaiki bimitugaga. Deli olopola avai pakula matauna binagi avaka kala kamokwita. Matauna goli ikabikuwoli ulo karaiwaga makwaisina e deli iuvagi makawala ulo karaiwaga, deli nanola komwaidona. Matauna tomitukwaibwaila deli bisisu tomomova. +
10 “Tuvaila, kala visaiki kidamwa matauna tau isim latula e matauna gwadi ilibulebu deli ikikatumata, matauna iuvagi avai vavagi wala makwaisina 11 tamala gala avai tuta ivagi. Ikamkoma kalagila semakavi makwaisina eivigakaisi lula baisa tokolu osi kabotapwaroru, deli ikikasemwali sala si kukova. 12 Matauna iuwabu tonamakava, ililebu, gala ikaimilivau avaka totogu leisaiki paila togumapu. Matauna iloula wala ammakatuposina tokolu isisuaisi, ititaimamila baisa avai tokolu saina kabommosila, 13 e iwasi la mani paila katumkovila. Ki, bisisu tomomova? Gala, matauna gala bisisu tomomova. Matauna bogwa eivagi komwaidona vavagi makwaisina saina kabommosila, e mapaila matauna bikaliga. E titoulela wala kala pakula ikaliga.
14 “Tuvaila kala visaiki mwada matauna taiyuwela tau isim latula tau. E latula igigisi avaka avaka tamala eiuvagi sula, mitaga gala wala ibokuli la kedakeda. 15 Matauna gala wala ititaimamila baisa mina Isireli si tokolu kaina bilokaia osi kabotapwaroru bikoma semakavi makwaisina eivigakaisi lula baisa tokolu. Matauna gala ikasemwali sola la kwava 16 kaina bilamidadi availa kaina bilebu availa la vavagi. Matauna ikaimilivau avai guguwa makwaina sola eisaiki paila togumapu. Matauna ivakoma tokamolu deli ivisikoma matausina ikimwadusi. 17 Matauna ipaiki wala bimitugaga deli gala biwasi la mani paila katumkovila. Matauna iuvagi ulo karaiwaga deli ikabikuwoli ulo karaiwaga makwaisina. Matauna gala bikaliga paila uula tamala la sula, mitaga matauna eimati bisisu tomomova. 18 E bitananamsaga tuvaila paila tamala, matauna toubuwabu deli tolibulebu, e tuta tuta bimmitugaga wala baisa availa availa. Mapaila matauna ikaliga paila uula la mitugaga wala titoulela avaka eiuvagi.
19 “Mitaga yokomi kukwatupoiyaigusi kawami, ‘Avaka uula latula gala biboda mmayuyu paila tamala la mitugaga ke?’ E mapula baisa, uula latula ivagi avaka bwaina deli duwosisia. Matauna iuvagi makawala ulo karaiwaga e ibokuli deli nanola komwaidona, e mapaila baisa matauna eimati bisisu tomomova. 20 Availa wala matauna bimitugaga e matauna wala bikaliga. Ka, latula gala wala biboda mmayuyu paila uula tamala la mitugaga, kaina tamala biboda mmayuyu paila la mitugaga latula. Matauna tau bwaina eimati bisakaisi kala mapu paila la vavagi bwaina, e tomitugaga eimati biboda mmayuyu paila mitugaga makwaisina eivagi. +
21 “E kidamwaga taitala tomitugaga bisim mitugaga e bivagiga makawala ulo karaiwaga, e bivagi avaka duwosisia deli bwaina, matauna gala bikaliga; matauna eimati wala bisisu tomomova. 22 Komwaidona la mitugaga bogwa baligaiwa, e matauna bisisu tomomova, paila uula bogwa eivagi avaka duwosisia.” 23 E Guyau Yaubada ikatupoi kawala, “Kudokaisi sitana bamwasawa paila bagisi taitala tomitugaga bikaliga ke? Gala! Yeigu bamwasawa wala kidamwa bagisi matauna bininavila e bisisu tomomova.
24 “Mitaga kidamwa taitala tomitukwaibwaila bisim vavagi avaka bwaina e bivitouula bimitugaga makawala komwaidona makwaisina vavagi kabommosila tomitugaga eiuvagaisi, ki, matauna bisisu tomomova kaina? Gala! E avai vavagi makwaisina bwaina eivigibogwi, kapisila wala gala kwaitala baluluwai. Matauna bikaliga paila uula gala ivagi avaka ibodi bivagi, deli paila la mitugaga.
25 “Mitaga yokomi kawami, ‘Guyau eiuvagi baisa gala duwosisia!’ Ka, kunakaigalaigusi yokomi mina Isireli. Yokomi mi nanamsa mwada ulo kedakeda paila avaka lauvagi gala duwosisia? Ka, baisa yokomi wala titoulemi mi kedakeda gala duwosisia. 26 Avai tuta taitala tomitukwaibwaila bisim vavagi bwaina e bivitouulaga vavagi mitugaga e oluvi bikaliga, matauna eikaliga paila uula mitugaga makwaina leivagi.
27 “E avai tuta taitala tomitugaga bisim mitugaga e bivagi avaka duwosisia deli bwaina, matauna bogwa eikoli la momova titoulela. 28 Matauna ivitusi avaka eiuvagi titoulela mapaila isim mitugaga, mapaila matauna gala bikaliga, mitaga bisisu wala tomomova. 29 Deli yokomi mina Isireli kulivalasi kawami, ‘Guyau eiuvagi baisa gala duwosisia!’ Yokomi kudokaisi ulo kedakeda gala duwosisia ke? Ka, yokomila mi kedakeda gala duwosisia.
30 “Tuta baisa yeigu Guyau Yaubada lalulukwaimi yokomi mina Isireli kidamwa yeigu bogwa bayakalaimi taitala taitala metoya avaka matauna bogwa eivagi. Kusivilaisi metoya komwaidona mitugaga lokuuvagaisi, e taga kutagwalasi mitugaga makwaisina bivakaligaimi. 31 Desi, kukilavaisi komwaidona mitugaga makwaisina lokuvagaisi, e kuvigivauwaisi mi nanamsa deli ninami. Mina Isireli, avaka uula magimi bukukwaligasi ke? 32 Yeigu Guyau Yaubada lalilivala, yeigu gala magigu availa bikaliga. Kusivilasi metoya omi mitugaga e bukumovasi goli.”
+ 18:2 18.2 Yer 31.29 + 18:9 18.9 Tol 18.5 + 18:20 18.20 Kak 24.16