2
ililivala kawala, “Mwa! Yoku tauc - kutokaia. Yeigu magigu bitabigatona.” Makaigana kaigila igau eililivala, e Yaubada la baloma isikailigu e itokowoiyaigu, e anakaigali makaigana kaigila isaitaula wala ilivala kawala, “Mwa! Yoku tau - ka, yeigu goli bawitalaim bukulokaia matausina mina Isireli. Matausina bogwa eikoulovaigusi e ikosomapwaigusi, deli tuta baisa tokowolova wala matausina, makawala tubusia eiuvagaisi omitibogwa. Matausina bogwa eikasai ninasi e gala wala bikamiabaigusi, mapaila baisa bawitalaim bukulokaia e bukuluki matausina avaka yeigu Guyau Yaubada alilivala baisa matausina. Ilagoli kaina matausina tokowolova binakaigalaimsi kaina gala, mitaga binikolaisi kidamwa taitala tovitoubobuta bogwa isisu oluwalaisi matausina.
“Mitaga yoku tau, gala ibodi bukukukoli matausina kaina avaka bilivalasi. Matausina bipakaimsi deli bikaluwouwaimsi wala; e kam lumkola makawala lokusisu oluwalaisi minasina kudukika bidubadu. Mitaga gala bukukukoli matausina tokowolova, kaina avaka bilivalasi. Ilagoli matausina kaina binakaigalaimsi kaina gala, mitaga yoku bukuluki matausina avaka wala balukwaim bukulivala. Ka, kululuwai matausina saina tokowolova.
“Yoku tau, kunakaigali avaka balukwaim. E gala bukukoulovaigu makawala matausina. Ka, kukwapogega e bukukoma vavagi makwaina makateki basakaim.” E agisi kweyatala yamila eiyosali leimakaiagu leiyosi pilatala buki. + 10 E yamila makweyana iulaim buki mapilana, e agisi pilayu wala isim kala ginigini - vilamla ninamwau bogwa wala leiginaisi olopola, deli kavinavina e deli kayagigila.
c 2:1 Yaubada tuta tuta ididoki Isikeli makawala, e buki mapilana katitaikina sivalakatutala ididoki matauna makawala. Yegila maigana ikibuboti tovitoubobuta matauna taitala guma watanawa wala, e mwada ibodi bivitoubobuta metoya ola peula Yaubada wala. + 2:9 2.9-10 YG 5.1