19
Wosila ninamwau
E Guyau ilukwaigu bawosi mapilana wosi kasi kavinavina taiyu litula guyoula Isireli.
Ka, inami makawala laiyoni navivila!
Minana ividali litula oluwalaisi laiyoni nammwala nagigasisi.
E ividali natana minasina ivituloki paila biwaiga;
e minana bivigaki tokamlatau.
E boda ituwoli ituwoli inakaigalaisi bulogala matauna
e ileiyasi kala sikula isonu onobwala.
Ikauwaisi kailasaga itaginoulisi matauna ibititanaisi ilauwaisi Itipita.
Inala itulotula itulukoya la pikwaku komwaidona bogwa wala leiwokuva.
Oluvi minana ividali natana tuvaila,
e minana bogwa einaveka ivagi saina nagigasisi laiyoni.
Avai tuta minana saina einaveka
e minana deli wala ituwoli laiyoni ititavinasi.
Minana tuvaila wala imweli paila biwaiga deli bivigaki minana tokamlatau.
Minana bivapilaku kalila valu e bivadidaimi valu.
E tuta komwaidona minana biguguvavila tomota bibulukukoli.
Mabudosina ikatukwaitalasi paila bikabiliasi deli minana.
Tomota leimaisi metoya ambaisa ambaisa.
Matausina ileiyasi sikula metoya ilavaisi wota e ikolaisi minana.
Matausina ilikwaisi minana e ikauwaisi iuyokaisi guyoula Babilonia.
Matausina iyausaisi wala minana,
mwada okoyala Isireli gala wala tuvaila bitalagi kaigala minana biguguvavila.
 
10 Ka, inami makawala tamtala waini
eivalaisi opapala kaduyotala waya.
Paila sopi saina bidubadu,
waini matamna kuyowala deli kaiuwala ikalisau sainela.
11 Sisila saina sisipapeula.
Ibwainaki bitayouduloki gweguya si kaitukwa.
Waini matamna saina tamwonaku eisusina ibodi wala bila isakaila lowalowa.
Tomota igisaisi saina tamwonaku deli kuyowala ikalisau sainela.
12 Mitaga mina gibuluwa iyosisi ibisabwaisi matamna e ilavaisi ila opwaipwaia.
Yagila bomatu iyuvisi wala kaiuwala imatutilasi
e sisila isiliuwoli wala iwokuva.
Masisina imatutilasi e kova igabu.
13 Baisa tuta bogwa leivalaisi matamna oviloupakala
ovalu mapilana saina lubulabu gala sopi.
14 E tonenala matamna kova igabu.
Kova ivakakovi wala sisila deli kaiuwala,
gala ibodi biyoudulokaisi tuvaila gweguya si kaitukwa.
Wosi mapilana wosila kavinavina. Sivavila goli biuwosaisi wala.